"ellentét" English translation

HU

"ellentét" in English

HU

ellentét {noun}

volume_up
Az ellentét most már szavakba öltözött.
Now the antagonism was audible.
Ami pedig az ördögfiókákat illeti, a velük való kapcsolatára csak egyetlen dolog volt jellemző, mégpedig antagonisztikus ellentét.
As for the hellions, the only thing that had ever existed between him and them was antagonism.
Sajnálatos módon az energiafüggőség nagy kérdése mindig kritikus pontot ér el, akárhányszor felszínre tör a politikai ellentét Oroszország és Ukrajna között.
Unfortunately, the big issue of energy dependence comes to a head whenever a political crisis and political antagonism between Russia and Ukraine occur.
Jókora volt az ellentét a fehér ruhás kislány meg az őt szemlélő öregasszony között.
It was quite a contrast between the little girl in white and the old lady looking at her.
Micsoda ellentét Kína nyíltságával és gyorsaságával szemben, a szecsuani túlélők megsegítését illetően!
What a contrast to the openness and promptness of China in helping the survivors in Sichuan!
Különös módon az ellentét jobban kiemelte a barázdákat.
And the odd thing was, the contrast now made these lines all the more visible.
Egymás mellé helyezve e kettőt, az ellentét világos.
Simply put, this opposition is clear.
Az az EU belső piac, amely összhangban áll a globális verseny rendszerével, végső soron az ilyen jellegű ellentét megtestesülése.
An EU internal market that complies with the system of global competition is ultimately the incarnation of this kind of opposition.
A gazdasági szabadság és a szociális jogok közötti ellentét a múlt század hangulatát idézi, mai Európánk politikájában pedig már nem aktuális.
That opposition between economic freedom and social rights smacks of the last century and is no longer current in the politics of our Europe.
ellentét (also: antitézis, szembeállítás)
volume_up
antithesis {noun} (antitheses)
A szupranacionalizmus és a demokrácia között ellentét van.
There is a conflict between supranationalism and democracy.
Vizsgáljuk meg most, hogy miben rejlik a kultúrák közötti ellentét?
So, let us look at where there is conflict between cultures.
ellentét

Context sentences for "ellentét" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianItt nem létezett veszély gyűlölet vagy ellentét, mert mindenki békében és szeretetben élt.
Here were no dangers, no kne, no discord, and all was abiding peace and love.
HungarianIlyen például a köznép és a pszichikus arisztokrácia közötti ellentét.
Resentment by common folk against a psychic aristocracy, for instance.
HungarianA harcos rendek között van egy bizonyos régóta tartó ellentét mondta.
There's been some rather long-standing dissension among the militant orders,' he told them.
HungarianNem volt ellentét a Nagy Kelet meg a Skót Páholy között?
But who, I asked, are these barons von Hund who seek the Unknown Superiors....?
HungarianÚgy értesültem, volt... némi ellentét a néhai Sir William McCordle és az ön munkaadója közt.
I understood there was some... difficulty between the late Sir William McCordle and your employer.
HungarianMinél több az ellentét, annál nehezebb a három intézmény közti vita.
The more divisions there are, the more difficult it will be when the three institutions hold discussions.
HungarianA mai napon megszűnt a két család közötti ellentét.
The Cormallons and the Shikrons are as of this moment on speaking terms.
HungarianA kiindulási pont a hatékonyság és kudarc közti ellentét legyen.
It should be an issue of efficient versus inefficient.
HungarianAzért járok közbe kettőtök között, mert ha ez az ellentét tovább tart, mindnyájan elpusztulunk.
I want to mediate between the two of you now, because if this breach continues it will be the ruin of us all.
HungarianArról beszélt, hogy ellentét feszül közted és a kancellár között.
He spoke of a feud between you and the Chancellor.
HungarianÍgy hát volt köztük némi ellentét, de Ravelston volt olyan jól nevelt, hogy soha ne akarja a végsőkig vinni a dolgot.
So there was subtle disagreement between them, which Ravelston was too good-mannered to press home.
HungarianNincs ellentét aközött, hogy hosszabb szakmai életük legyen az embereknek és aközött, hogy legyen bevándorlás Európába.
There is no contradiction between having longer working lives and having some immigration to Europe.
HungarianValódi feszültség húzódik, vagy sokkal inkább ellentét feszül a kettő között, és nekünk kell megoldanunk ezt a feszültséggel terhes helyzetet.
There is a real tension - or even a contradiction - between both and we should solve this tension.
Hungarian- Igen, igen, a hatásos ellentét.
Yes, I suppose that does seem a contradiction.
HungarianAz ellentét az, hogy te nem vagy alkotó.
The difference is you're not creative.
HungarianTehát ellentét van a japán kormányon belül, és legalább az egyik szakminisztériuma némileg reálisan gondolkodik.
So there was dissension in the Japanese government, and at least one of its professional departments had a slight grasp on reality.
HungarianMindaddig, amíg ez a nyilvánvaló ellentét fennáll, a jelentés hatékonysága és logikai alapja szükségszerűen korlátozott marad.
As long as this obvious discrepancy exists, the effectiveness and rationale of this report will necessarily be limited.
HungarianSzóval egy igen meglepő helyzetben vagyunk, groteszk ellentét feszül az amerikai értelmiség és az amerikai választópolgárok között.
So, we've reached a truly remarkable situation, a grotesque mismatch between the American intelligentsia and the American electorate.
HungarianUgyanazt a nőt szerették, és amikor az Jégcsap apját választotta Széthé helyett, a szakmai ellentét személyes ellenségeskedéssé fajult.
Both men had loved the same woman, and when Icicle's father had been chosen instead of Seth's, professional differences became personal.
HungarianKényelmetlennek találtam a Palatinus-domb levegőjét, valószínűleg, mert egyre élesebb lett az ellentét Tiberius és Livia között.
I felt something uncomfortable in the atmosphere on the Palatine Hill, which may well have been the growing tension between Tiberius and Livia.