"ellentétben áll" English translation

HU

"ellentétben áll" in English

HU ellentétben áll
volume_up
{verb}

Ez éles ellentétben áll az indoklás érzelgős és propagandaízű stílusával.
It is in stark contrast to the emotive and propaganda-like style of the justification.
Ez pedig éles ellentétben áll a német parlamentbeli történésekkel.
This is in stark contrast to events in the German Parliament.
Ezeknek a nyilatkozatoknak a mérhető tartalma éles ellentétben áll néhány más hozzájárulással.
Their measured content is in contrast with some other contributions.
ellentétben áll (also: ellenkezik, árt, nem egyezik, nem felel meg)

Similar translations for "ellentétben áll" in English

ellentétben noun
English
ellentétben adjective
English
ellentétben
English
áll noun
English
áll verb

Context sentences for "ellentétben áll" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianElnök úr, a Zöldek 10. módosítása nem áll ellentétben az 1. módosítással.
Mr President, Amendment 10 by the Greens is not in conflict with Amendment 1.
HungarianEz azonban nem áll ellentétben a képviselőcsoportom által benyújtott módosítással.
However, this does not conflict with the amendment tabled by my group.
HungarianEz teljes ellentétben áll a munkások és a fiatalok oktatási igényeivel.
This is at complete variance with the educational needs of workers and young people.
HungarianA két partnerség nem áll ellentétben egymással; kiegészítik egymást.
The two partnerships are not in opposition to one another; they are complementary.
HungarianEnnélfogva a lengyel hajógyárak tönkretétele ellentétben áll a lisszaboni stratégiával.
Thus, hitting the Polish shipyards is at odds with the Lisbon Strategy.
HungarianÖrömmel veszem tudomásul, hogy a jelentés nem áll ellentétben az e kérdésről alkotott véleményünkkel.
I am pleased that the report does not conflict with our stance on this issue.
HungarianA Bizottság e politikája teljes mértékben ellentétben áll az Európai Unió elgondolásával.
This policy on the part of the Commission is at complete odds with the idea of this European Union.
HungarianÚgy véljük ugyanis, hogy a biztonság csupán egy eszköz a szabadság elérésére, és azzal nem áll ellentétben.
Security, to us, is only a tool for reaching freedom; it is not its opponent.
Hungarian- Gondolom, olyasvalaki, aki ellentétben áll a te megbízóddal.
I presume it was someone opposed to the party or parties paying you.
HungarianÖn teljesen pontosan idézte a 229. cikket, amely azonban nem áll ellentétben a módosításunkkal.
You have quoted Article 229 completely correctly, but it is not in conflict with our amendment.
HungarianEz teljes ellentétben áll az Európai Unió globális szereplővé válására irányuló ambíciókkal.
It is in total contradiction with the stated ambitions of the European Union to be a global player.
HungarianA nemzetközi kereskedelem voltaképpen nem áll szöges ellentétben a humanitárius segítségnyújtással.
Indeed, international trade and humanitarian aid are not two diametrically opposed activities.
HungarianEbben az esetben a Zöldek olyan álláspontot vesznek fel, amely szöges ellentétben áll a nézeteikkel.
In this case, the Greens are adopting positions which are diametrically opposed to their views.
HungarianMost azt végezheti el, amit ugyancsak látok, de nem akarom, hogy elvégezze, mert ez ellentétben áll nagyravágyásommal.
Now he may do what I can see and do not want him to do, which goes against my ambition.
HungarianA média mindig azt sugallja, hogy a gazdaság és a környezetvédelem szöges ellentétben áll egymással.
From the media, we always get the impression that the economy and the environment are diametrically opposed.
HungarianEz ellentétben áll a termelési tényezők koncentrációjának magasabb intenzitása iránti egyre növekvő szükséglettel.
This is contrary to the increasing need for higher intensity of production factors concentration.
HungarianEz azonban teljes ellentétben áll a menekültek és a disszidensek jelentéseivel, akik szemtanúi voltak az eseményeknek.
This is, however, at complete variance with the eye-witness reports of refugees and defectors.
HungarianEllentétben áll tehát a törvény Isten ígéretével?
Was the law then against the promises of God: God forbid!
HungarianAz önök határozata ellentétben áll a társadalmi egyensúlyteremtés és a társadalmi sokféleség igényének politikájával.
Your decision runs counter to this policy of social rebalancing and of necessary social diversity.
HungarianMindkét ország a népességszabályozás olyan módszerét választotta, amely szöges ellentétben áll az amerikai hagyományokkal.
Both countries shared a view of population control that is anti­thetical to American traditions.