HU eltér
volume_up
{verb}

eltér (also: elhajlik)
Ugyanez a helyzet a madridi kritériumokkal, amelyekre ugyan utal a jelentés, azonban eltér tőlük.
It is also the case that, although the report refers to the Madrid criteria, it deviates from them.
Még a Bizottság honlapja is elismeri, hogy "Svájc az egyéb területeken olyan saját szabályozást alakíthat ki és fogadhat el, amely eltér az uniós rendelkezésektől.
Even the Commission website admits 'Switzerland can develop and retain its own regulations in other areas which deviate from EU rulings.
Néhány alapvető ponton eltér attól a szövegtől, amelyhez mi, mint az Európai Parlament szocialista képviselőcsoportja eredetileg hozzájárultunk.
On some essential points, it deviates from the text that we as the Socialist Group in the European Parliament originally contributed.
eltér (also: különbözik)
Talán nem mindegyikre - ebben a tekintetben véleményünk sok pontban eltér.
Perhaps not all of them - in that respect our opinions differ on many points.
A mikrohitelezési üzletág eltér a hagyományos banki szolgáltatásoktól.
Micro-credits as a business differ from traditional banking.
Érthető, hogy a tagállamok gazdasági és társadalmi helyzete jelentősen eltér egymástól.
It is understandable that the economic and social situations differ significantly in the Member States.
Patrick Redfern eltér, lába irányt változtat.
Patrick Redfern was deflected, his feet changed their direction.
Amennyiben a Bizottság mégis eltér az iránymutatásoktól, azt kockáztatja, hogy a bíróságok megsemmisítik a határozatait.
If the Commission does depart from the guidelines, it runs the risk of having the courts annul its decisions.
Ebben a formában a határozat némiképp eltér Lengyelország nézeteitől.
The resolution in this form diverges somewhat from Poland's views.
Noha valójában részlegesen egyetértek a benyújtott szöveggel, számos általam fontosnak tartott ponton eltér tőle a véleményem.
In fact, although I partially agree with the text tabled, I diverge on several points that I consider important.
Amiben a mi álláspontunk eltér a közös állásfoglalástól, az az összes emberi jogi jogvédőre és az észak-kaukázusi régió helyzetére vonatkozó általános utalás.
Where our position diverges is with regard to the additional reference in the joint resolution to all human rights defenders and to the situation in the North Caucasus region in general.

Context sentences for "eltér" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianVégül úgy döntött, hogy Mask szolgálata eltér az összes többi isten szolgálatától.
He had finally concluded that serving Mask was different than serving other gods.
HungarianTeljesen eltér a kontinentális Európa többségében alkalmazott rendszertől.
It is wholly different from the system which exists in most of continental Europe.
HungarianAz a gyanúm, hogy az ön családja ugyanúgy eltér a konvencionálistól, mint az enyém.
I suspect, he said, that your family and mine were equally unconventional.
HungarianAmi a tápanyagprofilokat illeti, véleményem teljesen eltér Sommer asszonyétól.
When it comes to nutrient profiles, I take a completely different view from Mrs Sommer.
HungarianAzért nem olyan a könnyű a kettőt egyszerűen összevonni, mert a hatókörül eltér.
This is why it is not so easy to simply merge the two, because the coverage is different.
HungarianAz alkoholfogyasztás szokása nagymértékben eltér Európa különféle részein.
Also, habits in alcohol consumption vary widely in different parts of Europe.
HungarianA realitás azonban sajnos eltér ettől, a számok pedig magukért beszélnek.
Unfortunately, the reality is different and the numbers speak for themselves.
HungarianNoha minden város eltér a többitől, közös kihívásokkal is mindannyian szembe kerülnek.
As a matter of fact, although cities are all different, they face common challenges.
HungarianVan valami titkos céljuk, és nagyon eltér attól, amit mi akarnánk tőlük.
They have some secret purpose, and it's very different from what we want them to do.
HungarianAz események szereplőinek motivációját magyarázó történészek véleménye eltér.
Historians are divided about the motivations of the central players in this crucial moment.
HungarianAz afganisztáni nők valódi helyzete azonban ettől lényegesen eltér.
The real position of the women of Afghanistan tells a different story, however.
HungarianNe habozzanak közölni, ha olyasmire bukkannak, amiről úgy vélik, eltér a megszokottól.
Don't mind saying if you come across something that strikes you as a bit out of the usual.
HungarianSeldon, bizonyos kérdésekben eltér R. Daneel követőinek véleménye.
As I said, Dr. Seldon, there is some variation of belief, even among followers of R. Daneel.
HungarianA jelek szerint most kezdett tudatosodni benne, hogy ez a verzió eltér az előzőtől.
It apparently had just occurred to her that this was a different version from the earlier one.
HungarianA hivatásos történészek véleménye még mindig eltér; sokuk már nem is foglalkozik a kérdéssel.
Other readers may find themselves agreeing with one reviewer of this book.
HungarianAz Internet-hozzáférés az Unió tagállamaiban jelentősen eltér.
Clearly, Internet access in the Member States of the Union varies considerably.
HungarianElőször is: az EU és Kanada származási szabályrendszere eltér egymástól.
Firstly, the EU and Canada have different rules of origin systems.
HungarianDaul úr, ez eltér attól a dokumentumtól, amelyet a PPE-DE a közelmúltban Varsóban elfogadott.
This is different, Mr Daul, from the paper which the PPE-DE recently concluded in Warsaw.
HungarianBár politikai véleményünk eltér, ő mindent megtett a kompromisszum érdekében.
Although we all have different political opinions, he did his best in order to achieve a compromise.
HungarianNekem határozottan eltér a véleményem azoktól, akik e Parlamentben vitatják az éghajlatváltozás tényét.
Therefore, I strongly disagree with those in the House who deny climate change.