HU

enged {verb}

volume_up
1. general
Nagyobb versenyt tesz lehetővé, és több választást enged az utazóközönségnek.
It will allow increased competition, greater choice for the travelling public.
Egy zsarnoki hadfi, aki soha, de soha többé nem enged engem felderítő küldetésekre.
He's a tyrannical martinet who will never, ever allow me to go on away missions.
Nem enged a házába gyerekeket még fiúkat sem.
She doesn't allow children inside - not male ones, anyway.'
És a jel a múltjukba enged bepillantani, nem a jelenükbe.
And a signal would give us a glimpse of their past, not their present.
Egyik sem enged, mindegyik a magáét hajtogatja.
Neither could give up, and neither could give way.
- Mindannyian azt cselekedjük, amit Isten enged cselekednünk, fiam - felelte gyöngéden Viviane.
We all do such things as the Gods give us to do, my son, Viviane said gently.
enged (also: megenged, kap, tűr, szerez)
Demokratikusabb Unióra van szükségünk, amely teret enged a polgárok kezdeményezésének.
We have to have a more democratic Union which allows citizens to take the initiative.
Mennyi teret enged neki a spanyol és a francia kormány?
How much rope would the French and Spanish governments let him have?
But the difficulties that linguists have in agreeing
Nagyobb versenyt tesz lehetővé, és több választást enged az utazóközönségnek.
It will allow increased competition, greater choice for the travelling public.
Egy zsarnoki hadfi, aki soha, de soha többé nem enged engem felderítő küldetésekre.
He's a tyrannical martinet who will never, ever allow me to go on away missions.
Térdelj Akasa elé, és lásd, mit enged!
Kneel before Akasha and see what she will allow!
Hallgatólagos felszólítás volt ez egy másik bejelentésre, ami némi engedményt tesz, s amiért az a burkolt ígéret jár cserébe, hogy talán az ő kormánya is enged.
It was an implicit de- mand for another statement, one that conceded something, in return for which was the implied promise that there might be a concession on the part of his government.
És a jel a múltjukba enged bepillantani, nem a jelenükbe.
And a signal would give us a glimpse of their past, not their present.
Egyik sem enged, mindegyik a magáét hajtogatja.
Neither could give up, and neither could give way.
- Mindannyian azt cselekedjük, amit Isten enged cselekednünk, fiam - felelte gyöngéden Viviane.
We all do such things as the Gods give us to do, my son, Viviane said gently.
Egyik sem enged, mindegyik a magáét hajtogatja.
Neither could give up, and neither could give way.
Az én országom az, amelynek - ha nem enged ebben az esetben - szégyenkeznie kell majd.
It is my country which, if it does not relent in this case, should hang its head in shame.
- Ha meggyőződés nélkül enged, ez egyikük értelmére sem hízelgő.
To yield without conviction is no compliment to the understanding of either.
- Az ön szemében tehát nem érdem, ha valaki könnyen készségesen enged barátja rábeszélésének.
To yield readily - easily - to the persuasion of a friend is no merit with you.
- Mi van akkor, ha ostobaságból vagy vakmerőségből mégsem enged?
Suppose that, through folly or recklessness, he refused to yield?
2. "árból"

Context sentences for "enged" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAmikor Fríeda elmosolyodott, úgy érezte, egy rozsdás zár enged valahol mélyen.
And when Frieda grinned, she felt something very old and rusty loosen inside her.
HungarianAnyám hozott egy pohár vizet, és kijelentette, hogy egy darabig nem enged sehová.
She gave me a sip of water and told me I wasn't going anywhere for a while.
HungarianA polgárok közötti egyenlőség olyan elv, amelyből Európa túl gyakran enged.
Equality between citizens is a principle that Europe compromises on too often.
HungarianMindaz, amit Kennedy elnökről tudunk, nem enged arra következtetni, hogy...
It's not consistent with everything we know about -' 'Consistency in a politician?'
HungarianÖn egyeseket nagyon erőteljesen szakít félbe, míg másokat nagyon sokáig enged beszélni.
You cut off some people dramatically and let others run over for a very long time.
HungarianKevés teret enged az egymásrautaltságnak, vagy az egyéni esendőség elismerésének.
It leaves little room for interdependence or an acknowledgment of individual fallibility.
HungarianHa lehetne, átölelnélek, hogy megvédjelek a kíntól, ám ez a dúvad nem enged.
If I could, I would put my arms around you to protect you from this pain.
HungarianTudjuk azonban, hogy van egy szürke zóna, amely teret enged a visszaéléseknek.
However, we know that there is a grey zone which leaves room for abuse.
HungarianMióta a kapitány nem enged fel a hídra, ennek segítségével álltatom magam hogy ott vagyok.
Since the Captain won't let me on the bridge, I use this to imagine I'm there.
HungarianSejtettem én mindig, hogy abban a fiatalasszonyban több van, mint amennyit látni enged!
I thought always there was more to that young woman than I ever could see!
HungarianA mama soha sem enged olyan helyre szegődni, ahol úr is van a házban.
Mother, she never will let me take a place where there's a gentleman in the 'ouse.
Hungarian- Nem tudom, mit akar azzal elérni, hogy nem enged senkit sem elutazni?
This big idea of his, letting no one leave the house, what is there to it?'
HungarianRongyossal való baráti viszonyod arra enged következtetni, hogy talán egyidős lehetsz vele.
Your familiarity with Scatter suggests that you might be of an age with her.
HungarianSzívós jószág a megszokás, még ilyen rendkívüli helyzetben sem enged.
Even under bizarre circumstances such as these, it was a tough little beast.
HungarianAz hogy így beszélsz, arra enged következtetni hogy féltékeny vagy.
It's when you talk like that, that's what makes me think that you're jealous.
HungarianA lányát elrabolták 3 órája. és nem fogja túlélni az éjszakát ha nem enged be a szobájába.
And she's not going to live thru the night if you don't let me in your room right now.
HungarianDe az ENSZ nem enged kivándorolni, és az Otthon sem fogad síkfóbiásokat!
But the UN doesn't want me emigrating, and Home won't take flat phobes!
HungarianDe igen, anyám felelte Robin , csakhogy van valaki, aki nem enged a templomba.
'Ay, madam,' says Robin, 'but there is one has forbid the banns.'
HungarianIlyen nagyszámú elszigetelt incidens már egy rendszerre enged következtetni.
Ladies and gentlemen, such a high number of isolated incidents points to a system.
HungarianEzért Atahualpa elfogása a világtörténelemre enged szélesebb rálátást.
Hence Atahuallpa's capture offers us a broad window onto world history.