"engedély" English translation

HU

"engedély" in English

HU

engedély {noun}

volume_up
Rövid megjegyzést fűznék a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély témájához.
A brief comment on the topic of licence to pursue an occupation.
Nemcsak egy engedély kiadására kell gondolnunk, hanem annak visszavonására is.
We must consider not only licensing, but also withdrawal of that licence.
E tekintetben az európai mozdonyvezetői engedély kulcsfontosságú.
In that regard, the introduction of a European train driver's licence is of key importance.
Minden egyes felhasználáshoz engedélyre van szükség; engedély nélkül jogot sértünk.
Every single use therefore requires permission; without permission, you are a trespasser.
Engedély megtagadva a(z) %S osztályba tartozó objektum burkolójának elkészítéséhez
Permission denied to create wrapper for object of class %S
És ezt is engedély nélkül csináltuk, bár nem úgy tűnt, mintha bárkit is érdekelne.
And that was done also without permission, although no one seemed to care.
engedély
Jó elképzelés a tartózkodási engedély és a munkavállalási engedély összevonása.
The idea of combining a residence permit and a work permit is good.
Perverzitás, trágár beszéd, verekedés, erkölcstelenség, rockegyüttesek, engedély nélkül.
Sex novelties, obscenity, fighting, indecent exposure, rock bands, without a permit.
Egy kiskocsi engedély nélkül közlekedik az egyetem területén.
We have an illegal off-road vehicle operating without a permit.
Engedély adható az árunyilatkozat benyújtására azt megelőzően is, hogy az áruk a vámterületre érkeznének.
Authority may also be given for lodgment of the declaration before the goods arrive in the customs territory.
Az engedély megadásakor az illetékes hatóság figyelembe veszi a kérelmező alkalmasságát és feddhetetlenségét.
In considering whether to grant a licence, the competent authority shall take into account the competence and integrity of the applicant.
Kayának meg kellett volna érdeklődnie a máltai CITES-hatóságtól, hogy a külföldön vett terméket hazaviheti-e engedély nélkül vagy sem.
Next time, Kaya should contact the Maltese CITES authority to find out if the product she wants to bring back requires a certificate.
Beépültél engedély és fedezet nélkül?
You're undercover without clearance or backup?
'You had clearance,' one voice said.
felszállási engedély kiadásának helye
port of clearance
Legyenek készen, mire megjön az engedély.
We'll be ready to go when command authorization comes through.
Aggasztotta a gondolat, hogy először életében, amióta beállt a légióba, engedély nélkül távozik el.
He was deeply troubled by the thought that for the first time in his life as a legionnaire he was going to go AWOL.
Engedély visszavonva, útlevél elvéve, nem mérkőzhetek sehol.
License all revoked, passport gone, can't fight here, can't fight nowhere.
- Még hogy távozási engedély, egy frászt! - mondta.
Leave of absence, hell, he said now.
A lovag odakiáltott nekik: - Kik vagytok, akik engedély nélkül behatoltatok birtokomra?
Who are you, that crosses the breadth of my domain, with neither let nor leave?
A Királyi Engedély sem jogosít fel mindenre, Gerun Eberikt.
The Kings Leave does not absolve you from all things, Gerun Eberict.
Egy ügyvédi engedély nélküli alkalmazott semmi hasznára sincs a cégnek,
An employee with no license is of no use to this firm.
Szóval felkeltél hamvaidból, hogy engedély nélkül csinálhass bármit!
So you rise from the ashes with a license to do whatever you want.
Engedély visszavonva, útlevél elvéve, nem mérkőzhetek sehol.
License all revoked, passport gone, can't fight here, can't fight nowhere.
Ezzel kapcsolatban figyelembe kell venni, hogy egy engedély előzetes kiadása ilyen körülmények között nem számít megfelelő védekezési alapnak."
It should be borne in mind in this connection that the prior grant of an authorisation, licence or concession should not constitute a defence in such circumstances.”
Ezek is azt szolgálják, hogy eljusson a munkáltatókhoz az a félreérthetetlen üzenet, hogy nem tűrhetjük tovább az engedély nélküli munkavállalók toborzását.
These also serve to pass on the unequivocal message to employers that we shall no longer tolerate the recruitment of workers without a permit.

Context sentences for "engedély" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEngedély  tervezett gyógykezelés igénylésére egy másik uniós vagy EFTA-országban.
Authorisation to obtain a planned health treatment in another EU or EFTA country.
Hungarian- A pisztoly egy ócska 38-as, amit egy memphisi zálogházban vett engedély nélkül.
The gun's a cheap .38 he purchased illegally at a pawnshop here in Memphis.
HungarianAz újoncok beszálltak, aztán megérkezett az engedély, és a pilóta felszállt.
The recruits were hurried in as the all-clear signal alerted the pilot for takeoff.
HungarianBehozatali engedély csak a Közösségben letelepedett gazdasági szereplőnek adható.
An import authorisation may only be granted to an operator established in the Community.
HungarianEzt lerendeztük, és most már egyértelmű, hogy a helyi munkások számára nem kell engedély.
This was clarified, and obviously no authorisation is required for local workers.
HungarianAz ilyen engedély a következő követelményeknek való megfeleléstől függ:
Such approval shall be subject to compliance with the following requirements:
HungarianA szobában három ember álldogált, mivel engedély nélkül nem volt szokás itt leülni.
Still standingno one was about to sit without permissionwere three men.
HungarianA feltételes engedély teljes időtartama azonban nem haladhatja meg a hat hónapot.
However, conditional approval shall not exceed a total of six months.
HungarianNem büntetjük meg magát az engedély nélküli fegyvertartásért, mert önvédelemből használta.
We're gonna let you slide on the unregistered gun 'cause it was self-defense.
HungarianBirodalmi. és engedély nélküli fegyverek kerültek elő az egész teremben.
Imperial and unlicensed weapons popped off all over the Star Chamber Cafe.
HungarianA 30 %-os utolsó részletet a bizonyítvány vagy engedély kiállításakor kell kifizetni.
The balance of 30 % shall be payable in exchange for issue of the certificate or approval.
HungarianA brandShortName; képes megakadályozni a felugró ablakok engedély nélküli megnyitását.
brandShortName; can prevent popups from opening without your approval.
HungarianAz ágyra zuhant, és hangjukat lefojtva élvezték ki ezt az engedély nélküli alkalmi együttlétet.
They fell into bed, where they quietly consummated an unauthorized personal visit.
HungarianAz Európai Parlamentbe legfeljebb 12 hónapra adható belépési engedély.
Individuals may be granted access rights to the European Parliament for up to 12 months.
HungarianAz engedély a rendeltetési harmadik országig kíséri a szállítmányt.
The authorisation shall accompany the consignment to the third country of destination.
HungarianNem nyithatok tüzet egy repülőgépre azonosítás és engedély nélkül!
I can't open fire on an aircraft without identification and authorization!
HungarianA kórházon kívüli ellátás céljára beszerzett engedély ugyanezeket a garanciákat biztosítja.
For non-hospital treatment, if you obtain authorisation, the guarantees will be the same.
HungarianMeg szeretnénk köszönni, hogy segitett, az engedély megszerzésében.
We wanted to thank you for helping to expedite our accreditation process.
Hungarian- Úgy véljük, a Csarnokban jelen lévő személyek mindegyike engedély nélkül jutott be.
We believe these others used many varieties of subterfuge to enter the hall and protect Seldon.
HungarianBéta engedély, uram Vajon mi kerülte el a figyelmét, tűnődött ha csak nem Alfa-hozzáférésű anyagok?
What could she have missed, she wonderedunless it was Alpha-access material?