"enyhe" English translation

HU

"enyhe" in English

HU

enyhe {adjective}

volume_up
Majd enyhe félelemmel még egyszer belenézett a kazán szájába.
And then with faint fear he looked into the mouth of the furnace one last time.
Az enyhe mosoly lejjebb húzódott, s elérte szájának árnyékos sarkát.
The faint smile pulled at the shadowed corners of his mouth.
Ezt csak fokozta az az enyhe pálinkaszag, amely ott felhőzött az orra alatt.
This was aided by the faint fragrance of brandy which was wafted towards him.
Éjfélre a willow-i varangyzuhatag enyhe, brekegő szemerkéléssé lanyhult.
By midnight, the downpour of toads in Willow had slackened off to a mild, croaking drizzle.
A hangja tele volt érzelemmel, enyhe beszédhibája felerősödött.
Toward the end of that soliloquy, his mild speech impediment had thickened.
Nagy valószínűséggel ez életem utolsó napja, gondolta enyhe csodálkozással Kurtz.
This light very likely belongs to the last day of my life, Kurtz thought with mild wonder.
Körülötte barátságosan kivilágított ablakok fénylettek az enyhe városi dombokon.
And all around the gentle urban slopes covered with cheerful lighted windows.
A fákat enyhe északi szél rázta, az utcákat korán lehullott levelek borították.
A gentle breeze from the north rattled trees and scattered leaves on the streets and sidewalks.
A fiatalasszony csendben sírdogált az enyhe, tavaszi szélben.
She was weeping silently in the gentle spring breeze.
Még az irrigációs spray és az alvasztópermet enyhe nyomásától is könnybe lábadt a szeme.
Even the light pressure of the irrigation spray and coagulant mist made his eyes tear.
Körülötte barátságosan kivilágított ablakok fénylettek az enyhe városi dombokon.
And all around the gentle urban slopes covered with cheerful lighted windows.
A legrosszabb esetben is enyhe ítéletet kapna.
At worst you'd only get a very light sentence.
Először is, amint ezt az én hazám közelmúltbeli tapasztalatai megmutatták, a közvélemény enyhe manipulálásával nagyon könnyen lehet befolyásolni az emelkedő élelmiszerárakat.
Firstly, as recent experience in my country shows, by manipulating public opinion a little it is very easy to influence rising food prices.
Enyhe és udvarias vagy a lehető legnagyobb nyomást alkalmazzuk?
Moderate and polite pressure or maximum pressure?
Paul a napszemüvegtől nem láthatta tekintetét, de a mód, ahogy fejét megbillentette, enyhe csodálkozást árult el.
Paul could not see the Smokey's eyes because of the sunglasses, but the tilt of his head expressed moderate puzzlement.
Váratlan segítséget jelentett a járat enyhe lejtése.
The smooth flooring of the passage was an unex- pected aid.
Aztán csöndes surrogás, a tarkóját enyhe szell legyintette meg.
Then a soft rrrng noise and a faint draught on his neck made him look back in surprise.
Csönd volt, csak az enyhe szellő sodorta felénk hébe-hóba a távoli traktordübörgést.
Only a soft wind blowing, and the distant tractor-sound wafting back and forth with it.
Minden ajtó nyitva volt, beáradt az enyhe éjszakai levegő.
The doors were open a breath of soft night air came in.

Context sentences for "enyhe" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianMég akkor is, ha elkapják és elítélik őket, gyakran nagyon enyhe büntetést kapnak.
Even if they are caught and convicted, they often receive very lenient sentences.
HungarianVisszafordultam Eudoxiához, és enyhe riadalommal láttam, hogy engem figyel.
I looked back to Eudoxia and saw with a little shock that she was looking at me.
HungarianA neve George volt, egyszerűen George, és enyhe akcentussal beszélte az angolt.
His name was George, just George, and he spoke English with a quick accent.
HungarianBelépett a restaurátor műterembe és enyhe borzongással felfelé pillantott.
She stepped into the restoration studio and glanced upward with a slight shudder.
Hungariankérdezte Poirot enyhe iróniával.
Which letter of the alphabet do you place it at, inspector? asked Poirot.
Hungarianjegyezte meg enyhe éllel Thora Grey.
Youve got your own part of the world to attend to, said Thora Grey rather sharply.
HungarianNagy Nananne vékony szája enyhe mosolyra húzódott, és ő is bólogatott beszéd közben.
Great Nananne's thin mouth was smiling faintly and she nodded as she spoke.
HungarianHirtelen enyhe zavart éreztem, kíváncsiságot, amelyet Marius nem szívesen árult el.
I felt a little confusion suddenly; a curiosity in him that he was reluctant to reveal.
HungarianNagyot lélegzett az enyhe reggel tiszta levegőjéből, és elmosolyodott.
He sniffed the cleanness and early warmth of the morning air and smiled briefly.
HungarianMinden csendes volt; aztán enyhe suhogás hallatszott, mely bömbölő nagy széllé duzzadt.
All was quiet; then came a whisper of movement swelling to the roar of great winds.
Hungarian- biológiai fejlődésükből és romlandóságukból eredő enyhe minőségromlás.
- slight deterioration due to their development and their tendency to perish.
HungarianCurtis gyorsan Thomas Prestonra pillantott, és enyhe ingerültséget figyelt meg rajta.
Curtis glanced quickly at Thomas Preston and detected a slight edge in his expression.
HungarianA kocsiban fertőtlenítőszer fenyőillata és enyhe hányásszag terjengett.
The patrol car smelled strongly of pine-scented disinfectant and vaguely of vomit.
Hungarian- enyhe károsodás, amelyet például betegség vagy állati parazita okozott,
_ SLIGHT DAMAGE CAUSED , FOR EXAMPLE , BY DISEASE OR BY ANIMAL PARASITES ,
HungarianAzt mondani, hogy Petra Bock nem volt boldog, enyhe kifejezés lett volna.
To say that Petra Hassler-Bock was unhappy was an understatement of epic proportions.
HungarianTudomást sem vett róla, legfeljebb valami már-már távoli, enyhe melegséget érzett.
She was unaware of it save for some vague sensation of distant warmth.
HungarianViszonylag azt hiszem, volt valami, hogy is hívják, enyhe anginája.
He'd had that but he'd recovered from it, and she was, well, she was very nervy.
Hungarian- Csupán a mellbimbói enyhe duzzanatából lehetett lányra következtetni.
Only in the pudginess around her nipples was there anything faintly girlish.
HungarianEbben az esetben a betegnek enyhe esélye van a cukorbetegségre, a glükózszint miatt.
In this case, this patient is slightly at risk of diabetes because of their glucose level.
HungarianBelülről, nyilván a konyha irányából hagymaillatot hozott a hirtelen támadt enyhe huzat.
The smell of onions wafted along from the direction of what was obviously the kitchen.