"ered" English translation

HU

"ered" in English

EN

"ere" in Hungarian

HU

ered {verb}

volume_up
1. general
Tudjuk, hogy sok, az Európai Unió számára fontos szakpolitika ebből ered.
We know that many policies which are important to the European Union derive from it.
And from that heart, all else is derived.
Azonban egy művelt úriember minden bizonnyal észreveszi belső szépségemet, amely az érettségből és a lélek nemességéből ered!"
But surely any gentleman of discernment must notice my inner beauty, which derives from maturity and nobility of spirit!
Európában a terrorizmus a szélsőbaltól és/vagy az iszlámtól ered.
Terrorism in Europe originates from the extreme left and/or Islam.
És valamiképp az álom volt az a hely, ahonnét minden ered: minden dolgok eredője.
And somehow that dreaming was the place where everything originated: the first cause.
A korrupció széles körben elterjedt a kormányzati körökben, sőt, innen ered.
Corruption is widespread in government circles and indeed originates from this source.
ered (also: keltez)
Ahogy tudják, a halászat ellenőrzésével kapcsolatos jelenlegi szabályozás 1993-ból ered.
As you know, the current regulation on fisheries control dates back to 1993.
Az összes kisvállalkozóhoz hasonlóan őt is túlterheli a bürokrácia és a szabályozás - amelynek nagy része innen, az Európai Parlamentből ered.
Like all small businessmen, he is overburdened with red tape and regulation - much of it emanating from this place, the European Parliament.
A Duna a Fekete-erdőben ered - légvonalban 100 km-re innen -, majd deltatorkolatán keresztül a Fekete-tengerbe ömlik.
In the Black Forest - 100 km away as the crow flies - the Danube begins and then flows down to the delta and into the Black Sea.
Lényeges, hogy ne feledjük, honnan ered ez a kérdés.
It is important to remember where this issue came from.
A holtpont az előterjesztett ajánlatok közötti ellentmondásból vagy különbségből ered.
That impasse is the result of the discrepancy or difference between the offers presented.
- a fogyasztót érintő kockázatok, ami az adalékanyag maradékanyagait tartalmazó táplálék elfogyasztásából ered,
- the risks to the consumer which could result from the consumption of food containing residues of the additive,
Ez abból a nyilvánvaló tényből ered, hogy a válság súlyosan rossz működés eredménye, amelyet erőteljesen orvosolni kell.
It stems from an obvious fact: the crisis is the result of serious malfunctioning which requires vigorous remedies.
And where does the river rise?
Most a kínálati piacainkon erősebb versennyel és emelkedő árakkal nézünk szembe, ami a gazdaságilag felemelkedő országokból származó fokozott versenyből ered.
We are now facing stronger competition on our supply markets, as well as rising prices owing to heightened competition from a number of emerging economies.
Az Európai Uniót a béke politikai céljainak elérésére hozták létre, de dinamizmusa és sikere az integráció gazdasági vonatkozásaiból ered.
The European Union was created to achieve the political goal of peace, but its dynamism and success spring from its involvement in economics.
2. "dolog vmiből"
ered (also: adódik, fakad)
Más szóval, az európai projektek körüli bürokrácia egy része nem Brüsszelből ered; itt a nemzeti és európai szintű folyamatok kombinációjáról van szó.
In other words, not all the bureaucracy that arises in European projects originates from Brussels; rather, it is the combined effect of processes at national and European level.
EN

ere {preposition}

volume_up
Upon them, because of that news, and ere they were ready, fell our Army.'
A hír ismeretében azonban megrohanhatta őket a hadseregünk, mielőtt még felkészülhettek volna...
'I must deliver up my sword 'ere I return to the endless silence.'
A kardomat pedig át kell adnom, mielőtt visszatérek a végtelen nyugalom birodalmába.
Yield up to me your secrets, little mage, ere I grow restive and tear apart all in seeking what i desire.
ÁRULD EL A TITKAID, VARÁZSLÓ, MIELÕTT MÉG ELVESZTEM A TÜRELMEM, ÉS DARABOKRA TÉPLEK.

Context sentences for "ered" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA vallási erőszak a dogmatizmusból ered, amely valamennyi vallásban megtalálható.
Religious violence is rooted in the dogmatism that is inherent in all religions.
HungarianFölkelt, s rőtvörösen pislogott a nap az Ered Lithui élettelen gerince fölött.
Day came, and the fallow sun blinked over the lifeless ridges of Ered Lithui.
HungarianÉs valamiképp az álom volt az a hely, ahonnét minden ered: minden dolgok eredője.
And somehow that dreaming was the place where everything originated: the first cause.
HungarianA Parlament szó azonban parlare igéből ered, nem pedig a "jegyzőkönyvvezetés” szóból.
However, the word Parliament comes from parlare and not from 'minute keeping'.
HungarianVezesd csak végig, honnan ered ez az elképzelés, a boszorkányok megváltása.
Trace down for me the origin of this idea - that the witches would be saved.'
HungarianMint tudja, Mona abból ered, hogy magam is összekeveredtem ezzel az ággal.
And as you know Mona comes from this line, and from my later entanglement with it.
HungarianA korrupció széles körben elterjedt a kormányzati körökben, sőt, innen ered.
Corruption is widespread in government circles and indeed originates from this source.
HungarianAz élesztő az élet szóból ered -- életre keltést, felélénkítést jelent.
Leaven comes from the root word that means enliven -- to vivify, to bring to life.
HungarianEz politikai indítékokból ered, és szégyenletes, hogy napirendre került.
This is politically motivated, and it is a disgrace that it is on the agenda.
HungarianAhogy tudják, a halászat ellenőrzésével kapcsolatos jelenlegi szabályozás 1993-ból ered.
As you know, the current regulation on fisheries control dates back to 1993.
HungarianA faszénen sült étel ízének legjava nem a fából, és nem is a faszénből ered.
Most of the characteristic char-grilled taste doesn't come from the wood or the charcoal.
HungarianTudtam, nem éred be ilyen rövid látogatással, részt akarsz venni a többi mókában is!
I knew you wouldn't be satisfied with a little visit...not with so much fun still to be had.
HungarianNyilvánvaló, hogy mindent ellenezni fognak, ami nem a balszárnytól ered.
It is obvious that they will oppose everything which is not on the left.
HungarianElfogadjuk, hogy túlhalászás folyik, és beismerjük, hogy ez a túlzott kapacitásból ered.
We accept that there is overfishing and we acknowledge that this is due to overcapacity.
HungarianÉs a legtöbb dolog, amit a sajnálkozásról tudunk, erről a területről ered.
And most of what we know about regret comes to us out of that domain.
HungarianÁm pont középen, ami egy jó kis hely lenne, a zaj főként az emberek hajóitól ered.
But right in the middle here where there's a sweet spot, the noise is dominated by human ships.
HungarianAz európai kibocsátás harmada nem Európában jön létre, hanem az importált árukból ered.
A third of Europe's emissions are not produced in Europe but correspond to imported goods.
Hungarianez az ismétlődés egy hatalmas külső támív, ami magából a fából ered.
This reiteration is a huge flying buttress that comes out the tree itself.
HungarianEz leginkább a túlzott költekezésből és a növekedés hiányából ered.
More than anything else, this is rooted in overspending and lack of growth.
Hungarian00:34:11.73,00:34:14.59 Ezzel csak azt éred el, hogy egy ujabb éjszakát tölts a sötétzárkában!
00:34:11.73,00:34:14.59 You just bought yourself a night in the quiet room !