"erkölcs" English translation

HU

"erkölcs" in English

HU erkölcs
volume_up
{noun}

Az erkölcs annak a világnézetnek a része, amelyet egy ország jogrendszere foglal magában.
Morality is part of the worldview incorporated into the legal system of a country.
Az erkölcs, az elrettentő hatás és a méltányosság kulcsszavak a halálbüntetésről szóló vitában.
Morality, deterrence and fairness are key in the debate on the death penalty.
A pénz-erkölcs elleni szónoklatai kettejük között tréfának hatottak.
His tirades against the money-morality had been a kind of joke between them.
volume_up
morals {o.pl.}
A jog és az erkölcs feladása nem gyengítheti meg a terrorizmust, csakis erősítheti.
Abandoning laws and morals only strengthens, not weakens, terrorism.
Ez nem a politika, hanem az erkölcs kérdése!
It is not a question of politics, but a question of morals.
Még több szélfútta frizura és napszemüveg és póz, álelőkelő hang és rakodóparti erkölcs.
More wind-blown hair and sunglasses and attitudes and pseudo-refined voices and waterfront morals.

Context sentences for "erkölcs" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianMinden bizalom, minden erkölcs kihalt a mi világunkban, mihelyt megjelentek a Fantomok.
All the trust and all the virtue fell out of our world when the Specters came.
HungarianHa meglegyintett valaha is az erkölcs, akkor az ebben az időben történt.
If I ever possessed a moral vision it was in those moments.
HungarianNekünk nem szabad fontolóra vennünk más vallási erkölcs létezésének még a gondolatát sem, Bevier.
'We're not supposed to consider the possibility that other ethics have any validity, Bevier.
HungarianÚgy látszik, barátaim, elveszett az igazi üzleti erkölcs.
It would appear, my friends, that proper business ethics are lost on them.
HungarianEz nem csupán erkölcs kérdése, hanem politikai stratégia is.
This is not simply a matter of ethics, but one of political strategy.
HungarianEmlékszik-e az érsek ellen akkor felhozott nemi erkölcs elleni...
Do you recall any allegations of sexual misconduct...
HungarianA királyné szándékát becsavargatták az erkölcs lepedőjébe, amin se ő, se más nem látott át.
A moral cloak had been thrown over the Queen's purpose, a cloak through which she could not see any more than anyone else.
HungarianEz a gazdasági erkölcs válsága és érint minden szereplőt és minden politikai vezetőt, függetlenül vonzalmaiktól.
It is a crisis of economic ethics and concerns all actors and political leaders, whatever their leanings.
Hungarian- Mármost az a kérdés, megosszuk-e ezt a fagylaltot Mary Jane-nel, unokatestvéri jó erkölcs szerint, vagy befaljuk?
Now, the question is, do we share this ice cream with Mary Jane, in cousinly fashion, or do we gobble it?
HungarianNyilvánvaló, hogy ez nem csak gazdasági és pénzügyi válság, hanem egyben az erkölcs és a felelősség válsága is.
It is clear that this is not just an economic and financial crisis, but also one of ethics and responsibility.
HungarianElnök úr, amikor az Európai Parlamentben egyes kérdésekről szavazunk, mindig biztosak kell lennünk abban, hogy az erkölcs talaján állunk.
Mr President, when we vote on issues in the European Parliament we should always be sure that we take the moral lead.
HungarianVagy ez a Presbiteránus erkölcs?
HungarianÉrezte magában az erkölcs nélküli gyereket, aki agyátültetésekről, szintetikus lényekről álmodott, mielőtt a felnőtt kioltotta a fényt.
She felt the amoral child in her who had dreamed of brain grafts and synthetic beings, before the adult put out the light.
HungarianA becsület és az erkölcs semmi?
HungarianAz erkölcs mindig is változó.
HungarianHogyan győztük meg magunkat arról, hogy az erkölcs terén nem létezik erkölcsi szakvélemény, erkölcsi tehetség, vagy akár erkölcsi zseni?
How have we convinced ourselves that in the moral sphere there is no such thing as moral expertise, or moral talent, or moral genius even?
HungarianCsalódott vagyok amiatt, hogy röviddel a ratifikációs folyamat lezárása előtt az európai erkölcs és az európai jog szembetűnő megsértését tapasztaljuk.
I am frustrated by the fact that shortly before the completion of the ratification process, we are seeing an increasing number of blatant violations of the European ethos and of European law.
HungarianEzután más területekre kezdjük alkalmazni őket, mint energia, ökológia, jog és erkölcs, fejlesztő-vállalkozások, így az emberek elhozhatják ezeket az új technológiákat a világnak.
Then we are going to apply them to the other areas, like energy, ecology, policy law and ethics, entrepreneurship, so that people can bring these new technologies to the world.