"eset" English translation

HU

"eset" in English

HU eset
volume_up
{noun}

eset (also: ügy, táska, tartó, láda)
volume_up
case {noun}
A takarmány klasszikus eset; nagy zagyvalék, egy csomó összehordott dolog.
Animal feed is a classic case; it is a mishmash, a load of rubbish.
Azt sem gondolnám, hogy e kérdésben elszigetelt eset lennénk Európában.
I do not believe that we are an isolated case in Europe on this issue, either.
Ideggyógyászati eset, de mi nem akarunk ideggyógyászati esetet csinálni a fogásunkból.
He's a psycho case, but we don't want any psycho case made out of our pinch.
Az eset komoly veszteségekkel járt, és a gazdasági károk is óriásiak voltak.
The incident took a heavy toll and the economic damage was immense.
Szülővárosomban, Poznańban, nemrég történt egy erre utaló eset.
Recently in my home town of Poznań an incident occurred which is symptomatic of this.
Volt egy olyan eset is, magyarázta Chris, amitől végül kikristályosodott a gyanúja.
This was the incident, Chris explained, that had finally crystallized her suspicions.
eset (also: ügy, dolog, esemény)
volume_up
affair {noun}
What a very shocking affair!
He murmured: Ah, yes, many years have passed since that affair at St Loo.
Az eset legfőbb tanulsága számomra az volt, hogy sokkal kritikusabb szemmel kell olvasnom az újságok hadijelentéseit.
The chief importance of the affair was that it taught me to read the war news in the papers with a more disbelieving eye.
Nem tudhatjuk, lehet, hogy ez a jelentéktelen izlandi eset fogja meghatározni az Európai Unió jövőjét.
Who knows - it may be that this inconspicuous event in Iceland will determine the future of the European Union.
It was a perplexing event.
Az ügy nem foglal magában nagy sérelmet, és a tanúk tagadják, hogy az eset megtörtént.
A case which does not involve much harm, and in which witnesses deny that the event took place.
eset (also: véletlen, helyzet, ok, alkalom)
Együtt utaztunk repülőgépen Párizsból, amikor egy bizonyos, fatális eset történt.
We were fellow passengers on an aeroplane from Paris on a certain fatal occasion.
The occasion must have been long ago.”
Szeretném, ha együttérzésünket küldenénk a családnak és minden érintettnek a régiómban történt e nagyon szomorú eset kapcsán.
Can we send our sympathy to the family and everyone involved, on this very sad occasion for my region?
Ez a különös eset így pontosan az ellenkező hatást válthatná ki, mint amit akartak.
This stange occurrence might thereby have an effect opposite to that which was intended.
Ez gyakori eset a paranoid skizofrének között.
This is a common occurrence among paranoid schizophrenics.
Nagyon szerencsétlen eset volt mondta Ullman.
It was a very unfortunate occurrence, Ullman said.
eset (also: véletlen)
volume_up
hap {noun}
eset (also: folyamodás, példa, kérelem)
Beszéljünk másról például arról, hogyan érintette ez az eset két olyan fiatal életét, mint maguk.
Let us talk of other matters - for instance, of how this tragedy has affected the lives of you two young people.
Számos olyan eset volt, amely az egyhangú akarat és cselekvés hiányát jelezte a tagállamok között.
There have been many instances which have demonstrated the lack of unanimity of will and action amongst the Member States.
Az egyik eset, hogy elemzésre nyomtatott anyagot kell benyújtani az Európai Gyógyszerügynökséghez (EMA), 90 nappal azelőtt, hogy azt a fogyasztóknak továbbítanák.
One instance is that printed matter has to be submitted to the European Medicines Agency (EMA) 90 days in advance for analyses before being forwarded to consumers.
eset (also: ügy, dolog, bár, kocsma)

Context sentences for "eset" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianChávez oldalra lépett, hogy ne legyen takarásban, és vállához emelte MP-10-esét.
Chavez sidestepped left and spotted one, and brought his MP-10 to his shoulder.
HungarianEz volt az első eset, hogy ezt a bizonyos szót kimondtam, már ha jól emlékszem.
It was the first time I ever used that particular word, so far as I can remember.
HungarianNem ez lenne az első eset, hogy egy ilyen jelentést utóbb nyilvánosan megtagadnak.
It would not be the first time for such a report later to be publicly repudiated.
HungarianMindkét eset elég különösnek mondható, de hát a világ már csak ilyen különös hely.
Both of these cases had been extremely strange, but the world was a strange place.
HungarianHiszen ez az eset egy középkori iszlám államról alkotott elképzeléseinkbe illik.
It provides an image of a country which is living in an Islamic Middle Ages.
HungarianBenson nem volt nehéz eset, csak egy kicsit szigorú volt a fiatalokkal.
Mrs. Benson had been - not difficult - but a trifle severe toward young people.
HungarianEz volt az első eset, amikor Viljoen százados hátravetette a fejét, és nevetett.
It was the first time that week that Captain Viljoen threw back his head and laughed.
HungarianIdeküldi a J-2-esét, hogy tájékoztasson minket arról, amit Washingtonból kapott.
He's sending his J-2 down to brief us in on what he's got from Washington.
HungarianAzóta közel 300 bírósági eset bizonyítja, hogy a kölcsönös elismerés nem működik.
Since then we have had 300 court cases to show that mutual recognition does not work.
HungarianS ez annál is szomorúbb eset, hiszen, ahogy tudom, a betegsége előtt sokat utazott.
It's very sad for him because up to then he was a great traveller, I believe.
HungarianAzt mondta, a helyszínre indul, hogy megkísérelje meghatározni az eset jellegét.
He said he was going over to try and determine the nature of the trouble.
HungarianEz egyszerűen csak az első olyan eset volt, ami ilyen szörnyű balesethez vezetett.
It was simply the first time that this has led to such a dreadful accident.
HungarianNem ez lenne az első eset, hogy fegyverrel a zsebében keresne választ kérdéseire.
It would not be the first time he'd gone seeking knowledge with a weapon in his pocket.
HungarianEz az eset páratlan arculcsapása az Európai Parlamentnek és az Európai Uniónak.
This is a singular slap in the face for the European Parliament and the European Union.
HungarianNahát, huszonhét éve vagyok a testületnél, de ez az eset aztán tényleg viszi a pálmát.
Well, I have been twenty-seven years in the force, but this really takes the cake.
HungarianRávigyorogtam, mert ez volt az első eset, hogy valami tetszett neki, amit én mondtam.
I grinned at her, because for the first time she was going to like something I said.
HungarianAz ombudsman által vizsgált összes eset száma 2007-ben 641-re emelkedett.
The total number of inquiries dealt with by the Ombudsman in 2007 rose to 641.
HungarianAbban már bizonyos volt, hogy Meredith Blake egészen más eset, mint Philip Blake.
Meredith Blake was, he already felt sure, a very different proposition from Philip Blake.
HungarianRengeteg ilyen eset van ismétli meg Deck, miközben pontosan tudja, mire gondolok.
Happens all the time, Deck repeats himself, perfectly reading my mind.
HungarianTulajdonképpen csak egy különös eset, majd meglátjuk, mire megyünk vele.
It's just a funny story, really, but you might as well have it for what it's worth.