HU

fajta {noun}

volume_up
1. general
fajta (also: faj, jelleg, válfaj)
Ez a fajta élet a normális embereknek való, nem egy ilyen szellemirtó pasasnak.
This kind of life was for normal people, not Ghostbusting kind of guys.
Nem az a fajta, akit ellenség üldöz; semmi regényességet sem tapasztaltam körülötte.
Not the kind, you'd say, to have enemies or anything melodramatic of that kind.
Ez az a fajta aránytalanság, amelynek véget kell vetnünk Európában.
This is the kind of disproportionality that needs to be brought to an end in Europe.
Két fiatalember, pont az a fajta, akikre a halandó férfiak és nők buknak?
A couple of young men on the make for mortal men or women?
- Repülőgépen utaztam valamikor régen, amikor megismertem egy bizonyos fajta szerelmet.
I was once riding on a plane when a certain sort of love was made known to me.
- Bear-F, hajókra vadászó fajta, a számát nem tudtam kivenni.
Bear-F, maritime antiship configuration, no numbers that I could make out.
Ez a méreg éppen az a fajta, amellyel jó nevű laboratóriumokban szívesen kísérleteznek.
This boomslang stuff is the kind of thing they experiment with in high-class laboratories.
Az a fajta gazdagság, amivel most dolgunk lesz, rendkívül erős osztálytudattal párosul.
The kind of wealth we're dealing with is extremely class-conscious.
Látni fogjuk a további evolúcióját az ilyen fajta első osztályú erkölcsiségnek.
We will see the further evolution of this kind of business-class morality.
- a küldemények leírását (jelek és számok, számok és fajta),
- description of the packages (marks and numbers, number and kind),
Azelőtt bridzselni szoktunk - a legrosszabb fajta fecsegő bridzset játszottuk.
We used to play bridge - chatty bridge of the worst description.
Lecsüccsentem, és ahová csak néztem, mindenféle fajta vendéget szeretettel fogadtak.
So I did sit down, and everywhere I looked I saw customers of every description being received with love.
Pusztán azért, mert egyik parlamentben sem merült fel soha, hogy ilyen fajta törvényt fogadjon el.
This is simply because no parliament would ever have considered adopting a law of this nature.
Ez a fajta megszorítás azt jelenti, hogy a szétválasztás valós fenyegetés marad, ugyanakkor nem lehet könnyedén alkalmazni.
With a restriction of this nature, such separation remains a tangible threat but one which cannot be imposed lightly.
Egy másik dolog ami érdekel, az a folytatólagos minták; az a fajta féktelen mód, ahogy a természet különböző dolgokat hoz létre, s nincsen behatárolva formák által.
I'm also interested in growth patterns: the unbridled way that nature grows things so you're not restricted by form at all.
fajta (also: genus, nemzetség, faj, nem)
volume_up
genus {noun} (genera)
fajta (also: típus)
Ugyanaz a fajta, amely felégette a házamat, és elrabolta Amadeót.
Those of the very same ilk that burnt my house and took Amadeo.
Ezt a fajta diagramot léggömb versenynek hívjuk.
This kind of diagram is called a balloon race.
I shouldnt think Mr Cust went to race-meetings, he doesnt look the kind.
Tucatnyi értelmes fajta művészeinek alkotásai álltak légmentesen zárt üvegtárlókban.
Works by artists of a dozen sentient races lay sealed behind glass cases.
Ha valami nyavalyás nyilvánosságra hozná a helyzetüket, rögtön mindenféle- és fajta kalózok tűnnének ott fel.
If some futzer published their location, you could see pirates of every shape and size.
Egy új fajta létezés formálódik általa.
It's shaping a new way of being.
Azután még több narancsszínt látott, és egy formát, aminek volt értelme: egy sapka volt, az a fajta, amelyiknek az oldalát le lehet hajtani fülvédőnek.
Then there was more orange, and in a shape that made sense: it was a hat, the kind with flaps you could fold down to cover your ears.
fajta (also: féle, mód)
Ez a fajta átláthatatlanság elfogadhatatlan egy demokratikus Európa számára.
This sort of untransparent approach is unacceptable for a democratic Europe.
Az a fajta diktatúra, amely saját népét elnyomja, teljességgel elfogadhatatlan.
A dictatorship of the sort that oppresses its own people is completely unacceptable.
Tatzel ezt a fajta elővigyázatosságot alattomosnak és túlzottnak találta.
Tatzel seemed to feel that prudence of this sort was both furtive and ludicrous.
Whitehead-fajta volt: paraszt-fajta, tolvaj-fajta.
She was Whitehead's stock: peasant breed, thief breed.
Bizonyára ráébredt már, hogy nem vagyok akármilyen boltos - hanem az a ritka fajta, amelyik a valamit mindenkinek elvét vallja.
Dear Sheriff Pangborn, By now you will have discovered that I am a rather special sort of businessman-the rare sort who actually does try to stock something for everyone.
b) fajta, adott esetben a klón; gyökeres szőlőoltványok esetében ezeket az adatokat az alany szőlővesszők és a nemes szőlővesszők vonatkozásában is meg kell adni,
(b) variety and, where appropriate, the clone ; in the case of rooted grafts, these particulars shall be supplied for both the root stocks and the top graft cutting,
- Ezt a fajta kézírást cirkalmatosnak mondták - tűnődött Polly.
That style is called copperplate, she said, amused.
Aillas leugrott a nyeregből, előhúzta saját kardját, amely könnyű volt és keskeny, s amely ahhoz a fajta víváshoz volt megfelelő, amit Troicinetben tanult.
Aillas dismounted and drew his own sword, which was slim and light, and which suited the style of sword-play he had learned in Troicinet.
2. zoology
fajta
Whitehead-fajta volt: paraszt-fajta, tolvaj-fajta.
She was Whitehead's stock: peasant breed, thief breed.
Azt hiszem, kihalófélben lévő fajta, kimagasló polgári értékek hordozója.
It's a dying breed, the embodiment of all the bourgeois virtues.
Bobby azt mondta, jó, ha meg tudnak egyezni, milyen fajta legyen.
He said fine, if they could agree on a breed.

Context sentences for "fajta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianMás szóval, nem az a fajta fingszag, amelyen a kölykök vihognak a táborozásokon.
Not the kind of fart-smells kids giggled over on camping trips, in other words.
HungarianEz a példa azonban szemlélteti hogy két fajta dimenzió létezhet, nagy és parányi.
But this illustrates the fact that dimensions can be of two sorts: big and small.
HungarianFortescue az a fajta óvatos gazember volt, aki vigyázott a bőrére.
The late Mr. Fortescue was the kind of crook who is always careful to play safe.
HungarianA FÉRGEK: AZ A FAJTA, AMIHEZ TI IS TARTOZTATOK, MIELÕTT ABSZTRAHÁLTAK BENNETEKET
[THE VERMIN ARE THE KIND YOU WERE] [BEFORE YOU TWO WERE ABSTRACTED] Joan frowned.
HungarianA hínárral való találkozás nem az a fajta esemény volt, amire szívesen gondolt.
The encounter with the weed wasn't something he wanted to think about, right now.
HungarianIgen, ez nem egészen az a fajta festmény, amit az ember felakaszt a nappalijában.
Yeah, It's not exactly the kind of thing you'd want to hang up in the rec room.
HungarianTegyék meg hát most, hogy ne ismétlődhessen meg ez a fajta illegális gyakorlat.
Let them do so even now, so that this sort of illegal practice is never repeated.
HungarianÚgyhogy mutatok önöknek egy filmet, amelyen látható lesz ez a fajta dinamika.
So I'm going to show you a movie where you're going to see that kind of dynamic.
HungarianAmint korábban hallottuk, a mozgás nagyon fontos az ilyen fajta élő rendszerekben.
As we heard earlier, movement is very important in these kinds of living systems.
HungarianMi a törvényes alap, amely engedélyezi a személyes adatok e fajta feldolgozását?
What is the legal basis authorising this kind of processing of personal data?
HungarianÉs az ilyen fajta kísérleteket olyan programokkal kezdtük, amelyeket magunk írtunk.
And these kinds of experiments are started with programs that we wrote ourselves.
HungarianAz a fajta nő volt, akit a férfiak könnyen megkapnak, aztán gyorsan meg is unnak.
She was the type of woman whom men care for easily and of whom they as easily tire.
HungarianSorak nem volt villichi, úgyhogy még ezt a fajta bánásmódot sem várhatta el.
Sorak was not villichi and could not expect even that kind of cursory treatment.
HungarianNincs jogunk arra, hogy Afrikában legyünk, semmilyen, sem jogi, sem más fajta.
We have no right to be in Africa, none whatsoever, whether moral or otherwise.
HungarianNem az a fajta, akit ellenség üldöz; semmi regényességet sem tapasztaltam körülötte.
Not the kind, you'd say, to have enemies or anything melodramatic of that kind.
HungarianHa titkosítás alól feloldott táviratokat nézünk, ilyen fajta anyag van bennük.
If you look at declassified cables, that's the sort of material that's there.
HungarianAckroyd nem az a lángoló szerelmes fajta, aki szerelemből mindent meg tud bocsátani.
Ackroyd's is not the type of the great lover who can forgive all for love's sake.
HungarianNő vagy, van hozzá hatalmad, hogy megakadályozd ezt a fajta erőszakoskodást.
Well, look, you've got the power to stop this thing from that sort of violation.'
HungarianAz a fajta diktatúra, amely saját népét elnyomja, teljességgel elfogadhatatlan.
A dictatorship of the sort that oppresses its own people is completely unacceptable.
Hungarian= Ez nem az a fajta könyv, amelyben az emberek végül azt kapják, amit megérdemeltek.
This isn't the kind of book where people get what is coming to them at the end.