"fel" English translation


Did you mean: fél, fél-
HU

"fel" in English

EN
EN
HU

fel {adverb}

volume_up
És láttuk újra és újra, ahogy a spoken word költészet zárakat tör fel.
And we saw over and over the way that spoken word poetry cracks open locks.
Most utálkozva idézte fel legújabb versének elkészült négy szakaszát.
Over and over, in self-hatred, he repeated those four stanzas of the poem he had been making up.
Ha csak fel tudnánk tornászni ezt 4 százalékra, megoldódna minden problémánk.
If only we could move it to four percent, our problems would be over.

Context sentences for "fel" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAzt hittem, a kérdésfeltevő és két másik képviselő tehet fel kiegészítő kérdést.
I thought it was the questioner who had a supplementary, plus two other Members.
Hungarian- vonta fel kissé a szemöldökét.
'How do you mean - in spite of us all?' he asked, with slightly raised eyebrows.
HungarianKét és fél órát kellett eltöltenie valahogy, mielőtt újra visszaindul a hotelbe.
She had two and a half hours to fill before she had to leave for the hotel again.
Hungarian- Állj fel, Helm. - mondta Elminster csendesen, karját nyújtva az idős lovagnak.
Rise, Helm, Elminster said quietly, putting a hand on the old knight's forearm.
HungarianA szabad véleménynyilvánítás mindig fel lesz áldozva, mert ez az EU alapállása.
Free speech will always be sacrificed because that is the EU's default position.
HungarianArra a területre "gyúrnak", amelyik a saját endogén opiátjaikat szabadítja fel.
They're learning to flex this system that releases their own endogenous opiates.
HungarianAzt mondta nem ismerte fel a hallucinációban szereplő embereket, sem a helyszínt.
She said she didn't recognize any of the people or places in the hallucinations.
HungarianVatutin szenvtelenül mérte fel a fogoly megmaradt erejét; bizony egyre csökkent.
Vatutin dispassionately gauged the strength in his prisoner; it had diminished.
HungarianCsak a szavakat idézte fel: - Egy király első feladata gondoskodni alattvalóiról.
He recalled clearly his fa-ther's words: A king's first duty is to his subjects.
HungarianA valóságban azonban a partra vitt halat most helyi fogyasztásra használják fel.
In actual fact the landing of fish is now being utilised for local consumption.
HungarianSemmi sem villanyozta fel Black Oak közönségét jobban, mint egy kiadós verekedés.
It happened every Saturday, and nothing electrified Black Oak like a good fight.
HungarianMa Lisszabonban José Sócrates és Durão Barroso a halálbüntetés ellen szólalt fel.
Today in Lisbon José Sócrates and Durão Barroso spoke against the death penalty.
HungarianA válság azonban megmutatta, hogy fel kell ismernünk rendszerbeli hiányosságait.
But the crisis has shown that we need to acknowledge its systemic shortcomings.
HungarianAlapvető problémák merülnek fel az 1. költségvetési fejezettel kapcsolatban is.
There are also fundamental problems for the budget in connection with heading 1.
HungarianMindez azonban csak fél siker, ha a következő lépések elmaradnak.
Madam President, all this is only half a victory if the next steps are not taken.
HungarianHubie eredeti gyömbérsört csapolt, és 1890-es, jégvirágos korsóban szolgálta fel.
Hubie had genuine draft root beer, and he served it in huge, frosted 1890s mugs.
HungarianEz a Szerződés hatékonyabb döntéshozatallal ruházza fel a 27-ek Európai Unióját.
This Treaty equips the European Union of 27 for more effective decision-making.
Hungarian- Körülbelül háromkor visszajött az irodába, és vagy fél tucat levelet diktált.
You returned to the office at about 3 o'clock and dictated half a dozen letters.
HungarianPapi akár fél óráig is képes volt hallgatni, de apám se volt sokkal beszédesebb.
Pappy was capable of long stretches of silence, and my father wasn't much better.
HungarianHallotta, hogy a legutolsó találkozásuk óta a srác a Csavar utcanevet vette fel.
She had heard that he'd taken the street name Twist since their last encounter.