"feladat" English translation

HU

"feladat" in English

HU feladat
volume_up
{noun}

A feladat az, hogy rájöjjünk, hogyan lehet hasznosítani őket az ember céljaira.
The challenge is to see how to harness them for human purposes.
Ha majd túlélik ezt a vadászatot, szép feladat lesz újra megtalálni azt a helyet.
A fine challenge to find it, should they survive this run.
A feladat kihívást jelentett, és ő szerette a kihívásokat.
It was a challenge, and he liked challenges.
feladat (also: dolog, állás, beosztás, foglalkozás)
volume_up
job {noun}
Lehet, hogy a tábornok csak próbát akar velem tenni; amivel megbízott, ügyvédi feladat.
He was probably just trying me out; the job he had given me was a lawyer's job.
A feladat mindazonáltal még kétezer ember számára sem volt könnyű.
However, the job was not that easy, even with two thousand searchers.
Mint családi taktikusra, rá hárult a feladat, hogy "kitaláljon valamit".
As the family tactician, it was his job to think of something.
Úgy nyolc évvel ezelőtt ismerkedtem meg a család kutatással egy összehasonlító feladat kapcsán.
I was introduced to genealogy during a collating assignment about eight years ago.
Éppen jó feladat, hogy próbálgathasd a karmaidat, mert Solo a Tatuinon van.
This'll be a good assignment to cut your baby teeth on, 'cause Solo's on Tatooine!
Mire visszatér, várni fogja a képességeihez illő feladat.
My staff will have an assignment worthy of his talents ready when he returns.
feladat (also: roham, támadás, vád, megbízás)
volume_up
charge {noun}
Van még egy feladat, amit Howardra kell bíznia, mielőtt örökre elválnának egymástól.
That was another task to charge Howard with, before they were parted forever.
Valami műszaki feladat elvégzésére küldték át a flottához, és ideiglenesen haditengerészeti raktárakat bíztak a gondjaira.
He had been sent over to do a technical job for the Navy and was temporarily in charge of some Naval stores.
Ez a két feladat irányítja az életét.
Those two charges ruled his life.
feladat (also: gyakorlat, gyakorlás)
Harmadszor: ezt a gyakorlatot ízlelgetésnek hívom, és ez egy csodaszép feladat.
Third, this exercise I call savoring, and this is a beautiful exercise.
- A Másolat-fallácia megcáfolása pusztán egy logikai feladat.
Refuting the Copy Fallacy is straightforward, an exercise in the calculus of logic.
Az első lényeges feladat az értékelés elvégzése.
The first essential job is to undertake an evaluation exercise.
El kell kerülni a túlzott részletezést az ellenőrzési feladat elvégzése során.
We shall avoid excessive detail in our control function.
Ezért elengedhetetlen minden tagállam esetében, hogy a feladat megfelelő végrehajtásához szükséges emberi és anyagi erőforrásokat előteremtse.
It is therefore essential for each state to be equipped with the human and material resources necessary to allow it to perform this function properly.
Ezzel egyidőben az adórendszereket túl sok funkció és feladat terheli - gazdasági, fiskális, szociális és környezetvédelmi.
At the same time the tax system is burdened with an excessive number of functions and tasks - economic, fiscal, social or environmental.
feladat (also: tanítási óra, tanulság, lecke)
volume_up
lesson {noun}
feladat (also: dolog, cél, szándék, tárgy)
volume_up
object {noun}
Könnyű és egyszerű feladat benézni hozzá, és megkérni, mutasson valami olyan különleges tárgyat, amit legutóbb nem volt alkalmam kellően tanulmányozni.
It would be easy and natural to call and ask if I might be shown again some particular object that I had not had time really to look at and enjoy on that occasion.
feladat (also: teendő, kötelesség, szerep)
volume_up
role {noun}
Az Európai Rendőrakadémiára kitüntetett szerep vár, fontos feladat ellátásával.
An eminent role awaits the European Police College, with an important task to perform.
Úgy véljük, az Unió tagállamai fontos szerepet játszanak e feladat teljesítésében.
We believe the EU's Member States have an important role to play in this task.
Az európai ügyintézés hatalmas és összetett feladat.
The role of the European administration is vast and complex.
feladat (also: vállalkozás, lecke, munka)
volume_up
task {noun}
Megelégedettségnek azonban nincs helye: a feladat még távolról sincs befejezve.
However, there is no room for complacency: the task is far from finished.
Ez egy olyan feladat, amelyet az intézményekkel közösen kell megvalósítani.
This is a task that must be tackled in tandem with the institutions.
A feladat az, hogy megjósoljuk az Európai Unió energiaellátásának jövőjét.
The task is to predict the future of the European Union's energy supply.

Context sentences for "feladat" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianMindenesetre bárki tervezte is meg a feladat paramétereit, nem volt paranoiás.
So whoever had drawn up the mission parameters hadn't been para- noid after all.
HungarianAz Európai Unió vezetése a globális pénzügyi válság idején nem könnyű feladat.
Leading the European Union at a time of global financial crisis is no easy matter.
HungarianEhhez társul a feladat, hogy ezt a felelősséget mindenki érdekében használjuk.
It is accompanied by a duty to use this responsibility in everyone's best interest.
HungarianA fiskális és szociális csalások felderítése még a belső piacon is összetett feladat.
The detection of fiscal and social fraud is complex even in the internal market.
HungarianTekintve a Központ méreteit, nem lesz túl nehéz feladat rátalálnia a helyre.
Given the size of the Mall, it wouldn't be too difficult to locate her work place.
HungarianA személyes adatok védelmének biztosítása sürgős és elengedhetetlen feladat.
Ensuring the protection of personal data is an urgent and indispensable issue.
HungarianMivel ezekből sok van, tájékozódni közöttük túlzottan összetett és nem könnyű feladat.
Since there are so many of them, they are too complex and not easy to navigate.
HungarianMeg lehet csinálni, de e pillanatban aligha van ennél nehezebb feladat a világon.
It could be done, but it would be one of the hardest jobs in the world at this moment.
HungarianAz első feladat tehát megtalálni Samirt, aki bizonyára tudja, hol keresse Ramseyt.
The thing to do now was to find Samir, for he would know where Ramsey was.
HungarianNekem a világon a legegyszerűbb feladat kitalálni, hogy mi van azokban a tokokban.
For me, it is the simplest thing in the world to find out what's inside those shells.'
HungarianA most már morcos Shylick mindent megtett, hogy kibújjon a ráadás feladat alól.
Shylick, now glum and out of sorts, did his best to evade the extra toil.
HungarianAz igazi feladat persze az lesz, hogyan győzze majd meg a kollégáit, hogy nem hazudik.
The real problem would be convincing his fellow workers that it wasn't a lie.
HungarianRáadásul a feladat megközelítette az ALARM rakétaprogram teljesítőképességének határait.
They had had to do some hard lobbying, but the board-even Kaddiri-finally agreed.
HungarianAz egyik legsürgősebb feladat az, hogy biztosítsuk a betegség pontos nyomon követését.
Ensuring accurate monitoring surveillance of the disease is of the highest urgency.
HungarianAz egyik legfontosabb feladat lenne a "kettős szabályozás” megszüntetése.
One of the most important tasks would be to put an end to 'double regulation'.
HungarianAzt hisszük, ránk hárul az a feladat, hogy a polgáraink számára jobbá tegyük a piacot.
We believe that it is incumbent on us to improve the market for our citizens.
HungarianA veszély dacára, az a fajta feladat volt, ami kihívást jelentett a pilóta számára.
Despite the danger involved, it was a mission for which the pilot lusted.
HungarianUgyanakkor az európai polgárok jogbiztonságának szavatolása elsőrendű feladat.
Primarily, however, it is important for ensuring legal certainty among European citizens.
Hungarian- Rendkívül nehéz feladat lehet beszélni ezekről, alig valamivel az elvesztése után.
It must be extremely difficult talking about this so close to losing him.
HungarianEgy másik kulcsfontosságú feladat a villamosenergia-hálózatok modernizációja.
Another essential factor will be the modernisation of electricity grids.