"fennálló" English translation

HU

"fennálló" in English

HU fennálló
volume_up
{adjective}

fennálló (also: létező, menő)
volume_up
going {adj.}
Az Iránnal fennálló kapcsolataink nagyon nehéz és feszült időszakba léptek.
We are going through a very difficult and tense period with Iran.
Az OLAF problémakörével kapcsolatban szeretném felhívni a figyelmet a fennálló hatalmas összeférhetetlenségre.
My concern with OLAF's problem is that it has a huge conflict of interests going on.
Ha gazdasági reformra kérik őket, nem fognak semmit megreformálni, mert hasznot húznak az elrothadt fennálló állapotból.
If you ask them to reform the economies, they're not going to reform it because they benefit from the rotten status quo.
A fennálló jelzáloghitelek mennyisége már most meghaladja az USA államadósságát.
The volume of outstanding mortgage loans already exceeds US public debt.
A Tanács bízik abban, hogy rövid időn belül meg lehet oldani a fennálló problémákat?
Is the Council confident that any outstanding problems can be resolved within a short timeframe?
Vannak még fennálló problémáink, és ezekkel kapcsolatban többé-kevésbé tesszük, amit tudunk.
We have outstanding problems, and on these we are more or less trying to do what we can.
fennálló (also: létező, meglévő)
volume_up
extant {adj.}

Context sentences for "fennálló" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEzzel egyidejűleg ez a tejpiacon fennálló egyenlőtlenségeket is enyhítheti majd.
At the same time, this may also alleviate the imbalance within the dairy market.
HungarianTermészetesen a Szlovénia és Horvátország között fennálló határvitáról beszélek.
I am talking, of course, about the border dispute between Slovenia and Croatia.
HungarianA rák az orvostudomány fejlődése ellenére még mindig fennálló, globális probléma.
Cancer is a global problem that continues to persist, despite medical advances.
HungarianMegfelelő-e a vízumrendszer az EU keleti határainál fennálló helyzet fényében?
Is the visa regime adequate in view of the situation on the EU's Eastern border?
HungarianA fennálló helyzet valótlanná formálása mindig ellenállhatatlanul vonzotta Victoriát.
The superior fascination of fiction to fact was always irresistible to Victoria.
HungarianA fennálló állapotot megváltoztatni nehéz, valami pozitívat létrehozni még nehezebb.
Changing the status quo is difficult; building something positive is even more so.
HungarianAz ombudsmannal fennálló kapcsolatokban olykor véleménykülönbségek is felmerülnek.
Relations with the Ombudsman have occasionally given rise to differences of opinion.
HungarianA vállalkozónak most 20 napja van arra, hogy a fennálló problémákat orvosolja.
The contractor now has a period of 20 days in which to correct the existing problems.
HungarianÚgy gondolom, hogy a Moldovai Köztársaságban fennálló helyzet rendkívül súlyos.
I feel that the situation in the Republic of Moldova is extremely serious.
HungarianAz EBB munkájának másik fontos eleme az Európában fennálló különbségek kiegyenlítése.
Evening out the differences in Europe is another important part of the EIB's work.
HungarianMindennek eleddig semmilyen hatással nem volt az országban fennálló helyzetre.
It has therefore had no real impact on the situation in the country so far.
HungarianAz eddig fennálló helyzet súlyos károkat okozott az egységes európai piacnak.
Until now, this situation has severely damaged the single European market.
HungarianTalán még segítene is az indiaiaknak megszüntetni a tamilokkal fennálló nehézségeiket.
It might even help the Indians defuse their own difficulties with the Tamils.
HungarianA közös térben fennálló konfliktusok megoldása terén együtt kell működnünk.
We need to cooperate with regard to conflict settlement in our common space.
HungarianNem mondhatjuk, hogy ez tovább nehezíti a fennálló helyzetet; valójában könnyíti.
One cannot say that this is making the status quo even heavier; it is making it lighter.
HungarianÉppen ezért, az EU közvetve érintett a Törökországgal fennálló katonai konfliktusban.
The EU is therefore indirectly involved in a military conflict with Turkey.
HungarianJóllehet ez már egy régóta és folyamatosan fennálló probléma a fejlődő országokban.
However, this has been a long-standing and persistent problem for the developing world.
HungarianEz lesz az ideje annak is, hogy megoldjuk Európa hosszú ideje fennálló paradoxonát.
This will also be the time to solve the long-standing paradox of Europe.
HungarianMás szóval megakadályozza a fejlődést, és növeli a fejlődésben fennálló egyenlőtlenségeket.
In other words, it hinders development and increases developmental inequalities.
HungarianValóban elengedhetetlen, ha megoldást szeretnénk találni a régóta fennálló konfliktusokra.
Indeed, it is essential if we are to see a solution to long-standing conflicts.