"fent említett" English translation

HU

"fent említett" in English

HU fent említett
volume_up
{adjective}

fent említett (also: előbb említett)
volume_up
above {adj.} (mentioned)
A fent említett okokból kifolyólag képviselőcsoportunk nem támogatja az állásfoglalást.
For the above-mentioned reasons our group will not support the resolution.
(159) Továbbá néhány fent említett féllel meghallgatásokra került sor.
(159) Moreover, hearings have been held with some of the parties mentioned above.
A fent említett fenntartások ellenére támogatom a jelentés elfogadását.
In spite of the above-mentioned reservations, I support the adoption of the report.
fent említett
A fent említett valamennyi változtatás a kedvezményezettek fizetőképességének növekedésével jár.
All the aforementioned changes involve increasing the liquidity of beneficiaries.
A fent említett ellenvélemények könnyedén felfoghatók.
The aforementioned counter-arguments are readily accessible.
A fent említett okokból a dokumentum mellett szavaztam.
For the aforementioned reasons, I voted in favour of the document.
fent említett
A fent említett okokból kifolyólag képviselőcsoportunk nem támogatja az állásfoglalást.
For the above-mentioned reasons our group will not support the resolution.
A fent említett fenntartások ellenére támogatom a jelentés elfogadását.
In spite of the above-mentioned reservations, I support the adoption of the report.
Mi a Bizottság álláspontja a fent említett választásokkal kapcsolatban?
What position has the Commission taken vis-à-vis the above-mentioned elections?
fent említett
mivel a fent említett megállapodás módosításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodást jóvá kell hagyni,
Whereas the Agreement in the form of an Exchange of Letters amending the aforesaid Agreement should be approved,
Mindazonáltal, a Közös Vámtarifa ex 16.02 vámtarifaszáma alá tartozó termékek esetében a fent említett hányad 10 %.
However, for products falling within Common Customs Tariff heading No ex 16.02, the aforesaid percentage shall be 10 %.
A Bizottság a fent említett határidő lejártát követő két héten belül értesíti az érintett tagállamot a döntéséről.
The Commission shall notify the Member State concerned of its decision within two weeks following the expiry of the aforesaid period.

Similar translations for "fent említett" in English

fent adverb
English
fent preposition
English

Context sentences for "fent említett" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA fent említett három példányt Neele felügyelő határozottan ez utóbbi kategóriába sorolta.
Inspector Neele was inclined to classify these three as of the latter kind.
HungarianNyárforgó fent említett sírjai kellemes, különös módon megnyugtató helyek.
The tombs at Soma Plume are, as I stated earlier, calm and and curiously reassuring places.
HungarianA már fent említett okoknál fogva nem értünk egyet ezzel a módosítással.
We do not agree with this amendment for the reasons already stated.
HungarianTekintettel a fent említett kérdések időszerűségére, igennel szavaztam a jelentésre.
All the abovementioned issues are timely and I voted in favour.
Hungarianmivel a Közösség 1980. május 17-én aláírta a fent említett Jegyzőkönyvet;
Whereas on 17 May 1980 the Community signed the said Protocol;
HungarianCsak a fent említett, a háttérben meghúzódó problémák miatt nem szavaztam meg a határozatot.
It is only because of these underlying problems that I am not voting for this resolution now.
HungarianEgész nyáron folyt a fent említett művelet előkészítése.
Preparations for such an operation have been ongoing throughout the summer.
HungarianMinden fent említett intézkedés teljes mértékben összhangban áll egymással.
All the measures I have described are fully harmonised.
HungarianE hús nem hagyhatja el a fent említett tagállam területét, amelynek ellenőriznie kell a hús rendeltetését.
This meat may not leave the territory of that Member State, which must check its destination.
HungarianA fent említett ajánlások egy része a Bizottságot érinti, és a Bizottságra bízom, hogy ezeket megválaszolja.
Some of these recommendations concern the Commission, and I shall let it answer for itself.
HungarianA fent említett kerethatározat 2006. január 20-át jelöli meg a tagállami szintű végrehajtás határidejeként.
Said Framework Decision sets 20 January 2006 as the date for implementation by Member States.
HungarianE szabályozást a fent említett elfogadhatatlan gyakorlat elleni küzdelem fontos győzelmének tekintem.
I see this ruling as an important victory in the fight against the unacceptable practices mentioned earlier.
HungarianEzért a fent említett jelentés ellen szavaztam.
I therefore declare my vote against the abovementioned report.
HungarianA fent említett nevek azonban a médiából származnak.
But all those names mentioned are named in the media.
HungarianA pozitívum ebben azonban az, hogy előbb jön a tiltás, és csak utána a fent említett kivételek.
What is positive, however, is that the ban comes first, followed by the exemptions which have already been mentioned here.
HungarianDe a halászatból élő közösségek is ide tartoznak, különösen, ha a fent említett területeken élnek.
So, too, can fisheries-dependent communities, particularly when they are to be found in areas of the kind just mentioned.
HungarianA fent említett célok a szegényebb régiók biztonságának megerősítésében mindennél fontosabb szerepet játszanak.
All the abovementioned goals are of the utmost importance in terms of strengthening security in poorer regions.
HungarianAmennyiben nem nyújtottak be ajánlatokat, a tagállam ezt a fent említett határidőn belül közli a Bizottsággal.
When no tenders are submitted, the Member State shall communicate this to the Commission within the same time limit.
HungarianA fent említett szabványok vagy egyéb feltételek teljesítését hivatalos helyszíni vizsgálattal ellenőrzik.
5. The satisfaction of the abovementioned standards or other conditions shall be examined in official field inspections.
HungarianEgy ilyen értéktárgy, mely kézről kézre járt a fent említett módon, annak a tulajdona, aki ráteszi a kezét.
An article of that value that has passed from hand to hand by such means is clearly the property of whoever can get hold of it.