"fizetés" English translation

HU

"fizetés" in English

HU fizetés
volume_up
{noun}

fizetés (also: illetmény, bér, fizetség)
volume_up
pay {noun}
A fizetés, tette hozzá méricskélő oldalpillantással, heti harminc shilling.
The pay, he added with a measuring, sidelong glance, was thirty shillings a week.
Természetesen fontos, hogy a szülési szabadság idejére teljes összegű fizetés járjon.
Of course, it is important that maternity leave be on full pay.
A katonai fizetés, még egy főtörzsőrmesteré is, nagyon alacsony volt.
Military pay was still very low even for a master sergeant.
fizetés (also: bér, fizetség, tiszteletdíj)
Mert a késedelmes fizetés nem a szabály, hanem a kivétel kell, hogy legyen.
For payment delays should be the exception and not the rule.
Amennyiben ennek az időszaknak a végéig nem történt fizetés, az illetékes hatóságnak:
Where payment has not been made at the end of this period, the competent authority shall:
A késedelmes fizetés hatalmas gazdasági probléma az Unión belüli kereskedelmi tranzakciókban.
Late payment is a massive economic problem in commercial transactions within the EU.
fizetés (also: díj, illeték, honorárium, hűbér)
volume_up
fee {noun}
- Azok a volt rabszolgák, akik a városon kívüli földeken termelnek azért, hogy ellássák a polgárokat élelemmel, mentesülnének a fizetés alól.
Former slaves who homestead outside our city walls and grow crops to feed the citizenry will be exempt from this tariff.
Ez ugyanis nem fizetés, hanem kölcsön, és fogalmam sincs, Bruiser miként gondolja, hogy én azonnal sikeresen fel tudom hajtani az ügyfeleket.
It's not a salary, but a loan, and I have no idea how Bruiser plans for me to immediately start generating fees.
fizetés
volume_up
salary {noun}
Ekkora fizetés mellett nem lesz azzal gondja, hogy hitelképesnek találják.
With this salary, you'll have no trouble qualifying.
A fizetés alsó határa az éves átlagos bruttó jövedelem 1,7-szeresének kell lennie.
The lower salary limit should be 1.7 times the average gross annual wage.
A minimálbér alig 140 eurót tesz ki, míg az átlag bruttó fizetés nem több mint 460 EUR.
The minimum salary barely amounts to EUR 140, while the average gross salary does not exceed EUR 460.
fizetés (also: illetmény)

Context sentences for "fizetés" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEgy értékpapír felhalmozott kamatát rendszeres fizetés esetére számítja ki.
Calculates the accrued interest of a security in the case of periodic payments.
HungarianHa távozni akar, egyszerűen fizetés nélkül távozik: elpárolog, felszívódik.
When he wished to leave he would just go without paying; vaporize, disappear.
HungarianAzt mondjuk tehát, hogy a fizetés 16-szorosára nőhet, de a szénkibocsátás stagnál.
So we're saying: income growing at 16 times and no growth in carbon.
HungarianA késedelmes fizetés negatív hatásai a kereskedelmi ügyletekben emiatt jelentősek.
The negative effects of late payments in commercial transactions are therefore considerable.
Hungarian- Csakugyan nem kell fizetés? - hitetlenkedett a tanszék vezetője.
You don't want any money? the chairman of the Athletic Department asked him.
HungarianA fizetés, a mellékjövedelmek, az előléptetés, és különösképpen az ügyfelek.
Salaries, perks, advancement and, most especially, clients.
HungarianÉn személy szerint a fizetés nélküli önkéntes tevékenységet társadalmunk fontos részének tartom.
Personally, I consider unpaid voluntary activities to be an important part of our society.
Hungarian- fizetés mechanikus eszközökkel működő kártyával (számlatoldalékok).
- payments by card using mechanical processes (invoice slips).
HungarianPortugáliában a szülési szabadság esetében 120 napig már most is a fizetés összegének 100%-át folyósítják.
In Portugal, too, maternity leave is already paid at 100% of earnings for 120 days.
HungarianA legtöbb esetben egy férfi a tulajdonos, a nőket pedig fizetés nélküli családi munkavállalónak tekintik.
In most cases, the owner is a man, while any women are regarded as unpaid family workers.
HungarianÕ akkor se jött volna ide, ha egy zsák arany lett volna a fizetés.
Even for gold coin, it was not a place he'd want to work.
HungarianVégezetül a gondozók munkát végeznek, a munkájukért azonban nem jár fizetés.
Finally, carers work: they are unpaid workers.
HungarianA valóság az, hogy március 5-ig nem kaptunk fizetést, addig fizetés nélkül kellett dolgoznunk.
The fact is that we were, in effect, not paid until 5 March; we had to work until then without being paid.
HungarianTermészetesen a hosszabb, illetve teljes összegű fizetés mellett biztosított szülési szabadság önmagában nem elegendő.
Of course, fully paid and longer maternity leave is not enough on its own.
HungarianHa azonban India 8%-kal növekszik, az éves egy főre jutó fizetés 2050-re a 16-szorosára emelkedik.
But if India grows at something like eight percent, income per year per person will go to 16 times by 2050.
HungarianA gyors fizetés szükséges és alapvető feltétele a befektetéseknek, a növekedésnek és a munkahelyteremtésnek.
Fast payments are also a necessary and preliminary condition for investment, growth and job creation.
HungarianAz önkéntesség ingyenes, fizetés nélküli tevékenység, de ez nem azt jelenti, hogy nincsenek költségei.
Volunteering is a gratuitous and unpaid activity, but this does not mean that it does not generate any costs.
HungarianSzámára a fizetés azt jelentette volna, hogy zsoldos.
To him, being paid would have meant being a mercenary.
HungarianAz a piszkos kanz fizetés nélkül lelépett.
Dirty kanz skipped without paying for the last two weeks.
HungarianNem lesz több fizetés, ha nem teszünk valamit.
We may not get a next check if we don't do something.