HU folytat
volume_up
{verb}

1. general

Az európaiak 50%-a semmilyen testgyakorlást nem folytat.
As many as 50% of Europeans take no exercise at all.
Nem megalapozatlan az a vád, hogy Kína neokolonializmust folytat.
The accusation that China is exercising neo-colonialism is not at all unjustified.
A vegyesvállalat szerződéses társulási forma, amelyben két vagy több tag gazdasági tevékenységet folytat, mely felett megosztott felügyeletet gyakorolnak.
A joint venture is a contractual form of partnership where two or more members pursue an economic activity over which they exercise joint supervision.
to lead a loose life
to lead a loose life
to lead a loose life
to carry on with sb
A Közösség ezt követően a lehető legrövidebb időn belül megbeszéléseket folytat az érintett harmadik országokkal.
THIS WILL BE FOLLOWED AS SOON AS POSSIBLE BY MEETINGS BETWEEN THE COMMISSION AND THE THIRD COUNTRIES CONCERNED .
E szerint a jelentés szerint a Bizottság sikeres versenypolitikát folytat.
Mr President, ladies and gentlemen, according to this report, the Commission is following a successful policy on competition.
Az Európai Unió hasznos és őszinte politikai párbeszédet folytat Marokkóval a társulási megállapodás nyomon követéséért felelős szervezeteken belül.
The European Union maintains a good and frank policy dialogue with Morocco within the bodies responsible for the follow-up of our Association Agreement.
- Álnéven írták - folytatta Dávid -, a csekkeket egy fiatalembernek küldözgetik, aki csavargó életmódot folytat, és következetesen elzárkózik kapcsolatteremtő puhatolózásaink elől.
The author's name is a pseudonym, David continued, and the royalty checks go to a nomadic young man who resists all our attempts at contact.
Meg tudja-e erősíteni a Bizottság, hogy tárgyalást folytat arról, hogy amennyiben a görög hatóságok nekilátnak az OA privatizációjának, akkor elfogadja a bírósági határozatot?
Can the Commission confirm that it is negotiating on acceptance of the court decision provided that the Greek authorities go ahead with privatisation of OA?
Továbbá, nem tudták tisztázni kapcsolatát azzal a kínai vállalattal, amely állítólagosan az intézkedések kijátszását célzó gyakorlatot folytat.
Furthermore, its links to a Chinese company allegedly involved in circumvention practices could not be clarified.
(FI) Elnök úr, sajnálatos, hogy számos uniós ország még mindig olyan külpolitikát folytat, ami erősen koloniális jellegű.
(FI) Mr President, it is regrettable that the foreign policy practised by several EU countries continues to be very colonial in character.
Egy pár nemzetállam folytat katonai fellépést a XIX. században szokásban volt kabinetpolitikához hasonló kontextusban.
A couple of nation states are taking military action in the context of cabinet politics as practised in the 19th century.
folytat (also: követ, üldöz, űz)
Nem hiszem, hogy 2010-ben helyes, ha az EU ilyen politikát folytat.
I do not think that it befits the EU to pursue such a policy in 2010.
Törökország egyre inkább Európa-ellenes és nyugat-ellenes külpolitikát folytat.
Turkey is increasingly pursuing an anti-European and an anti-Western foreign policy.
Valamennyi bank olyan politikát folytat, amely alapvetően összeegyeztethetetlen a pénzintézetek fogalmával.
All the banks are pursuing a policy which is basically incompatible with the concept behind banking institutions.
Azt is meg fogja említeni, hogy az EU és Törökország tárgyalásokat folytat a migrációról.
It will also be noted that the EU and Turkey have resumed talks on migration.

2. "tanulmányt"

Context sentences for "folytat" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianMiközben itt ez a vita folyik, számos emberi jogi aktivista éhségsztrájkot folytat.
At the time of this debate, several human rights defenders are on hunger strike.
HungarianTörökország egyre inkább Európa-ellenes és nyugat-ellenes külpolitikát folytat.
Turkey is increasingly pursuing an anti-European and an anti-Western foreign policy.
HungarianLenyűgöző munkát folytat veteránokkal, akik Irakból és Afganisztánból tértek haza.
He's doing some amazing work now with veterans coming back from Iraq and Afghanistan.
HungarianAzt is meg fogja említeni, hogy az EU és Törökország tárgyalásokat folytat a migrációról.
It will also be noted that the EU and Turkey have resumed talks on migration.
HungarianA Bizottság nyilvános konzultációt is folytat a jogszabályi terveiről.
The Commission also carries out public consultations on its legislative plans.
HungarianAz önök elnöksége - csakúgy mint kormányuk - kétnormás politikát folytat.
Your Presidency, just like your government, represents the politics of double standards.
HungarianKanada kiterjedt lobbi tevékenységet folytat ennek megakadályozására.
There has been extensive lobbying by Canada to try to prevent us doing this.
HungarianSzerintem biztosan információcserét folytat azzal a valamivel odakint.
This must be some form of information exchange with whatever is out there.
HungarianAkárhogy is, Eddie-t és engem kihagy minden társalgásból, amit a rendőrséggel folytat.
Either way you leave Eddie and me out of any conversations you might have with the police.
HungarianNem megalapozatlan az a vád, hogy Kína neokolonializmust folytat.
The accusation that China is exercising neo-colonialism is not at all unjustified.
HungarianA kereskedelmi küldöttségünk épp most folytat tárgyalásokat Pekingben emlékeztette Clark.
We have that negotiations team in Beijing right now for trade talks, Clark reminded him.
HungarianAz Egyesült Államok olyan kényes témákról folytat párbeszédet Kubával, mint pl. az emigráció.
The United States is holding a dialogue with Cuba on issues as sensitive as immigration.
HungarianNémetország és Ausztria) kiegyensúlyozott erdészeti politikát folytat.
Some Member States (for example, Germany and Austria) operate a balanced forestry policy.
HungarianEz a sikertelen politika eredménye, amelyet uniónk folytat Iránnal az utóbbi években.
That is the result of the failed policy our Union has been conducting with Iran in recent years.
HungarianKérdésem az, hogy a Bizottság e tekintetben milyen tevékenységet folytat.
My question is how the Commission is also active in this respect.
HungarianTörökország jelenleg erőteljes vitát folytat a belső reformokról.
Turkey is currently involved in an intense debate about internal reforms.
HungarianSzámos internetszolgáltató és európai uniós polgár etikátlan tevékenységeket folytat.
Many Internet service providers and European Union citizens are involved in unethical activities.
HungarianMikor láthattuk, hogy a Hamász saját akcióival kapcsolatban folytat vizsgálatot?
When have we ever seen Hamas investigate its own actions?
HungarianImmár egy éve folytat formálisan intézményközi vitát az Európai Parlament.
For a year now the European Parliament has been formally engaged in an interinstitutional debate.
HungarianEzekről a megállapodásokról az Európai Bizottság folytat tárgyalásokat.
Furthermore, the European Commission negotiates these agreements.