"forrás" English translation

HU

"forrás" in English

HU

forrás {noun}

volume_up
1. general
Szavatolja, hogy megkapd a kegyet az ősi Ízisztől, ki vért ivott, és a Forrás volt!
What grants you such favor with the ancient Isis, who drank blood and was the Fount'?
Õ volt a forrás, az adakozó, véristenek, megégett gyermekek gyógyítója, de sose vérezte meg őket.
She was the fount, the giver, the healer of blood gods, and burnt children, but she did not drink from them.
Ám nekem mégis hártyaként engedett, és a Forrás belém ontotta a vért.
Yet it gave, as though it were thin, and the blood pumped into me, the Fount.
forrás (also: alap, tőke)
Ön azt mondja, hogy az Európai Szociális Alap nem lehet az egyetlen finanszírozási forrás.
You tell us that the European Social Fund cannot be the only source of funding.
2009-ben az Európai Szociális Alapnak majdnem 11 milliárd eurós forrás állt rendelkezésére a kifizetésekre.
In 2009, the European Social Fund has almost EUR 11 billion available in resources for payments.
Miért tűzünk ki nagyívű célokat, amikor már most tudjuk, hogy nem lesz meg hozzájuk a forrás?
Why advance lofty aims when we already know that we shall not have the money to fund them?
Vajon a forrás esetében ugyanabból a nyílásból édes víz is fakad meg keserű is?
Doth a fountain send forth, out of the same hole, sweet and bitter water?
Mert így hívták anyámat, s az a forrás, ahonnan származunk, és ahová igyekszünk vissza.
Because that was my mother's name, and it's the thing we all spring from, and try to get back to.
Ezenfelül egy saját uniós költségvetési forrás megteremtésén is dolgoznunk kell.
Moreover, we will need to work on an own resource for the EU budget.
Tehát, minden lehetőséget meg kell ragadnunk e ritka forrás megőrzése érdekében.
Therefore, we should do everything possible to conserve this rare resource.
Támogassuk az Unión belül termelt energiát, amely biztos forrás.
Let us support energy produced within the EU, which is a secure resource.
Ezek az értékek kívánatosak, néhány részlet azonban hiányzik - gondolok itt arra, hogy e közös értékeknek van egy forrásuk, ez a forrás pedig Európa keresztény gyökereiben rejlik.
These values are desirable, but there are some details missing - I am thinking about the fact that those common values have a source, and that source is the Christian roots of Europe.
forrás
A forrás kiválasztása után automatikus ugrás a következő feloldatlan ütközésre
Automatically Go to Next Unsolved Conflict After Source Selection
Ha a forrás annyira fejlett, miért ez a számtankorrepetálás?
If the source of the signal is so sophisticated...why the remedial math?
Ettől az az ötletem támad, létezik egy forrás, gyorsan változó kódnév ciklussal.
That makes me think there's a source with a rapidly changing code-name cycle.
Melegkén-forrás, Fehérkén-forrás, Feketekén-forrás, Kéntelen-forrás.
Hot Sulphur Springs, White Sulphur Springs, Black Sulphur Springs, No Sulphur Springs...
A forrás mellett nagy levelű banánfák nőttek a pálmafák árnyékában.
Near the spring, some banana trees, with large leaves, grew under the shade of the palms.
Forrás volt a közelben - ez volt az egyik oka, hogy ezt a helyet választotta.
A spring--one reason he'd chosen this spot--was not far away.
forrás (also: kút, akna)
Azt gondolom, a moduláció a több forrás biztosításának legjobb módja.
I think modulation is the best way to provide more funding.
- Azt, hogy Spinnaker" a legjobb forrás, akivel valaha is dolgoztunk.
'I think SPINNAKER is the best source we have.
Mostanáig a kelet-európai szomszédságra kevesebb anyagi forrás jutott, mint a földközi-tengeri szomszédságra.
So far, the Eastern European Neighbourhood has been less well funded than the Mediterranean Neighbourhood.
forrás
2. "vízé"
forrás (also: forráspont)
Egy doboló, reszkető forrás az ereiben - mágia!
A trembling, quivering boiling arose in his veinsmagic!
A szoba meleg levegője úgy mozgott, mint a fazékban a víz, forrás előtt.
The air in the room was warm and moving like the water in a pot moves before it boils.
A tengert vastag ólompikkelyek borították apró ráncokba sorakozva, mint tej színén forrás közben a hab.
The leaden sea was overlaid with an aluminum sheet, gathered into wrinkles like the skin on boiled milk.
3. "átvitt értelemben"
forrás (also: szülő, ős, eredet, kezdet)
Nagyszerű forrás a sportoló tanulóknak, tanároknak, szülőknek, szakmabelieknek, az atlétikaedzőknek és az edzői stábnak.
This is a great resource for student athletes, teachers, parents, professionals, athletic and coaching staff.

Context sentences for "forrás" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianTermészetesen a megelőzés nem lehetséges megfelelő mértékű pénzügyi forrás nélkül.
Of course, prevention can't be done without a proper level of financial resources.
HungarianValamennyi forrás jelezte, hogy igencsak fennáll az újabb terrortámadások veszélye.
All sources indicate that the threat of new terrorist attacks continues to be high.
HungarianA halálos áldozatok hivatalos száma, számos forrás szerint, elérheti a nyolc ezret.
According to a number of sources, the official death toll is around eighty thousand.
HungarianEz az a három forrás, ahonnan több hatékonyságot remélhetünk a végeredménynél.
These are the three sources where I see we can gain more efficiency in the final result.
HungarianA 350 milliárd EUR összegű európai forrás az európai polgárok javát szolgálja.
The EUR 350 billion of European funds are for the benefit of our fellow European citizens.
HungarianA szoba meleg levegője úgy mozgott, mint a fazékban a víz, forrás előtt.
The air in the room was warm and moving like the water in a pot moves before it boils.
HungarianA tagállamok nem tekinthetnek erre egyszerűen úgy, mint egy új bevételi forrás a kasszába.
Member States cannot simply look on this as an addition to their coffers.
HungarianRengeteg forrás azt sugallja, hogy Merlin druida volt, már ha létezett egyáltalán.
A lot of sources suggest that Merlin, if he existed, was a druid.
HungarianMelegkén-forrás, Fehérkén-forrás, Feketekén-forrás, Kéntelen-forrás.
Hot Sulphur Springs, White Sulphur Springs, Black Sulphur Springs, No Sulphur Springs...
Hungarian2008-ban több mint 3 milliárd euró felhasználatlan költségvetési forrás maradt.
In 2008 we left an unused margin of more than EUR 3 billion.
HungarianMindezt számos egyéb angol és francia forrás is megerősítette.
I have had all this confirmed from several other sources, English and French.
HungarianEzt számos független forrás, többek között az ENSZ és az ICRC is megerősítette számunkra.
This was confirmed to us by a wide range of independent sources, including the UN and the ICRC.
HungarianEz a helyzet a banánnal is, amely sok ország számára az egyik fő bevételi forrás.
That is the case with bananas, which, for many countries, constitute one of their main sources of income.
HungarianÉs egy egész új hidrotermikus forrás élőközösség alakult ki.
And there's a whole new hydrothermal vent community that has been formed.
HungarianJacket nem érdekelte, hogy milyen forrás erősítette meg Gregory őrnagy gyanúit.
Field oper-J ations were something that he struggled successfully for the most partto keep at arm's length.
HungarianItt egy nagyon kicsi forrás, ami az oszlop oldalából tör elő.
Here's a tiny, little vent that's come out of the side of that pillar.
HungarianÉs nem csak ez, hanem az életet adó forrás, ami működteti a rendszert, körülbelül évente kiapad.
Not only that, but on top -- the lifeblood -- that plumbing system turns off every year or so.
HungarianNem kezeljük prioritásként azokat az új területeket, amelyekhez nem áll rendelkezésre elegendő forrás.
We do not prioritise new issues which do not have sufficient resources.
HungarianSzeretném, ha több forrás állna rendelkezésre fejlesztési segélyre.
I want to see more funding made available for development aid.
HungarianHa egy forrás arra való, hogy új állások legyenek, akkor valóban növekedjenek az álláshelyek.
If there are resources available for creating new jobs, the number of jobs will actually increase.