HU gonosz
volume_up
{adjective}

gonosz
volume_up
bad {adj.} (person)
Amitől Thomas a legjobban félt, hogy a Gonosz elviszi Julie-t a Rossz Helyre.
What Thomas most feared was that the Bad Thing would take Julie to the Bad Place.
A Gonosz a Rossz Helyre akarta húzni, s ő sohasem térhetett volna vissza onnét.
The Bad Thing was going to pull him into the Bad Place, and he'd never be able to come back.
Közeledik a Gonosz, közeledik a Gonosz...
The bad thing is coming, the bad thing...
gonosz (also: rossz)
volume_up
evil {adj.}
- Ha egy penge nem gonosz, de használható gonosz célokra, akkor ez a jogar nem ugyanolyan?
If a blade is not evil, but may be used for evil, is not this scepter the same?
Gonosz ez, jól jegyezd meg, méghozzá a legrosszabb fajta gonosz, de ő sem tudja magáról.
He's evil, mark my word, and the worst kind of evil, but he does not know it himself.
- Nem, nem gonosz, vagy ha akad itt, ami gonosz, az messze van innét.
'No, it is not evil; or what evil is in it is far away.
gonosz (also: kellemetlen, rossz, káros, beteg)
volume_up
ill {adj.}
- A világ gyalázatos és gonosz - szólalt meg végül a vikomtné.
The world is basely ungrateful and ill-natured, said the Vicomtesse at last.
Mama és édesapánk a legrosszabbtól félnek, de én nem hiszem, hogy Wickham ennyire gonosz.
My father and mother believe the worst, but I cannot think so ill of him.
Gonosz véletlen tévútra viheti a kezemet...
Some ill chance might guide my hand to strike amiss ...
A lány elmosolyodott - mosolya kaján volt, csupa gonosz ártatlanság.
The girl smiled — a malicious smile full of evil innocence.
És furcsa, gonosz késztetést érez, hogy közéjük álljon.
And the strange, malicious desire to step between them.
A hajók ábrázatára gonosz kifejezést festett.
He painted over them an impression of malicious intent.
gonosz (also: ártalmas, rosszindulatú)
volume_up
malign {adj.}
S nem akárki figyeli - hanem valami undok, gonosz leselkedő.
And not only that; he'd felt the watcher was malign, hateful.
Dee beburkolózott csuklyás köpönyegébe, hogy csak a gonosz két szeme villant elő.
Dee wrapped himself in his cloaklike coat, and only his eyes, glistening and malign, could be seen.
Turudal Brizad a híd túloldalán állt, és érezte, hogy a gonosz varázslat hulláma átcsap felette.
Standing on the far side of the bridge, Turudal Brizad felt the malign sorcery wash over him.
gonosz
volume_up
felon {adj.}
gonosz
volume_up
felonious {adj.} [arch.]
gonosz (also: ártalmas, rossz, káros)
gonosz (also: bűnös)
gonosz (also: ravasz, agyafúrt, eszes, pajkos)
volume_up
shrewd {adj.}
gonosz (also: rosszindulatú)
Gonosz, kicsinyes, rosszindulatú, kárörvendő dolog ez, sőt gyűlölködő.
This is mean and petty, spiteful, childish, vindictive, even hateful.
Valahonnan hátulról gonosz zümmögés hallatszott, majd egy éles csendülés.
There was a sudden spiteful buzz from behind them , and a heavy clang.
Azért jöttem át, hogy megmondjam, ez nagyon gonosz dolog volt.
I came over here to tell you what a spiteful thing that was to do.
gonosz (also: szörnyű, istentelen)
volume_up
unholy {adj.}
00:14:20.80,00:14:26.64 Minden szent dolog körül van valami gonosz.
For everything holy, there is something unholy.
A Gonosz Lélek erőtlen velem szemben jelentettem ki.
The Unholy One is no match for me,' I said to her.
A helyzet nagyon hasonlít a két nagy képviselőcsoport között kötött gonosz szövetségre, amelynek célja, hogy kétpártrendszert hozzanak létre.
It most closely resembles an unholy alliance between the two major groups in Parliament to create a two-party system.
Sparhawk gonosz mosollyal figyelte a lovakat nyergelő öt embert.
Sparhawk's grin was vicious as he watched the five of them saddling their horses.
Gonosz frakcióharc dúl a Politikai Bizottságban, mint tudjuk.
Theres a vicious faction fight now going on inside the Politburo, as we know.
Megállt hirtelen, mert a kétely gonosz, elgyengítő erővel támadt fel benne.
She stopped suddenly as doubt struck her with vicious and corrosive force.
gonosz (also: aljas, hitvány, értéktelen, vacak)
volume_up
vile {adj.}
Ez gonosz és gyalázatos tett, függetlenül a törvénytől.
This is vile and ignoble, no matter what the justification.
Mondhatnák, hogy minden háború gonosz, én azonban úgy érzem, hogy ez még sokkal inkább az.
You might say that all wars are vile, but I feel this one is much more so.
Gonosz energiái meglöktek, előrebuktam.
I felt its vile energies hitting me, pushing me down.
gonosz (also: álnok, viperaszerű, vipera-)
gonosz (also: mérges, álnok, vipera-)
gonosz (also: rossz, haszontalan, bűnös, komisz)
volume_up
wicked {adj.}
Ez a gyilkos igen gonosz, felügyelő úr, és a gonosznak el kell nyernie büntetését.
This is a wicked murderer, Inspector Neele, and the wicked should not go unpunished.
Hát van-e nála gonoszabb nő ezen a gonosz világon?
Had there ever been so wicked a woman as she on the face of this wicked world?
- Csakhogy - mormogta Poirot -, nem a gonosz zsaroló halt meg, hanem az áldozata.
Poirot murmured: But it is not the wicked blackmailer who lies dead.
Mama és édesapánk a legrosszabbtól félnek, de én nem hiszem, hogy Wickham ennyire gonosz.
My father and mother believe the worst, but I cannot think so ill of him.
Gonosz ez, jól jegyezd meg, méghozzá a legrosszabb fajta gonosz, de ő sem tudja magáról.
He's evil, mark my word, and the worst kind of evil, but he does not know it himself.
Olyan gonosz is lehet, vagy még gonoszabb, mint a képeslapokban.
As bad or worse than in the illustrated papers.

Context sentences for "gonosz" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAz biztos, hogy gonosz, mivel megsértette a felette anyáskodó társadalom szabályait.
The new techniques, even the abusive ones, inflicted no permanent physical harm.
Hungarian- A harcban álló, jó és gonosz istenségek tana mindenfe lé elterjedt a Közel-Keleten.
The concept of opposite but equally powerful gods spread throughout the Mideast.
HungarianDe nem valami szórakoztató nőszemély, mondta a tudatomból előbukkanó gonosz manó.
But not much fun, said some derisive imp, popping up from my subconscious.
HungarianEz olyan, mint amikor gonosz vagy a feleségeddel azért, mert valaki másra haragszol.
It's like when you're mean to your wife because you're mad at somebody else.
HungarianA gonosz, szakító nő flörtöléssel kínozza a szegény fiút... amit ő megpróbál kivédeni.
The evilshe- dumper tortures the poor dumpeewith flirtations... he tries to avoid.
HungarianRettegnek ennek a helynek a gonosz szellemeitől, de összeállnak a Koponya Királysággal!
They fear the evils of this place, but they align themselves with the Skull Kingdom!
HungarianJanis volt elöl, arca a gyűlölettől és az izgalomtól gonosz fintorba torzult.
Janis was leading them, her face twisted into a hag-like grimace of hate and excitement.
HungarianA Bika létezik, a Bika gonosz lélek, a Bika Haggard maga, miután lemegy a nap.
The Bull is real, the Bull is a ghost, the Bull is Haggard himself when the sun goes down.
HungarianSok gonosz szerkentyű van a világon, és bizony egyet sem kézenjáróknak terveztek.
It was quite a while before anyone got up the nerve to step over him.
HungarianMindegyik állandóan ugrándozik, és úgy viselkedik, mint a mesebeli gonosz király.
All of them capering about and behaving like a three-fold Demon King.
HungarianTudjuk, hogy mi az Istentől vagyunk, és hogy az egész világ a gonosz hatalmában van.
We know that we are of God and the whole world is seated in wickedness.
HungarianA másik hang nyughatatlan és kegyetlen, s gonosz tettekre próbál rávenni.
Another voice is reckless and cruel, and it urges me to unspeakable deeds.
HungarianA császár idomul az embereihez mondta, s gonosz mosoly terjedt szét arcán.
The emperor shall reflect his people, he rasped, an ugly grin spreading.
HungarianEzért kell nekem is a várba mennem, várjon ott rám jó vagy gonosz sors.
That is why I too must go on to the castle, and the fate or fortune that waits there.
Hungarian- Szóval nem a mesebeli gonosz mostoha volt? - firtatta erőltetetten tréfás hangon Weston.
Weston said with rather uneasy facetiousness: Not the cruel stepmother, eh?
HungarianElnök asszony, a gonosz neve ma - gondolom Biztos úr egyetért ezzel - shortolás.
Madam President, the new demon, I think the Commissioner will agree, seems to be short-selling.
HungarianMondd el, mekkora szörnyeteg vagyok, milyen ördögien gonosz alak.
Tell me what a monster I am; what a vulgar fiend' `I make no judgments upon you.
HungarianHa én Belzebul segítségével űzöm ki a gonosz lelkeket, a fiaitok kinek a segítségével űzik ki?
And if I by Beelzebub cast out devils, by whom do your children cast them out?
HungarianTalán azt is tudja, szólalt meg egy gonosz, gyanakvó hang legbelül, hogy Kemp merre jár.
And maybe, a crawling, insinuating voice inside spoke up, maybe she knows where Kemp is.
HungarianA gonosz lélek egy napon testté lesz, és ha ő átjöhet, mi is átjöhetünk!
The fiend will someday be flesh, and if it can come through, so can we.