HU

haladás {noun}

volume_up
haladás (also: előmenetel)
A különböző tagállamokban különböző mértékű haladás történt.
There have been different amounts of progress in the different Member States.
Reméljük, hogy a haladás kellő időben kiterjeszthető más szakaszokra is.
We are hopeful that progress can be extended to other tracks in due course.
Reményeim szerint ez a haladás a következő elnökségek idején is folytatódni fog.
Hopefully, this progress will continue with the new presidencies.
De ez a haladás nem hathat negatívan a nők foglalkoztatására.
However, this advance must not serve as a disincentive to employ women.
Végül észrevette azt is, hogy a lény haladás közben véres nyomot hagy maga után a kövezeten, és a torka is iszamós a vértől.
And finally, that it had left smears of blood on the tiles to mark its advance; and that the interior of its mouth was also wet with blood.
Tudjuk, hogy a társadalmi haladás egyetlen módja, ha megteremtjük a nemek közötti egyenlőséget, nem csupán a nőügyek területén, hanem horizontálisan is.
We know that the only way for our society to advance is to have gender equality, not only in women's affairs but horizontally.
Tehát valóban történt valamelyes haladás.
So we actually have some movement forward.
Az őszinteség kedvéért azonban el kell magyaráznunk, hogy ez nem egyenes haladás az európai értékek felé.
However, for the sake of honesty, we must explain that this is not a linear movement towards European values.
Parlamenti képviselőcsoportunk viszont valóban a felelős politika, a haladás, a reform és a szolidaritás politikája mellett tör lándzsát.
Our parliamentary group is genuinely in favour of a responsible policy, a policy of movement, reform and solidarity.
Sokan bíztak abban, hogy ez a fajta haladás majd hidat alkot a megosztott emberek között.
Many have trusted that this kind of advancement will bridge the divides that fragment the human condition.
Ami kevés haladás történt a Nagy Háborúk elvadultsága óta, az innen eredt.
What few advancements had been made coming out of the wilderness of the Great Wars had originated here.

Context sentences for "haladás" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianEzzel együtt haladás is mutatkozik, még ha lassan is. Ezeket el kell ismernünk.
However, progress is being made, albeit slowly, and should be acknowledged.
HungarianTudják, azért van haladás is olyan helyeken, mint Kambodzsa és Tajföld.
But you know, there is progress being made in places like Cambodia and Thailand.
HungarianA haladás kerekei; előbb-utóbb visszaviszik az embert oda, ahonnan elindult.
The wheels of progress; sooner or later they took you back to where you started from.
HungarianValó igaz, hogy haladás történt a szabadság, biztonság és a jogérvényesülés területén.
It is true that progress has been made in the area of freedom, security and justice.
HungarianCsak azért mondtam, hogy szép itt, mert... hát mert a haladás tényleg szép dolog, nem?
I only said it was lovely here because ... well, because progress is lovely, isn't it?
HungarianMindkettőnk országának komoly bajai lesznek, emberek halnak meg, megtorpan a haladás.
Your country and mine, both badly hurt, people dead, progress thrown away, and for what?
HungarianReméljük, hogy a haladás kellő időben kiterjeszthető más szakaszokra is.
We are hopeful that progress can be extended to other tracks in due course.
HungarianMás területeken - mint például a kereskedelem és a beruházás területén - lassabb a haladás.
Other areas are going more slowly, which is the case for trade and investment.
HungarianA GDP az össztársadalmi fejlődés és az általános haladás mutatójává vált.
GDP has become an indicator of social development and progress generally.
HungarianReményeim szerint ez a haladás a következő elnökségek idején is folytatódni fog.
Hopefully, this progress will continue with the new presidencies.
HungarianMondhatjuk, hogy már az haladás, hogy ma egyáltalán vitát folytatunk erről a két jelentésről.
The fact that we are today debating both reports can be said to be progress.
HungarianA haladás azonban csak akkor folytatódhat, ha az Európai Unió a jövőben is erőfeszítéseket tesz.
However, that progress will not continue unless the European Union keeps pushing.
HungarianEurópának -most jobban, mint valaha - a haladás és jólét irányjelzőjének kell lennie.
Now more than ever, Europe must be a beacon of progress and welfare.
HungarianMinden területen haladás mutatkozott az ENSZ-dokumentumban elsőként megjelenő területeken.
Progress has been made in all the areas which appear for the first time in a UN document.
HungarianEz arra mutat, hogy kívánatos folyamatosan a harmonizáció felé haladás ezen a területen.
This points to the desirability of moving progressively towards harmonization in this field.
HungarianA haladás és a technológiai innováció kulcsszerepet fog játszani az új közös agrárpolitikában.
Progress and technological innovation will play a key role in the new CAP.
HungarianLátom, hogy feltűntek az euro bankjegyeken, ez legalább némi haladás.
I see that they appear on euro notes, which is at least some progress.
HungarianEmerson kétszáz méternyire délre költözött, és házai harmonikaszerűen összecsukódtak haladás közben.
Emerson moved south two hundred yards, its houses concertinaed in the process.
HungarianA SWIFT példája mutatja azonban az elérendő haladás mértékét.
However, the example of SWIFT shows us the extent of the progress to be made.
HungarianEl kell gondolkodnunk a haladás üteméről, és meg kell győznünk a tagállamokat.
We have to think about the pace, and convince Member States.