HU hall
volume_up
{noun}

Játszottam itt a Disney Hall-ban és a Carnegie Hall-ban és még hasonló helyeken.
I've played the Disney Hall here and Carnegie Hall and places like that.
. - (SV) Fiona Hall jelentése rendkívül fontos témával foglalkozik.
. - (SV) Fiona Hall's report concerns an extremely important subject.
- Utazhatott azon a vonaton, és kapcsolatban áll Rutherford Hall-lal.
He could have been on that train and he's got a connection with Rutherford Hall.
hall (also: folyosó, előcsarnok)
Hirtelen ott termett Henry is, meghúzódva a hall ajtajában.
And there was Henry, suddenly, hovering at the hallway door.
The hallway beyond led through the Great Hall.
Narrow hallway, soaring walls.
hall (also: előcsarnok, társalgó)
volume_up
foyer {noun}
hall (also: előcsarnok, társalgó)
volume_up
lounge {noun}
Mindazonáltal a délutáni teázgatás legkedveltebb színhelye a nagy földszinti hall volt.
But the big entrance lounge was the favourite place for the afternoon tea drinking.
A bal felől nyíló ivó meg zárva volt, és a jobb oldalon a pirinyó kis hall meg áporodott cigaretta füsttől bűzlött.
The bar, not yet open, was on my left, on my right was a minute lounge smelling of stale smoke.
hall (also: előcsarnok)
A nő közelebb ment hozzájuk, cipőjének tűsarka élesen koppant a hall káprázóan fényesre lakkozott, keményfa padlóján.
The woman stepped forward, her high heels clicking on the mirrorlike finish of the vestibule's hardwood floor.

Context sentences for "hall" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAztán jön a fogadás, ahol aztán addig isznak, amíg már úgysem hall senki semmit.
Then the reception, where they inebriate themselves until no one hears a note.
HungarianOdament hozzá, lehajolt, és a fülét az ingére tapasztotta, hall-e szívhangot.
He dropped his ear against the back of Hugh's shirt, listening for a heartbeat.
HungarianAzt mondják, aki hallgatózik, sose hall jót magáról, de most nem ez a helyzet.
They say the listener hears no good of himself, but that is not the case this time.
Hungarian- Játszott Vernon Brown valaha jobban a pozaunján, mint a Carnegie Hall-beli estén?
Did Vernon Brown ever play better trombone than the night of the Carnegie concert?
HungarianA kisujján viselt gyűrűben vészjósló kacsintással villantak meg a hall lámpái.
His pinky ring caught the lobby's electric lights in a baleful sort of wink.
HungarianIjesztőnek tűnt, sőt szentségtörésnek, hogy egyszer csak ennyi lépést hall egyszerre.
The sound of so many footfalls out there was Tightening, almost a profanation.
HungarianDwayne azon kapta magát, hogy hangosan el akar ismételni mindent, amit hall.
Dwayne found himself wanting to repeat out loud whatever had just been said.
HungarianAz egész olyan képtelenségnek tűnt, hogy Hari először azt hitte, nem hall jól.
The idea seemed so unlikely to him at first he thought he could not have heard rightly.
HungarianKáromkodj hangosan, és sohasem tudhatod, mit hall meg Peerssa és értelmez parancsként.
Grumble aloud and you couldn't know what Peerssa might pick up and take as an order.
HungarianAlan úgy vélte, vékony, nem emberi sikolyt hall a fekete felhő közepéből.
Alan thought he heard a high-pitched, inhuman scream from the center of that cloud.
HungarianA földszinti hall magasságában Degarmo megállt, kezét a kilincsre tette, és hallgatózott.
At the lobby floor Degarmo stopped and held his hand on the doorknob and listened.
HungarianBedobta a papírkosárba, elindult Wendy után, a hall recepciós pultjánál érte utol.
Then he dropped it into the wastebasket, went after her, and caught her by the lobby desk.
HungarianKényelmetlen érzéssel töltötte el, hogy a víz folyik, de más zajt nem hall.
The lack of any sound beneath the steadily running water made her uneasy.
HungarianVagy olyan mélyen gyászolja Jessét, hogy nem hall senkit és semmit?
Or did he mourn now so deeply for Jesse that he hearkened to nothing and no one?
HungarianHenry mindig a megfelelő helyen bólint, és mindent hall, anélkül hogy valóban odafigyelne.
Henry nods in all the right places and hears it all without really listening.
HungarianJöjj jobb felemre; bal fülem nagyot hall; S mondd el valólag, mit tartasz felőle.
Come on my right hand, for this eare is deafe, And tell me truely, what thou think'st of him.
HungarianAzután abból a másik, távoli világból olyan hangot hall, amelyet ismer, egy gyermek hangját.
Then, from far away in that other world, he hears a voice he knows, a kid's voice.
Hungarian- Szablya-három-három, Glasgow tisztán lát és hall, fogja az IP jelzést.
Sabre Three-three, Glasgow clears you on range and frequency and copies your I.P call.
HungarianArra eszmélt, hogy nyugat felől kelepelést hall, amely sebesen erősödik mennydörgéssé.
He became aware of a whickering noise from the west, one that quickly rose to a thunder.
HungarianWendy hátralépett, megbotlott egy lábzsámolyban, és leesett a hall szőnyegére.
She stepped backward, tripped over a hassock, fell to the lobby rug.