HU hanyatlás
volume_up
{noun}

hanyatlás (also: csökkenés)
Stella halála óta egyenletes a hanyatlás.
Since Stella's death the decline had been steady and unbroken.
A gazdasági hanyatlás időszakában a munkahelyek megőrzéséhez és a fejlődés előmozdításához beruházásokra van szükség.
During a period of economic decline, investments are needed to preserve jobs and foster development.
Egyiptomi, és ha nem is ereklye, nevezhető apró műtárgynak, a Végső Hanyatlás korából.
It is an authentic Egyptian artifact-not quite a relic, but an artifact most certainly-from the period of the Later Decline.
hanyatlás (also: romlás, dekadencia)
Azt állítom, hogy az emberiség legfőbb értékeinek mindegyikéből hiányzik ez az akarat , s hogy, a legszentebb nevek mögé bújva, hanyatlás-értékek, nihilisztikus értékek uralkodnak.
My contention is that all the highest values of humanity have been emptied of this will--that the values of decadence, of nihilism, now prevail under the holiest names.
hanyatlás (also: romlás, szuvasodás, rothadás, bomlás)
volume_up
decay {noun}
Talán az, hogy ők mindannyian a hanyatlás részei.
They're all part of the decay.
Hasonló hanyatlás mutatkozott az angol font, a francia valamint a svájci frank és a nyugatnémet márka képzelt értékében is.
A similar decay in imagined value was happening to the British pound and the French and Swiss francs and the West German mark.
Bizonyos központokban a nyilvánvaló hanyatlás, és a higiénia teljes hiányát figyeltük meg, és szóvá tettük az emberi méltóság tiszteletben tartásának hiányosságait is.
We observed, in certain centres, an obvious state of decay and an obvious lack of hygiene, and we denounced the failure to respect human dignity.
hanyatlás (also: csöpp, cukorka, esés, leesés)
volume_up
drop {noun}
hanyatlás (also: esés)
volume_up
ebb {noun}
hanyatlás (also: hiba, törés, megszűnés, csúszás)
volume_up
lapse {noun}

Context sentences for "hanyatlás" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA gazdasági hanyatlás idején holisztikus módon kell megközelítenünk az iparágat.
Our approach to industry during this economic downturn must be holistic.
HungarianA hanyatlás a rövid idejű szerződéssel rendelkező munkavállalókat érintette első körben.
Workers on short-term contracts were among the first to be hit by the downturn.
HungarianA dolgozó gyermekek részesei a globális hanyatlás felé vezető versenyfutásnak.
Indeed, children at work contribute to the global race to the bottom.
HungarianA rágcsálóknak mindegy volt, hogy pompa vagy hanyatlás veszi körül őket.
Now it was a fetid warren, visited only by the predatory and the unwary.
Hungarian"A hegyek megelevenednek" "a hanyatlás gyönyörű tiszta szimfóniájára."
The hills animate With the euphonious symphonies of descant Ha, ha, ha-ha-ha Oh, stop, stop!
HungarianHa megnézzük a történések helyszínét, Egyiptom harminc éven át hanyatlott -- a hanyatlás felé tartott.
If you look at the scene, Egypt, for 30 years, had been in a downhill -- going into a downhill.
HungarianA gazdasági hanyatlás és pénzügyi válság nemi szempontjai (
Gender aspects of the economic downturn and financial crisis (
HungarianA Birodalomban léteztek világok, zónák, sőt egész spirálkarok, amelyekben rég megmutatkoztak a hanyatlás jelei.
Already the Empire had worlds, Zones, and even whole arcs of spiral arms descended into squalor.
HungarianA hanyatlás mértéke jelenleg 1 000 és 10 000-szerese között van a földtörténeti átlagértéknek.
Loss rates currently amount to between 1 000 and 10 000 times higher than the average during the earth's history.
HungarianA matematikus csodálattal adózott a szerkezetnek; a Birodalom a hanyatlás ellenére is profi módon értett néhány dologhoz.
Hari had to admire the masterly method; the Empire could still do some things expertly.
HungarianEz az emberi lecke, minek több mint 20 éve, jól szolgált engem az utolsó gazdasági hanyatlás ideje alatt.
That very human lesson, more than 20 years ago, served me well during the last economic downturn we had.
HungarianHarminc év múlva nem vállalkoznék arra, hogy ezekben a járatokban átázzam Akkor a hanyatlás már egész biztosan eléri a
For the present, ship traffic was taking over the great bulk of travel and commerce in the galaxy.
HungarianEz azt jelentette, hogy nem csak az emberek, de a bolygók is képtelenek lesznek felemelkedni a hanyatlás szakadékaiból.
This meant that not merely people but whole planets would be unable to evolve out of a depressive valley.
HungarianAz euróhoz való ideológiai ragaszkodás monetáris problémák felbukkanását fogja eredményezni a gazdasági fellendülés és hanyatlás idején.
Ideological clinging to the euro will see monetary problems resurface in boom time and bust.
Hungarian. - A gazdasági hanyatlás az autóiparban a Lear Automotive (Spanyolország) vállalatnál 515 elbocsátáshoz vezetett.
in writing. - The economic downturn in the automotive sector has led to 515 redundancies in the enterprise Lear Automotive (Spain).
HungarianA gazdasági hanyatlás és a pénzügyi válság kétségtelenül rendelkezik nemi szemponttal.
(CS) Commissioner, ladies and gentlemen, there is undoubtedly a gender aspect to the economic slowdown and the financial crisis.
HungarianJogalkotóként rendkívül fontos, hogy a jelenlegi masszív gazdasági hanyatlás közepette a környezetbarát energia technológiája megvalósításán fáradozzunk.
As legislators, it is paramount, in the midst of a massive economic downturn, that we work on results for green energy technology.
HungarianHa a terrorizmus elleni küzdelem során az emberi jogokkal játszunk, akkor fennáll a veszélye annak, hogy demokratikus társadalmainkon belül elfogadhatatlan hanyatlás indul meg.
To play with human rights in the fight against terrorism is to run the risk of an unacceptable slide in our democratic societies.
HungarianNem férhet kétség ahhoz, hogy együttműködve a tagállamok jóval kedvezőbb helyzetből indulhatnak a bennünket most is érintő, folyamatos hanyatlás ellensúlyozására.
There can be no doubt that, by working together, Member States are in a much stronger position to counteract the downward spiral we are currently in.
HungarianAz élet számomra a növekedésnek, a tartósságnak, az erők felhalmozódásának s a hatalomnak az ösztöne: ahol hiányzik a hatalom akarása, ott hanyatlás van.
Life itself appears to me as an instinct for growth, for survival, for the accumulation of forces, for power: whenever the will to power fails there is disaster.