HU

hat {verb}

volume_up
1. general
Kurátor úr kérdezte Guyal izgatottan , hogyan hat majd rám ez az Igazságtevő szék?
Guyal inquired anxiously, Lord Curator, this Chair of Clarity, how will it affect me?
Érdemes megpróbálni, de nem biztos, hogy hat rájuk.
It's worth a try, but we don't know if it'll affect 'em.
Did it only affect dolphins from Calafia?
Hat hónapig minimális költségekkel működünk, és megnézzük, mire megyünk.
We'll operate on a shoestring for six months and see how it goes.
Somebody had to be ready to operate the trains.
Hát csak arra gondoltam, hogy az ilyen ember biztosan csak a hazája határain kívül dolgozik.
`Well, I just thought that a man like that would probably operate only outside his own country.
Hát, akkor szétszedni, kiszedni... és leszigetelni szigetelőszalaggal.
Well, take it apart, pull it out... and insulate them With some styro.
Vedd hát el, vedd el őket, ha tudod - ne merészeld feladni most!
Take it, then, take it if you can -- but do not dare to surrender now!
- Akkor hát fogadd el ajándékba - szólt Creighton odadobva a pénzt.
'Take it for a gift, then,' said Creighton, tossing it over.
Az ő szempontjából még az is a kígyóméreg mellett szólt, hogy az szinte azonnal hat.
The rapidity with which such a poison would take effect would also, from his point of view, be an advantage.
Nem működött, hát persze, bárkinek ez jutna legelőször az eszébe.
They didn't work, of course: it was the first thing that would have occurred to anyone.
Anna Svédországban él, de munkavállalás céljából hat hónapra Finnországba költözik.
Anna from Sweden is going to work in Finland for six months.
Akkor hát dolgozzunk együtt nyugodt derűvel javasolta Poirot mosolyogva.
So let us work together amicably, said Poirot, smiling...
2. "dolog vhogyan"
Mindazonáltal reménykedjünk, hogy ösztönzőleg hat majd az említett probléma megoldására.
Let us hope, however, that it will act as a stimulus for solving this issue.
Az áldozatok emléke szent ezért hát cselekednetek kell!”
The memory of the victims is sacred and therefore you must act!'
De hát mitévők legyünk, ha egyszer nem szabad cselekednünk?
`If we are not allowed to act, what can we do?'
EN

hat {noun}

volume_up
hat (also: chapeau)
I put my hat on her desk and the unlighted cigarette on the brim of the hat.
Kalapomat letettem az asztalra, és a meg nem gyújtott cigarettát a kalap karimájára.
Dorothy, hat and coat in her hands, tiptoed to the outer door.
Dorothy, kezében kabát és kalap, lábujjhegyen az előszobaajtó felé settenkedett.
Inserts a wide circumflex (hat) with a placeholder.
Egy helykitöltővel ellátott széles circumflex ("kalap") ékezetet szúr be.
hat (also: bonnet)
Only one landed faceup in the hat, but it was the ace of spades.
Egyetlenegy érkezett meg a sapka ellenzőjére: a pikk ász.
Kék sapka, pisztoly, gumibot?
Fejéről leesett a narancsszínű sapka.
It was a very ordinary black hat of the usual round shape, hard and much the worse for wear.
Egy egészen közönséges fekete fejfedő volt a szokásos kerek karimával; afféle keménykalap, de mondhatom, a legelnyűttebbek közül való.
Tudod, ez egyfajta fejfedő.
No paint or dark glasses or shapeless hats or hooded capes could ever conceivably hide them from each other.
Nem volt az a festék, sötét szemüveg, idomtalan fejfedő vagy csuklyás köpeny, amely elrejthette volna őket egymás elől.

Synonyms (English) for "hat":

hat
English

Context sentences for "hat" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianDe csend volt; Így hát felkelt, az ágyához lépett, és bebújt a hűvös paplan alá.
She didn't. So Carrie got up, went to her bed, and slid between the cool sheets.
HungarianMost hát eloszlott a félelmük, és megint egyszerű, barátságos halászokká váltak.
With their sense of caution appeased, they were merely good, simple fisherfolk.
HungarianUramfia, hát ugyan mi mást keresnének, mint egy barlangot, benne egy alvó lányt?
And what should they turn out to be looking for but a cave, with a girl asleep?
HungarianHonnan tudhattam volna, hogy már hat a méreg, s Amyason erőt vesz az izombénulás?
How was I to know that already the poison was working, stiffening him as he sat?
HungarianHát... bárcsak azt mondhatnám, felügyelő... hogy a története fantasztikus volt.
Ah, well, I wish I could tell you, Inspector... that your story was fantastical.
HungarianHát ez itt csupa úr és dáma állapította meg a dagerrotípiákat tanulmányozó Aaron.
All gentlemen and ladies, it seems, Aaron had said, perusing the daguerreotypes.
HungarianMire a férfi: Hát igen, van benne igazság, de most nincs kedvem tárgyalni róla."
Whereupon he said, 'Oh, it's true enough - but I don't want to discuss it now.'
HungarianAz alig kapott levegőt a hidegben, de hát sokat ezen már Clark sem segíthetett.
She was gasping from the cold, but there wasn't much Clark could do about that.
HungarianAh, de hát oly fenséges ez! dalolta a vén királynő, a boltívre emelve tekintetét.
Ah, but it is too sublime, sang the old queen with her eyes on the domed ceiling.
HungarianÍgy hát emberi alakban emelte fel Lorit, és gyengéden levitte magával a föld alá.
So it was in human form he picked her up, and tenderly carried her underground.
HungarianKiszabadultunk hát a palotából, elhagytuk a kikötőt, de hátravan még a fjord...
Well, we are free of the palace and the harbor but there still remains the fiord.
HungarianÉs valószínűleg nem sok madarat lősz, ne hagyd hát, hogy elrontsa a mulatságodat.
You probably will only have a few birds, so don’t let him spoil it for you.
HungarianÍgy hát északra utaztam, ahogy terveztük, keresztül a síkságon, át a hegyeken.
So I traveled north as we had planned, across the plains and into the mountains.
HungarianÍgy hát biztosíthatom önöket, hogy nem kell aggódniuk Mr. Sanchez jóléte felől.
So I can assure you that you need have no concerns about Mr. Sanchez's welfare.
HungarianTegyék meg hát most, hogy ne ismétlődhessen meg ez a fajta illegális gyakorlat.
Let them do so even now, so that this sort of illegal practice is never repeated.
HungarianA keszeg selyemmirtusz fák még kopaszak voltak, de hát erre számítani lehetett.
The bony white crepe myrtle trees were still bare, but that was to be expected.
HungarianHát, Gurgeh, csak tedd fel magadnak a kérdést: mi a fenét akarhatnék még tőled?
Well, Gurgeh; just ask yourself this: what else could I possibly want from you?
HungarianLeállította hát az álcaprogramot és visszaállította eredeti Mátrix perszonáját.
He cancelled the program, restoring his ordinary Matrix persona and functionality.
HungarianAz idősebb tanárok -- a tapasztaltabbak -- rám néztek és aztán "Oh, hát itt van.
The older teachers -- more experienced -- looked at me and went, "Oh, there she is.
HungarianTovábbította hát az üzeneteket a megfelelő irodáknak, majd saját helyére ment.
He delivered the messages to the appropriate offices, and went to his own office.