HU

határ {noun}

volume_up
- Ez az északi határ - magyarázta Dawson, amikor megműveletlen területre értek.
That's the northern border, Dawson explained, as they passed into non-farm land.
Hasznos a határ menti ingázók, a köztisztviselők és eltartottaik számára.
Useful for cross-border workers, civil servants and their dependants.
Ilyen vádakat szegeznek a határ menti térségben dolgozó taxisofőröknek.
Such accusations are being levelled at taxi drivers in the border area.
Ezért az 50 milliárd eurós határ jelenleg teljes mértékben indokolható.
Therefore, the limit of EUR 50 billion is completely justifiable at present.
Véleményem szerint a kibocsátások 80 százaléka lehet a legfelső határ.
In my opinion, 80% of emissions should really be the upper limit.
Ez idáig a kilenc szem a felső határ; ezekből lesznek a kultusz papjai.
So far, nine eyes is their limit of capability, and these become priests of the cult.
Ez itt Paler, a tó északi partján, a pelosiai határ túloldalán.
'Paler's up here at the north end of the lake - just across the Pelosian border.
A Pelosia és Zemoch közötti határ nem volt pontosan kijelölve, látszólag valahol egy kanyargós vonal mentén húzódott, melyet egy füves síkság széle jelzett.
The border between Pelosia and Zemoch was illdefined, seeming to lie along a meandering line marked by the end of the tall grass.
A HATÁR-ELLENÕRZÉSI PONTOK ENGEDÉLYEZÉSÉRE VONATKOZÓ IRÁNYMUTATÁS
GUIDELINES FOR THE APPROVAL OF FRONTIER INSPECTION POSTS
A határ-ellenőrzési pontoknak hatósági állatorvos felügyelete mellett kell működniük.
Frontier inspection posts shall operate under the responsibility of an official veterinarian.
Ez az új határ azonban nem ígéretekből áll, hanem kihívások sorából”.
But the new frontier of which I speak is not a set of promises - it is a set of challenges'.
Szergej Nyikolajicsnál a határ húszmillió eurónál húzódott.
The line, for Sergey Nikolay'ch, was about twenty million euros.
A véleménynyilvánítás szabadsága és a jogsértés között igen vékony a határ.
There is a very fine line between freedom of speech and breaking the law.
Vékony a határ siker és kudarc, élet és halál között.
The line between success and failure, between life and death, would be a thin one.
Van némi bizonytalansági határ, de itt láthatjátok a különbséget: Kambodzsa, Szingapúr.
There is an uncertainty margin, but we can see the difference here: Cambodia, Singapore.
A biztonsági faktor meghatározása (a javasolt maximális dózis-szint és a kedvezőtlen hatásokat eredményező szint közötti határ).
Determination of the safety factor (margin between the maximum proposed dose-level and the level resulting in adverse effects).
(84) Az ideiglenes dömpingkülönbözetek súlyozott átlaga a CIF közösségi határ, vámilleték nélkül paritású ár százalékában kifejezve: Hebei Jiheng Chemical Co.
(84) The provisional weighted average dumping margins expressed as a percentage of the cif Community frontier price duty unpaid are: Hebei Jiheng Chemical Co.
határ (also: kötöttség)
- Kim nem tudta, hogy a határ meddig terjed, de udvarias akart maradni, legalábbis egyelőre.
Kim did not know what bounds meant, but he wished to be polite - for the present.
Az akkumulátor technológia mai állása korlátos, mintegy 120 mérföld a határ, ha bizonyos értelmes méret- és súlyhatárokon belül akarunk maradni.
See we're bound by today's technology on batteries, which is about 120 miles if you want to stay within reasonable space and weight limitations.
Legkorábbi emlékeim egy Dahaut északi részén, a wysrodi határ közvetlen közelében lévő farmhoz fűződnek.
My earliest recollections are a farm to the far north of Dahaut, hard by the Wysrod March.
Egynapi gyaloglásnyi széles az a határ.
A day's march broad is that border.
határ (also: mezsgye)
volume_up
mere {noun} [arch.]
határ
Ez itt Paler, a tó északi partján, a pelosiai határ túloldalán.
'Paler's up here at the north end of the lake - just across the Pelosian border.
Egyik oldalon a park kerítése volt a határ, s nemsokára elhaladt az egyik kapu mellett, amely a parkba nyílott.
The park paling was still the boundary on one side, and she soon passed one of the gates into the ground.

Context sentences for "határ" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianGeorgie Yarkus kint Spokane-ben... fát úsztat apádnak rövid határ- időre.
Georgie Yarkus out in Spokane... is floating your father some wood for a short term.
HungarianVan egy határ, amit nem léphet át, még akkor sem, ha ön" az Egyesült Államok kormánya.
There are some lines you may not cross, even if you happen to be the U.S. government.'
Hungarian- Kim nem tudta, hogy a határ meddig terjed, de udvarias akart maradni, legalábbis egyelőre.
Kim did not know what bounds meant, but he wished to be polite - for the present.
HungarianHa Azash kontrollálja, akkor nem hiszem, hogy volna számbeli határ.
I don't think there are any limits, Sparhawk, not when Azash is controlling it.'
HungarianAzután rájött, hogy a határ a csillagos ég, és végül Memphisben kötött ki.
For twenty-five years he hired nothing but tax lawyers, and prospered nicely down there.
HungarianÉs ezért mindössze 99,50 dollárt fizetnék, hogy azért a százdolláros határ alatt maradjak.
And I would only pay $99.50 -- so stay even below a hundred dollars for it.
HungarianA Schengeni határ-ellenőrzési kódex módosításával e közös jogszabályok kialakításra kerülnek.
By amending the Schengen Borders Code, these common rules will be established.
HungarianA Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex kiegészítése a külső tengeri határok őrizete tekintetében
Schengen Borders Code with regard to surveillance of external maritime borders
HungarianHárom hónap a végső határ, mielőtt rájönnek, hogy Ceresi Fourmyle nem más, mint Gully Foyle.
Three months is the outside before they figure that Fourmyle of Ceres is Gully Foyle.
HungarianÉles határ húzódik tehát a politikai és a technikai problémák között.
There is a distinction, therefore, between the political issues and the technical issues.
HungarianAzok az országok, amelyekben a törvényben foglalt határ ennél rövidebb, megtarthatják azt.
Those countries that have legal limits below this will retain them.
HungarianNincs, ismétlem, nincs az 1000 méteres határ helyességét alátámasztó tudományos bizonyíték.
There is no, I repeat, no scientific evidence that the figure of 1 000 metres is appropriate.
HungarianElőször azt javasolták, hogy 30 képviselő legyen a határ.
They began by presenting a proposal requiring 30 members to form a political group.
HungarianÖn az a Carlos Wu, aki megoldotta a Sealeyharn-határ problémáját?
Are you the same Carlos Wu who solved the Sealeyharn Limits problem?
HungarianKétszázötven a felső határ, de ma már jóval előbb felrobbanna...
. . she's rated for two-fifty but she'd blow long before that now .
HungarianVihart ígértek, úti jó tanácsokat is közöltek a Las Vegasból a kaliforniai határ felé vezető főutakról.
On the way I turned to WKXR, Las Vegas, the only station the van's radio would pull in.
HungarianEzért minden olyan módosítást támogattunk, amely ellenzi a felső határ megállapítását.
We therefore supported all amendments opposing capping.
HungarianÚgy tűnt, a szellemeket cseppet sem zavarja a határ holléte ott röpködtek a lángok fényén túl.
The wraiths, it seemed, cared nothing for borders, flitting along the edges of the flickering light.
Hungarian- Még több sivatag, meg a nagy határ semmi közöttük - mondta a Jaff.
More desert, and a lot of nothing between, the Jaff said.
HungarianValamikor ez egy gyönyörű hely volt, egészen addig amíg nem lett a két pajzs közti határ.
A government program built that after we were bombed by the Centauri after we got turned into the Dead Zone.