HU helyes
volume_up
{noun}

Helyes döntéseit különösen osztatlanul üdvözölték.
Its particularly pertinent decisions have been welcomed unanimously.
Ezért helyes és sürgős, hogy a Tanács lépéseket tegyen annak garantálása érdekében, hogy korlátozza az európai elfogatóparancs aránytalan használatának gyakorlatát.
It is thus pertinent and urgent that the Council take steps to guarantee that the disproportionate use of the EAW is limited in practice.
. - (RO) Úgy vélem, hogy a Nagy-Britannia által megfogalmazott kérelem helyes, ezért támogatom a Szolidaritási Alap mobilizálását ebben az esetben.
. - (RO) I believe that the request formulated by Great Britain is pertinent and I support the mobilisation of the Solidarity Fund in this case.

Context sentences for "helyes" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianÚgyse sokáig fogom rontani e tisztes ház levegőjét ugye, ez a helyes kifejezés?
I don't suppose I'll darken your roof--or whatever the expression is--for long.
HungarianEzt a szavazáshoz fűzött indokolást a helyes jegyzőkönyvezés érdekében nyújtom be.
To place that appropriately on record, I am submitting this explanation of vote.
HungarianAztán holnap este kicseréljük a portékát, és ön akár azonnal útra kelhet, helyes?
Then tomorrow night we exchange packages and-hop-you are on your way, not so?'
HungarianEz a Bizottság álláspontja, és természetesen én is úgy gondolom, hogy ez helyes.
That is the position of the Commission and, of course, I also feel it applies here.
HungarianEgy nagy baj van ezzel: nem helyes uniós szinten ilyen szabályokban gondolkodni.
But there is one big drawback: it is wrong to draw up such rules at EU level.
HungarianHelyes, így már mindjárt könnyebb lesz jegyezte meg gúnyosan a csigaházas lény.
Oh, good-that's much easier, isn't it? the shell creature said sarcastically.
HungarianA 61. bekezdés helyes felfogást közvetít: a küzdelmet otthon kell elkezdeni.
Paragraph 61 dispenses sound sense on this point: the fight must begin at home.
HungarianÚgy gondolom, hogy a talajvédelem helyes mezőgazdasági gyakorlattal biztosítható.
I believe that soils are being protected through good agricultural practice.
HungarianHelyes, de addig oda is kell érnünk mondta a kalauz, s az órájára pillantott.
Well, we got to get him there first, the conductor said, looking at his watch.
HungarianPolitikai szempontból nem lenne helyes ezt mondani, de a tények magukért beszélnek.
It may be politically incorrect to say so but the facts speak for themselves.
HungarianHelyes; Britannia merlinje tanúja lesz ennek a tiltakozásnak Avalon nevében!
Good; the Merlin of Britain could witness this protest in the name of Avalon!
HungarianA tengeri határfelügyeleti rendszert a helyes gyakorlat mintájaként mutatták be.
The maritime border surveillance system has been presented as a model of good practice.
HungarianAzért mondom el az igazságot, mert ebben a helyzetben ez az egyedül helyes lépés.
I'll tell the truth because it's the only thing to be done at this stage.
HungarianHa a test átvilágítása lenne a helyes megoldás, akkor viszont elég rosszul tálalták.
If the body scanner is a sound instrument, then it is presented in the wrong manner.
HungarianArra vár, hogy önként felajánljam, érte megyek, de ez most nem lenne helyes.
She's waiting for me to volunteer to come get her, but it's not the thing to do now.
HungarianEz a helyes irány a közösségi, és nem a kormányzati megközelítést erősíti.
This good path serves to strengthen a community rather than a government approach.
HungarianMeg tudom érteni, hogy a szabályoknak vannak költségvetési korlátai is, és ez így helyes.
I can understand that there are budgetary concerns, rightly so, about the rules.
HungarianLátom, hogy nehéz a helyzeted, de a szülők nem mindig tudják, mi a helyes.
I can see what you're up against, but parents don't always know what's best.
HungarianKezdetnek helyes lépés, hogy a Fedotov-bizottság felülvizsgálja ezeket az eseteket.
The review of these cases by the Fedotov commission is a good first step.
HungarianMeggyőződésem, hogy helyes döntést hoztunk, ezért támogatom ezt a megállapodást.
I believe we have judged this correctly and I therefore lend my support to this agreement.