HU

helyes {adjective}

volume_up
1. general
A helyes megszólítás, amikor egy pátriárkával beszél, kegyelmes uram, százados.
'The correct form of address when speaking to a Patriarch is Your Grace, Captain.
A helyes szó, az 'urald' a jelentés buzdítássá, felszólítássá változtatja.
The correct word, 'rule', makes the meaning an exhortation and a warning.
Az indoklás helyes változata a szavazási listában részletesen szerepel.
The correct version of the explanation is detailed in the voting list.
Az EU részéről nem lenne helyes, ha egyetlen nyelvre korlátozódna.
It would be wrong for the EU to be limited to just one language.
A Parlament most lehetőséget kapott arra, hogy megtegye azt, ami helyes, igazságos és jó.
Now is the opportunity for the House to do that which is right and just and good.
Nagyon helyes, gondolta az Állambiztonsági Bizottság tisztje.
Which was just as it should be, the colonel thought.
Ugye, milyen helyes nő ez a Chris? vágott közbe Dyer, miközben az ágyra huppant.
Isn't that Chris really nice?' interrupted Dyer, flopping on the bed.
Múltkor este Despard láthatóan nagyon helyes lánynak tartotta Rhodát.
The other evening Major Despard had looked as though he thought Rhoda nice.
A fürdőszobai polcon műanyagba csomagolt, helyes kis neszesszer.
Nice little traveler's kit under plastic on the bathroom vanity.
Az is fontos, hogy elérjük a jogszabály helyes végrehajtását.
It is also important that we achieve proper enforcement of the legislation.
Ez nagyon helyes, hiszen a családokról és a gyermekek jólétéről van szó.
This is right and proper, as it involves the family and the well-being of children.
Ez a helyes eljárás, és megnyugtathatom, hogy tüzetesen kivizsgáljuk a dolgot.
That's the proper procedure and you may rely on me to have inquiries instituted.
És mint kiderült, tényleg rengeteg helyes lány volt a szopránok között.
And there were a lot of cute girls in the soprano section, as it turns out.
Hanem mint ez a helyes kis szöszi, amelyik jön, és disznólkodik a fiúkkal.
Like this cute little blonde, that will get down and dirty with the guys.
Nagyon helyes, csak van az a rossz szokása, hogy tépkedi a szemöldökét.
She can be really cute, but she has this habit of picking her eyebrows.
A helyes út ebben az esetben a mindannyiunk jogos érdekét védelmező többoldalú megállapodás garantálása.
The right path, in this case, is to guarantee a multilateral agreement which safeguards all our legitimate interests.
A helyes egyensúly keresésére irányuló legitim követeléseket azonban a hatóságok gyakran a titkosság fenntartására használják.
These legitimate demands for finding the right balance are, unfortunately, often used by the authorities to preserve the option of secretiveness.
helyes (also: rendes, csinos, takaros)
Buzeráns külleme ellenére is helyes fiú.
A nice-looking boy, though, for all his Nancitude.
"Ugye, apám - mondotta -, milyen helyes ember!
'He is so nice-looking, papa; isn't he?
Akarni a helyes dolgot tenni a helyes módon a helyes célért.
Wanting to do the right thing in the right way for the right reasons.
Ebben az esetben helyes döntés volt a szubszidiaritás elvének alkalmazása.
In this case, it was the right decision to apply the principle of subsidiarity.
Ez jelenti a helyes időben történő helyes kezdeményezést.
This is the right initiative at the right time.
Ez a senkiházi akarja kioktatni a Francia Osztály vezetőjét arról, hogy mi helyes és mi nem?
Was this young upstart trying to tell a Head of France what was and was not seemly?
- Helyes, Strock, de úgy látszik, ez súlyos nehézségekbe ütközik.
True, Strock; but that presents great difficulties.
Az helyes, hogy a politika mindig el akar érni valamit.
It is true that politics is about wanting something.
Te pedig képtelen voltál megadni neki az egyetlen helyes választ.
And you weren't able to give him the one true answer.''
2. "nem helytelen"
Nem helyes, hogy a különböző országok különbözőképp cselekszenek különböző partnerekkel.
It is not appropriate that different countries do different things with different partners.
Ezen jelentés után látni fogjuk, hogy helyes lenne-e módosítani az irányelvet.
Following this report, we will see whether it is appropriate to amend the directive.
Nagyon helyes a Parlament jelentésének időzítése.
The timing of Parliament's report is very appropriate.

Context sentences for "helyes" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianTehát nem állítom, hogy a munkaerőpiacon maradni a helyes döntés mindenki számára.
So I'm not saying that staying in the workforce is the right thing for everyone.
HungarianA helyes megszólítás, amikor egy pátriárkával beszél, kegyelmes uram, százados.
'The correct form of address when speaking to a Patriarch is Your Grace, Captain.
HungarianEz a helyes eljárás, és megnyugtathatom, hogy tüzetesen kivizsgáljuk a dolgot.
That's the proper procedure and you may rely on me to have inquiries instituted.
HungarianÚgyse sokáig fogom rontani e tisztes ház levegőjét ugye, ez a helyes kifejezés?
I don't suppose I'll darken your roof--or whatever the expression is--for long.
HungarianEzt a szavazáshoz fűzött indokolást a helyes jegyzőkönyvezés érdekében nyújtom be.
To place that appropriately on record, I am submitting this explanation of vote.
HungarianA jó hír az, hogy ebből következően ez a forgatókönyv nem működik, nem helyes.
The good news is that, therefore, this scenario does not work; it is not right.
HungarianAztán holnap este kicseréljük a portékát, és ön akár azonnal útra kelhet, helyes?
Then tomorrow night we exchange packages and-hop-you are on your way, not so?'
HungarianA "kékkártya” és a körkörös migráció az első lépések az efelé vezető helyes úton.
The 'Blue Card' and circular migration are an initial step in the right direction.
HungarianEz a Bizottság álláspontja, és természetesen én is úgy gondolom, hogy ez helyes.
That is the position of the Commission and, of course, I also feel it applies here.
HungarianEgy nagy baj van ezzel: nem helyes uniós szinten ilyen szabályokban gondolkodni.
But there is one big drawback: it is wrong to draw up such rules at EU level.
HungarianHelyes, így már mindjárt könnyebb lesz jegyezte meg gúnyosan a csigaházas lény.
Oh, good-that's much easier, isn't it? the shell creature said sarcastically.
HungarianEnnek ellenére, ez egy ígéret volt a polgáraink felé, és egy lépés a helyes irányba.
Nonetheless, it was a promise to our citizens and a step in the right direction.
HungarianAligha tehetett magának szemrehányást, hogy nem a helyes következtetésre jutott.
He could not really blame himself for having failed to come to the right conclusion.
HungarianHelyes, hogy Ljubljanában megkezdték a kultúrák és vallások közötti párbeszédet.
It is right that in Ljubljana you started a dialogue between cultures and religions.
HungarianAz állásfoglalás a helyes irányban megtett - noha csak kicsi - lépést jelent.
The resolution represents a step in the right direction, but only a small one.
HungarianEgyrészről helyes a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére ösztönözni az autóipart.
On the one hand, it is right to urge the automobile industry to make CO2 reductions.
HungarianA 61. bekezdés helyes felfogást közvetít: a küzdelmet otthon kell elkezdeni.
Paragraph 61 dispenses sound sense on this point: the fight must begin at home.
HungarianA közlekedés külső költségeinek internalizálása egy lépést jelent a helyes irányba.
Implementing the external costs of transport is a step in the right direction.
Hungarian(GA) Elnök úr, én e jelentés mellett voksoltam, és most ez volt a helyes döntés.
(GA) Mr President, I voted in favour of this report and it was the right thing to do.
HungarianÚgy gondolom, hogy a talajvédelem helyes mezőgazdasági gyakorlattal biztosítható.
I believe that soils are being protected through good agricultural practice.