HU helyzet
volume_up
{noun}

Ez volt a helyzet a polgári penzióban 1819. november végén.
This was the position of affairs at the Maison Vauquer at the end of November 1819.
Lehetetlen helyzet volt, és Claggett megtett mindent, ami tőle telt.
It was an impossible position for Claggett, and he'd done all that he could.
Lehetetlen helyzet, hogy jogilag fia gyámsága alatt áll.
It is an incongruous position for her to be legally under his guardianship.
És mi a helyzet a nőkkel való viszonyodban, Rod?
How are you gonna get by with this attitude towards women, Rod?
ACTUAL TEST ATTITUDE
A biztonság területén gondot okoz Irán hozzáállása és az egyre rosszabb afganisztáni helyzet.
In the area of security, we are troubled by the attitude of Iran and the worsening situation in Afghanistan.
helyzet (also: dal, fekvés, ballada)
volume_up
lay {noun}
A helyzet, ahogy hevertek, arra utalt, hogy a magas idegen lehetett a gyilkosuk.
The way they lay suggested that the white-skinned man had been their killer.
A felnőttekkel egyszerű a helyzet: az ügyvéd felvázolja egy lehetséges döntés előnyeit és hátrányait.
With adults, you simply lay the pros and cons of each option on the table.
- Gettin' to know the lay of the land.
helyzet (also: odú, vacok, hazugság, fekvés)
volume_up
lie {noun}
És mi a helyzet azzal, hogy hazugságra kérték fel a sajtót annak érdekében
' 'What about asking the press to lie in order to-'' Stop!
A szomáliai helyzet megoldásának kulcsa az ENSZ és az Afrikai Unió kezében van.
The solution to the Somalia issue lies with the UN and the African Union.
Meggyőződésem, hogy a kialakult helyzet hátterében nagymértékben az orosz nagyhatalmi politika bomlasztó szándéka húzódik meg.
I am convinced that the subversive intentions of Russian superpower policy lie behind the situation that has developed.
A pontos helyzet még nem ismert, de valahol Denver környékén történt.
We're checking the exact location now, but it appears to have been in the Denver area.'
A jövőben helyzet-információt kizárólag névtelenül, vagy a fogyasztó előzetes beleegyezésével lehet rögzíteni.
In future, location information can only be captured anonymously or with the prior consent of the consumer.
helyzet (also: véletlen, eset, ok, alkalom)
A soron következő olimpiai játékok lehetőséget kínálnak a helyzet javulására.
The coming Olympic Games could have been an occasion for improvement.
Royston a helyzet magaslatára emelkedett.
When he had gathered his wits, Royston rose to the occasion.
- Of course I can swim, if the occasion calls for it.
helyzet (also: alap, alapzat, körülmények, állapot)
Véleményem szerint ez elengedhetetlen annak érdekében, hogy minden termelő egyenlő esélyekkel induljon - amitől a mai helyzet meglehetősen távol áll.
In my opinion, this is essential if all producers are to be put on an equal footing, which is far from the case today.
. - A burmai helyzet kritikus pontra jutott.
. - The situation in Burma has come to a critical juncture.
Azt javaslom, használjuk a tartalékainkat... csendben hárítsuk el az akadályokat... mielőtt kritikussá válik a helyzet.
I suggest we utilize our resources... quietly remove all obstacles... before this critical juncture.
helyzet (also: állapot)
volume_up
plight {noun}
Pénteken nyilvánvalóvá vált, hogy súlyos a helyzet.
On Friday, it became apparent that a serious situation was setting in.
A helyi beállítások ellenőrzése Ellenőrizze, hogy az alábbi idő, dátum és földrajzi helyzet helyes-e.
3. Verify local settings Verify if the following time, date, and location settings are correct.
A hibás adatok kijavításához kattintson Az idő beállítása vagy A földrajzi helyzet beállítása gombokra.
If any of the settings are incorrect, you can correct them via the Set time and Set Location buttons.
helyzet (also: hely, fekvés, telek, házhely)
volume_up
site {noun}
Mivel a találkozás Wallace területén lesz, a helyzet azt követeli, hogy Wallace kimutassa bizalmát.
Since the site is within Wallace's turf, the politics of the situation demand a show of trust.
Lufkin sok bombatámadás helyszínét látta már, és erről azt jelentette, hogy bizony súlyos a helyzet.
Lufkin had been to several bomb sites in his career, and this was a bad one, he reported.
Persze egész más lenne a helyzet, ha valamelyik felderítő radarállomás megadná a bombázó távolságát, de ki tudja miért, sem Korf, sem Ossora nem jelentkezik.
If he was in range of a surveillance-radar site they could give him a range to the B-52, but for some reason he couldn't hear the station at Korf or Ossora.
helyzet (also: elhelyezkedés)
Ehhez járul most az általános gazdasági helyzet bizonytalanságával jellemzett helyzet.
And then there is the situation today with the uncertainty in the general economic situation.
Ugyanakkor az abyei helyzet nem homályosíthatja el a dárfúri állapotokat.
However, the situation in Abyei must not make us forget the situation in Darfur.
Ezeknek a jogsértési eljárásoknak az eredményeként az általános helyzet javult.
As a result of these infringement procedures, the overall situation has improved.
Ha nincs szilárd állásfoglalás, a helyzet csak romlani fog.
If a firm stance is not taken, the situation will deteriorate.
A jelenlegi amerikai kereskedelmi helyzet azt a benyomást keltette, mintha az ember a saját gyermekét ütné arcul.
The current American stance on trade, if that was what it seemed to be, was like being slapped by one's own child.
A grúziai konfliktus óta állandósult az a helyzet, amelyben láthatjuk a különbségeket a döntő fontosságú témákban elfogadott álláspontunk tekintetében.
Since the conflict in Georgia, we have remained at a point where we can see differences between us in the stance we have adopted on crucial subjects.
Egy pillanatig teljesen értetlenül állt a megváltozott helyzet előtt, sikoltozott, kapálózott; majd hirtelen meglátta a kék szemű férfit közvetlenül maga előtt.
For a moment she could not get her bearings; she screamed, blundering, and then saw the blue-eyed man standing before her.
A negyedik és egyben utolsó tanulság pedig az, hogy még egy ilyen viharos helyzet kellős közepén is biztosan állunk a lábunkon, és egyre erősebbé válik az európai integráció.
The fourth and final lesson is that even in a storm, Europe is standing firm and European integration is becoming stronger.
helyzet (also: dísz, állás, fény, állam)
volume_up
state {noun}
Meg kell osztani a felelősséget a jelenlegi helyzet kialakulásáért.
The responsibility for this state of affairs should be shared.
Lehetséges, hogy eltérő álláspontot képviselünk a jelenlegi helyzet megítélését illetően.
We might have differences in opinion about how the state of play is today.
Ésszerűnek tekinthető-e ez a helyzet az egészség és a biztonság szempontjából?
Is this a reasonable state of affairs from the point of view of health and safety?
Meg kell osztani a felelősséget a jelenlegi helyzet kialakulásáért.
The responsibility for this state of affairs should be shared.
Ha valami, ez a helyzet bizonyítja, hogy ezen a területen szükség van a jogalkotásra.
If anything proves the need for legislation in this area, it is this state of affairs.
Ésszerűnek tekinthető-e ez a helyzet az egészség és a biztonság szempontjából?
Is this a reasonable state of affairs from the point of view of health and safety?
helyzet (also: beosztás, állapot, státus)
volume_up
status {noun}
A helyzet a következő: Samar tábornok seregei még mindig tartják a repteret és a várost.
Status as follows: General Samar's forces still hold the airport and the city.
A jelentés javaslatokat terjeszt elő e helyzet módosítására, ennél fogva mellette szavazunk.
The report proposes changes to this status and we will thus vote in favour of it.
A status quo ante (korábbi helyzet) visszaállításának kérése sem megoldás - előre kell haladnunk.
Asking for the status quo ante is not a solution either - one should move further.

Context sentences for "helyzet" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA jaghuta épületekkel is ez volt a helyzet ezek a Jég Kunyhóját szimbolizálták.
And indeed of the Jaghut dwellings, representative as they were of the Ice Hold.
HungarianValami új történt, és néhány millió évbe került, hogy stabilizálódjon a helyzet.
Something new happened, and that took a couple of million years just to stabilize.
HungarianMind megbukott, mind kárt okozott a résztvevőknek, és ez a helyzet az euróval is.
All have failed, all have damaged the participants, and so it is with the euro.
HungarianÉs mi a helyzet azzal a rakétaizével ott a szomszéd dombon? tudakolta a felesége.
Manny, what about that missile thing on the next hill? his wife wanted to know.
HungarianA helyzet szilárd, és nem lehet semmi zavar ott, ahova a politikánk kisugároz.
The glove is iron, and there should be no confusion as to where policy emanates.
HungarianAz a helyzet azzal, hogy eleget tesz az átlagkövetelményeknek, semeddig sem juthat.
The way things are, Patrick, even just meeting standards won't get you anywhere.
HungarianHa ez volna a helyzet, az ügyet valóban fel kell vetni a következő csúcstalálkozón.
If that is indeed the case, the matter must be raised at the forthcoming Summit.
HungarianSajnálatos módon nem ez a helyzet, és ezért kell ezt az ügyet is megvizsgálnunk.
Unfortunately that is not the case, which is why we must look into that matter too.
HungarianA helyzet az, arthur, hogy még mindig elég keveset tudunk róla mondta Jim Greer.
You know, Arthur, there are a lot of things we don't know about him, Jim Greer said.
HungarianA helyzet az, hogy Marius nem mondhatja el, mit fedezett fel mondta nyugodtan.
The fact is, Marius can't tell us what he discovered, he said, his voice calm.
HungarianMivel ez a helyzet ezért a keresőmotorokban található anyagokat egységesíteni kell.
This being the case, the material on the search engines ought to be standardised.
HungarianÉs mi helyzet a munkacsoportokkal, közzé teszik majd az összes szakértő nevét?
And what about the working groups: will the names of all the experts be given?
HungarianHa ez a helyzet, akkor egyértelmű, hogy újra meg kell vizsgálnunk az irányelvet.
If that is the case, then it is clear that we need to revisit the directive.
HungarianKoszovóban és Afganisztánban a politikai problémák miatt nehezebb a helyzet.
In Kosovo and Afghanistan, it is more difficult because of the political issues.
HungarianAzt mondják, aki hallgatózik, sose hall jót magáról, de most nem ez a helyzet.
They say the listener hears no good of himself, but that is not the case this time.
HungarianDe az a helyzet, ha valaki fölmászik a szellőzőaknában, nagy zaj támad idelenn.
But the idea is a guy going up a ventilator ladder makes a lot of racket down below.
HungarianA fennálló helyzet valótlanná formálása mindig ellenállhatatlanul vonzotta Victoriát.
The superior fascination of fiction to fact was always irresistible to Victoria.
Hungarian. - mondta Legolas - de amíg te velünk vagy, a helyzet még nem reménytelen.
'Ill enough,' said Legolas, 'but not yet hopeless, while we have you with us.
HungarianScott, én ott voltam elég sokáig, de a helyzet az, hogy még mindig nem értem őket.
Scott, I've been there a while, sure, but I can't say that I fully understand them.
HungarianPersze, gondolta Jack, ha van kivel játszania, esetleg más lett volna a helyzet.
He supposed if there had been another kid to play with, it would have been different.