HU hiány
volume_up
{noun}

1. general

hiány
A hiány itt erősebb volt, mint a furcsa világban máshol.
The absence here was more profound than that which reared before him.
The mute absence was chilling.
Világunk anyagát itt, Letherben, és talán máshol is a hiány köré csavartuk.
The very fabric of our world, here in Lether and perhaps elsewhere, has been twisted round that absence.
hiány
volume_up
lack {noun}
Ezenkívül teljes hiány volt mindenféle rendű és rangú hadianyagból.
And beyond this there was the complete lack of war materials of every description.
Másodszor: eklatáns hiány tapasztalható az infrastruktúra területén.
Secondly, we have a patent lack of infrastructure.
Hatalmi hiány van, mivel még mindig minden tagállam azt tesz, amit akar.
There is a lack of power because each Member State is still doing as it likes.
hiány (also: ínség)
volume_up
dearth {noun}
És nem gondolja, hogy ez a hiány alkalmas arra, hogy az ön elméletét, mondjuk ködösebbé tegye?
Don't you think that deficiency has a tendency to make your theory a little--say--vaporous?
Ugyanakkor a D-vitamin hiány kockázata is fennáll, ha íróasztal mellett dolgoznak, mint ez a fickó.
They also run the risk of vitamin D deficiency, if they have desk jobs, like that guy.
volume_up
desideratum {noun} (desiderata)
hiány (also: leromlás, hiba, kudarc, romlás)
volume_up
miss {noun}
Mennyiségi hiány esetében a sikeres ajánlattevőnek ki kell egészítenie a szállítmányt.
Where some quantities are missing the successful tenderer must make up the cargo.
Ha a berakodás során mennyiségi hiány tapasztalható, akkor az ajánlatban szereplő kifizetendő összeget a címzett által ténylegesen átvett mennyiség arányában csökkenteni kell.
If at the time of shipment some quantities are missing, the amount of the tender to be paid shall be reduced in proportion to the quantities actually taken over by the recipient.
A legtöbb gazdasági modell a hiány és a növekedés köré épül.
Most of the economic models are built around scarcity and growth.
A gyapotpiacon jelenleg világszerte hiány van, és való igaz, hogy Pakisztán az egyik legnagyobb gyapottermelő.
There is a scarcity on the worldwide cotton market, and it is true that Pakistan is one of the main cotton producers.
Az Európai Unió számára a kihívást a hiány jelenti, a természeti erőforrások, de a munkaerő szűkössége is.
The challenge for the EU is dealing with scarcity, the scarcity of natural resources, but also of labour.
hiány (also: elégtelenség)
Hiány van az alapvető szükségleti cikkekből, például ivóvízből és élelmiszerből.
There is a shortage of basic necessities such as drinking water and food.
Hiány van vezetőkből, orvosokból, tanárokból és szakemberekből.
There is a shortage of managers, doctors, teachers and technicians.
Bagdadban pillanatnyilag hiány van gyors-gépírónőkben mondta dr. Rathbone.
There is a shortage at present of shorthand typists in Baghdad, said Dr Rathbone.
hiány (also: deficit)
Az országos hiány száznegyvenmillió tonna lesz.
A national shortfall of one hundred forty million tons.
Így összesen tehát 600 millió eurós hiány lenne.
Therefore this would leave a shortfall of EUR 600 million.
Most 2,4 milliárd eurós hiány van, mert a magánszektor nem vesz részt benne.
Now there is a shortfall of EUR 2.4 billion, because the private sector did not get involved.
There was no want of discourse.

2. economics

hiány (also: deficit)
Húsz tagállamban életbe léptették a túlzott hiány esetén követendő eljárásokat.
Twenty Member States are experiencing excessive deficit procedures.
Görögországban folyamatban van a túlzott mértékű államháztartási hiány korrekciója.
Greece is currently in the process of correcting its excessive government deficit.
A kereskedelmi hiány ilyen mértékű növekedése fenntarthatatlan.
A trade deficit increase of this magnitude is unsustainable.

Context sentences for "hiány" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEz a felfogás uralta a vitákat egészen 2007-ig, nem pedig a hiány problémája.
That dominated the debate up until 2007, rather than the problem being too little.
Hungarian(FR) Elnök úr, Rehn úr, mint önök is tudják, a hiány csökkentésének kétféle módja van.
(FR) Mr President, Mr Rehn, as you know, there are two ways to reduce deficits.
HungarianMennyiségi hiány esetében a sikeres ajánlattevőnek ki kell egészítenie a szállítmányt.
Where some quantities are missing the successful tenderer must make up the cargo.
Hungarian2007-ben az európaiak egyharmada olyan térségekben lakott, ahol vízellátási hiány volt.
In 2007, one third of Europeans lived in regions where water was in short supply.
HungarianÉs nincsen hiány húskampókból, amire az állam ellenségeit akaszthatjuk.
And there are no shortages of meat hooks on which to hang enemies of the state.
HungarianEzért üdvözlöm az Európai Bizottságnak a hiány betöltésére irányuló kezdeményezését.
I therefore welcome the European Commission's initiative to fill the gap.
Hungarian2,4 milliárd EUR finanszírozási hiány volt, amikor a magánszektor kivonult.
There was a gap in the financing of EUR 2.4 billion when the private sector pulled out.
HungarianSzavakban nincs hiány, de polgártársaink nem látják az eredményeket.
We are hearing a lot of words, but our fellow citizens are not seeing results.
HungarianAz állandó stressz pocsék altatószer, márpedig stresszből soha nincs hiány.
That comes from stress, and stress is always the handmaiden of spooks.
Hungarian- Felséged túl fiatal, hogy ismerje a világ keserveit, amelyből aztán nincs hiány.
You are too young to know the woes of the world, which are many.
HungarianSajnálat volt benne, borzasztó fájó hiány, no meg értetlenség.
There was regret in it, and a terrible, aching loss; and more: incomprehension.
HungarianAz adósságkötvényekhez adósságra van szükség, így megnyitnák az utat az adósságot képző hiány előtt.
Debt securities imply debt and would open the door to deficits building up debt.
HungarianTermészetesen a hiány mindig felduzzad a gazdasági recesszió idején.
Of course, deficits inevitably swell in times of economic recession.
HungarianSok tagállamban nő a költségvetési hiány, és problémát okoz a nyugdíjak finanszírozása.
There are rising budget deficits in many Member States and problems in the financing of pensions.
HungarianAz elkövetkező években folytatott intézményi vitáknak e hiány áthidalása lesz az egyik fő témája.
Bridging this gap should be one of the key institutional discussions over the coming years.
HungarianEzen országok többségében problémát jelentett a túlzott hiány, az államháztartás és az infláció.
Most of these countries had problems with excessive deficits, public finances and inflation.
HungarianA hiány olyan, mint a koleszterin: lehet jó és lehet rossz.
It is like cholesterol: there is a positive marker and a negative marker.
HungarianÚjabban ládaszámra vette a bort, hogy sose legyen belőle hiány.
The cardboard boxes held a Mylar bag full of - Australian, wasn't it?
HungarianNa nem mintha a Century House-ban olyan nagy hiány lenne semmittevőkből.
God knows, at Century House we have our share of drones.
HungarianA hajó orrában tátongó éjszín folytonossági hiány felé indult.
He started towards the circle of night in the bow of the ship.