"hiányzik" English translation

HU

"hiányzik" in English

HU hiányzik
volume_up
{verb}

hiányzik (also: elveszett, eltűnt)
Hiányzik azonban az általános elégedettség érzése, amint az elkötelezettség érzése is.
But the overall feeling is missing, and the commitment itself is missing.
A legfontosabb elem hiányzik: hol a 2020-ra vonatkozó célkitűzés?
The most important element is missing: where is the target for 2020?
Ezzel együtt, európai szinten még hiányzik az összehangolt vállalkozói kultúra.
Nevertheless, an integrated entrepreneurial culture is still missing at the European level.
hiányzik (also: híján van vminek, hiányol)
Hiányzik a humánerőforrás, hiányzik a finanszírozás.
We lack human resources and we lack funding.
Ezzel kiderült, hogy az Európai Unióban láthatólag hiányzik a szolidaritás.
It has therefore turned out that solidarity in the EU looks likely to lack solidarity.
Ebben a percben politikai programjuk döntő pontja hiányzik.
At the present minute you lack the principal plank of your political programme.
Fekszünk az ágyunkon, hiányzik a mamám, és hiányzik Jenny.
We'd lay there in our bunks, and I'd miss my mama, and I'd miss Jenny.
- Gilchrist kisasszony alighanem hiányzik majd nekik - mondta Rosamund.
They miss the awful Gilchrist, I suppose, said Rosamund.
Rettenetesen hiányzik minden a farm, a sült csirke, a Cardinals mécsesei.
I miss everything- the farm, the fried chicken, the Cardinals.
hiányzik (also: nincs jelen)
Vannak olyan tagállamok, ahol ez a védelem teljességgel hiányzik.
There are Member States in which such protection is completely absent.
A munkám nagy része - az ami most hiányzik - a szövegezés.
And a big part of the work that is sort of absent in this context is text.
Ez az elem teljesen hiányzik a jelentésből.
This aspect is completely absent from the report.
Készen áll-e a király az összecsapásra, vagy hiányzik az elszántsága?
Was the king ready for this confrontation, or would his resolve fail him?
Ha kudarcot vallok királyként, az nem azért lesz, mert hiányzik belőlem a bátorság vagy a határozottság.
If I fail as king, then it will not be because I lacked courage or commitment.
...hiányzik a termelési céljainkhoz most is, háború idején!
...failing our production goals, even now, for the war!
hiányzik (also: hibázik, téved, hibáztat, megtör)
Végtére is nem ő tehet róla, hogy az attikai görög hiányzik a műveltségükből.
Well, it was not their fault that such people were illiterate, was it?
Hibás az eljárása; hiányzik egy alapvető elem a szintézisből, egy mátrix, ami rendezné a minta komponenseit.
His methods were at fault; a fundamental element was, lacking from his synthesis, a matrix ordering the components of the pattern.
Te nem tartozol azok közé, akiknek a vagyonuk hiányzik, ha akármid is hiányzik.
You are none of them that want a fortune, whatever else you want.'
Egyikünknek sem hiányzik, hogy Küklopsz megdorgáljon.
One thing we don’t want is for Cyclops to scold us!”
- Nem annyira a bátorság hiányzik, Elizabeth, inkább az idő.
I am more likely to want more time than courage, Elizabeth.

Context sentences for "hiányzik" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianSzerintem ezen a téren hiányzik a politikai akarat és a megfelelő finanszírozás.
I believe that we are sorely lacking in political ambition and adequate funds.
HungarianNem hiányzik az akkumulátor - Delco -, de, Ennis, ezt kapd ki, semmi nincs rákötve.
There's a battery, a Delco, but Ennis, dig this, it's not hooked up to anything.
HungarianMeglehetnek a képességeink, de ha hiányzik a politikai akarat, semmink sem lesz.
We may have the capabilities, but if we do not have political will we have nothing.
HungarianSok dolgot jelenthet, alapvetően olyan gyilkosság, melyből hiányzik a szándék.
Means a lot of things, but basically it's murder without the element of intent.
HungarianÍgy rengeteg autista gyermek azért autista, mert DNS-ükből hiányzik egy nagy darab.
So a lot of autistic kids are autistic because they just lost a big piece of DNA.
HungarianHiányzik az arra vonatkozó objektív elemzés, hogy mit kíván a szubszidiaritás elve.
There is no objective analysis of what is required by the subsidiarity principle.
HungarianKépzeljék el csodálkozásomat: az optimális összeköttetés hiányzik a német határnál.
Imagine my amazement: the optimum interconnection is lacking at the German border.
HungarianMindazonáltal a jelentésből hiányzik a kritikus, mi több, az önkritikus elemzés.
However, it is lacking one critical and, above all, self-critical analysis.
HungarianA sklemik fogalma viszonylag egyszerű és hiányzik belőle minden miszticizmus.]
The concept of skiemik is relatively simple and quite bereft of mysticism or symbol.
HungarianItt még a nyilvánosság is hiányzik; a búvóhely, a sötét tér: keresztény dolog.
Here, too, open dealing is lacking; concealment and the darkened room are Christian.
HungarianMár csak az hiányzik, hogy meghallja nekem az apja, hogy idehívattam egy rakás..."
That's all I need is to have her father hear that I called in a bunch of...
HungarianMár csak egy dobos kéne Azoknak akiknek csak a ritmus hiányzik Gyerünk, egy kis dobot.
All we need is a drummer For people who only need a beat Now, gimme some drummin'.
HungarianGyakran hiányzik azonban a hálózatépítés szempontjából oly lényeges európai dimenzió.
However, the European dimension so necessary for networking is often lacking.
HungarianAz az egy szavazat, ami hiányzik neki, távol tartja őt a főprelátusi tróntól.
That one vote he doesn't have will keep him off the Archprelate's throne.'
HungarianNincs benne ventilátorékszíj, de nem is baj, mert maga a ventilátor is hiányzik.
There's no fanbelt, which sort of makes sense, because there's no fan.'
HungarianMondd meg nekem, Tom, mi van abban a kekec idegen masinában, ami belőlem hiányzik?
Tell me, Tom, what does a sarcastic alien machine have that I don't have?
HungarianNem arról van szó, hogy hiányzik a segítség, hanem arról, hogy nem engedik belépni.
It is not that the aid is not there, but it is not being allowed through.
HungarianAmi hiányzik, az egy rövid, de nagyon jelentős és hasznos utalás ezekre a kérdésekre.
What is required is a brief but very meaningful and useful reference to these issues.
HungarianAmennyiben hiányzik ez az akarat, valamennyi intézményi reform semmibe veszik.
Should this will be lacking, all the institutional reform will have counted for nothing.
HungarianÉszrevette, hogy Koris hiányzik, bár biztosan tudta, hogy kijött velük Volg barlangjából.
Though he was sure that the Captain had followed them out of the Hole of Volt.