HU

hiba {noun}

volume_up
Ha az adatforrás elérése közben hiba történik, a Hiba történt esemény következik be.
The Error occurred event is activated if an error occurs when accessing the data source.
Hiba a %S tanúsítvány OCSP-vel való ellenőrzése során - névtár keresési hiba.
Error trying to validate certificate from %S using OCSP - directory lookup error.
Hiba a %S tanúsítvány OCSP-vel való ellenőrzése során - kiszolgálóhiba.
Error trying to validate certificate from %S using OCSP - server error.
Nem műszaki hiba, nem gyorshajtás, nem ital, nem rossz időjárás okozza.
No mechanical failure, no excessive speed, no booze, no bad weather.
Ha a hiba nem a hőkezelésnek tulajdonítható, a tételt el kell utasítani.
If the failure is not due to the heat treatment applied, the batch must be rejected.
XPath feldolgozási hiba: hiányzik a Name vagy Nodetype ellenőrzése:
XPath parse failure: Name or Nodetype test expected:
Ezért hiba volna a tájékoztatásra szánt forrásokat beszűkíteni.
For this reason, it would be a mistake to reduce the resources for communications.
Hiba lenne bevonni Ahmadinejad rendszerét a tárgyalási folyamatba.
It would be a mistake to include Ahmadinejad's regime in the process of negotiations.
E kérdés tekintetében hiba engedni a nem jogos török nyomásnak.
It is a mistake to give in to unjustified pressure from Turkey on this matter.
Ez súlyos hiba, amiért én teljes egészében a Bizottságot tartom felelősnek.
This is a serious failing, and one that I hold the Commission entirely responsible for.
- Ez már komoly hiba! - kiáltotta Elizabeth.
That is a failing indeed! cried Elizabeth.
További hiba az, hogy az EU nem határozott meg közös előírásokat.
Another failing is that the EU has not drawn up common standards.
Nem csillaginkban, Brutus, a hiba, Hanem magunkban, kik megbókolunk.
The fault (deere Brutus) is not in our Starres, But in our Selues, that we are vnderlings.
Ez valószínűleg egy hálózati hiba valahol a hely és az Ön gépe között.
This may be due to a network fault somewhere between the site and your computer.
Minden repülőőnél előőfordulhat műűszaki hiba.
All aircraft occasionally suffer a technical fault.
A ruhájában lévő hiba azt jelenti, hogy hiba van a hajón?
Did a flaw in his suit constitute a flaw in the ship?
Megtudta, hogy a hiba nem a világban van, hanem őbenne.
It had been suggested to her that the flaw lay not in the universe but in herself.
A gyermekes pár házasélete viszont megjavul, és a gyermek is látható testi hiba nélkül fejlődik.
The couple with the child succeeds as a couple; the child develops without a detectable flaw.
Egy darabig abban a reményben turkált az alTárgymutatóban, hogy hiba csúszott a rendszerbe.
She joggled the subIndex again, in the remote and forlorn chance there was some sort of ware glitch.
Volt egy kis hiba a felvételükben.
There was a glitch in their soundtrack.
- Must've been a power glitch.
Nagy hiba volna kihagyni ezt a lehetőséget, hogy Európa és Kína között bizalmi kapcsolatot létesítsünk.
It would be a great mistake to miss this opportunity of building trust between Europe and China.
Valóban úgy gondolom, hogy óriási hiba lenne, ha Európa elszalasztana egy kiváló lehetőséget az energiaügyi és éghajlat-változási intézkedéscsomaggal kapcsolatban.
I really do think that it would be a mistake of historic proportions if Europe missed the boat on the energy and climate change package.
A találkozó meghiúsulása feladja a leckét Dee-nek, az angol csoport nagymesterének, és Dee ki akarja deríteni, hogy mi is történt, hol lehetett a hiba.
Dee, the grand master of the English group that suffered the failure of the missed appointment, wants to discover what happened, where the error lay.
Something was seriously amiss.
Szeme alól felszívódott a sötét vérömleny, eltűnt róla minden szeplő és hiba, bár én meg nem mondom, volt-e szeplője valaha.
The dark bruises under her eyes had gone away, in fact every blemish or flaw she had ever had had gone away, though what those flaws had been I couldn't have told you.
hiba (also: baki)
Bár készek vagyunk megelégedni egy kiegyensúlyozott kompromisszummal, ne feledjük el, hogy ez hiba.
Ladies and gentlemen, though we are prepared to make do with a balanced compromise, let us not forget that it is by default.
Nem tudom, hogy ez csak tolmácsolási hiba volt vagy a biztos úr tévedett-e.
I do not know whether this was an interpreting mistake or a lapse on the part of the Commissioner.
Adminisztrációs hiba történt, tudja, vagy valami ehhez hasonló.
Just a corporate mix-up, you know, that type of letter.

Context sentences for "hiba" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianEz egy hiba a rendszerünkben, egy, amire a jelen riport felhívja a figyelmünket.
That is an error in our system, one that the present report brings to our notice.
HungarianSúlyos hiba lenne, ha éppen a szavazás előtt tévesen tájékoztatná a Parlamentet.
If he misinformed Parliament, just before the vote, that would be a serious error.
HungarianHiba a %S tanúsítvány OCSP-vel való ellenőrzése során - nem engedélyezett válasz.
Error trying to validate certificate from %S using OCSP - unauthorized request.
HungarianHiba a %S tanúsítvány OCSP-vel való ellenőrzése során - a kérést alá kell írni.
Error trying to validate certificate from %S using OCSP - request needs signature.
HungarianHiba a %S tanúsítvány OCSP-vel való ellenőrzése során - ismeretlen tanúsítvány.
Error trying to validate certificate from %S using OCSP - unknown certificate.
HungarianJelentéktelen hiba volt, de a kijavítása irgalmatlanul hosszú ideig tartott.
III Technically, it was a branch of metamathematics, usually called metamathics.
HungarianÚgy vélem, hiba lenne nem elismerni azt, hogy Afrika jelentősen megváltozott.
I think it would be wrong not to recognise that Africa has changed substantially.
HungarianEz nem egyszerűen humanitárius probléma, hanem főként komoly politikai hiba.
It is not simply a humanitarian problem, but mainly a serious political failure.
HungarianHiba a %S tanúsítvány OCSP-vel való ellenőrzése során - névtár keresési hiba.
Error trying to validate certificate from %S using OCSP - directory lookup error.
HungarianEgy kis hiba a kormányzásban, és vagy egymásnak ütköznek, vagy a beton akadályoknak.
A mistake in steering and they'd crash into each other or into the concrete curbs.
HungarianHiba a %S tanúsítvány OCSP-vel való ellenőrzése során - nem jól képzett kérés.
Error trying to validate certificate from %S using OCSP - malformed request.
HungarianVéleményem szerint a grúziai konfliktusról alkotott egyoldalú véleményünk is hiba.
Our one-sided view of the conflict in Georgia, too, is, I think, a mistake.
Hungarian- Ebben a szövegben valami hiba van - tette hozzá, mikor végigolvasta az írást.
This is not quite correct, however, he added, glancing over the document.
HungarianNagy hiba lenne visszatérni a legkisebb közös nevező szintjére redukált Európához.
Retreating into a lowest-common-denominator Europe would be a big mistake.
HungarianHa ez lenne a helyzet, nagyon egyszerű lenne a megoldás az emberi hiba problémájára.
If this was the case, we'd have a really easy solution to the problem of human error.
HungarianEz a hiba általában akkor fordul elő, ha nincs jogosultsága az adott fájl olvasásához.
This error typically occurs if you do not have enough permissions to read the file.
HungarianHiba volt, hogy visszajött ide: ez önsanyargatás volt, de Charmaine-nak is fájt.
Useless to go back and apologize, that would only make matters messier.
HungarianAhogyan azt az előadó is jelezte, a módszerben még mindig számos hiba van.
There are still many flaws in the methods used, as the rapporteur points out.
HungarianKétszer már majdnem felhívta Janningset, de valami azt súgta neki, hogy hiba volna.
Twice he almost called Jannings, but something in him thought that would be a mistake.
HungarianÚgy vélem, hogy hiba lenne most intézményi konfliktusról szóló vitát folytatni.
I believe that it would be a mistake to start a debate or an institutional conflict now.