"hogy?" English translation

HU

"hogy?" in English

EN
EN
HU

hogy? {pronoun}

volume_up
hogy? (also: hogyan?)
Az igazi kérdés a tudás, hogy hogyan használják fel őket, hogy szervezik meg őket.
The real question is knowing how it is all used, how it is all managed.
Milyen különös volt, mennyire sápadt, hogy hozzászokott a sötétséghez!
How strange she seemed, how pale, how accustomed to the darkness.
Tudjuk, hogy mennyire fontosak, és hogy miként befolyásolták még az ír népszavazást is.
We know by now how important they are and how they affected even the Irish referendum.

Context sentences for "hogy?" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianMindinkább rájövünk, hogy nincs is szükségünk az egész várost zsúfoltabbá tenni.
Increasingly, we're realizing that we don't even need to densify an entire city.
HungarianTehát ahhoz, hogy legyen egy tudatos elménk, van egy énünk is a tudatos elmében.
So in order to have a conscious mind, you have a self within the conscious mind.
HungarianAzonnal tisztázták, hogy nincs kiadva semmiféle vezetői jogosítvány az 1353 N.W.
They learned at once that there was no license for Robert J. Taylor of 1353 N.W.
HungarianSzeme sarkából észrevette, hogy Benito Hoover valósággal tátog a megdöbbenéstől.
Out of the tail of her eye she could see Benito Hoover gaping with astonishment.
HungarianSzerintem boldog lehet, hogy ilyen szerencsésen megúszta a dolgot mondta Holmes.
I think that on the whole you have had a fortunate escape, said Sherlock Holmes.
HungarianTudod te, ki az, tudod, hol lakik, azt is tudod, hogy most éppen Velencében van.
You know who he is, you know where he lodges, you know that he is in Venice now.
HungarianVicces, hogy az ing mandzsettája még mindig milyen pipecül lóg ki a kabátujjból.
Funny the way the shirt sleeve was still neatly sticking out of the coat sleeve.
HungarianCsak annyi kell, hogy kifaroljunk, és az autó orrát a dombnak lefelé irányítsam.
All we have to do is get back out of the driveway and get pointed down the bill.
HungarianCsak homályosan jutott el a tudatáig, hogy valahol mögötte Stenmin magához tért.
He was only dimly aware of Stenmin regaining consciousness somewhere behind him.
HungarianDe azt hiszem, ők nem elérhetőek számunkra most, hogy eltűnt a hiperhajtóművünk.
I also think that they are not within our reach now that our hyperdrive is gone.
HungarianDe ha a látomásokra gondolsz, nem emlékszel rá, hogy szó esett volna a házról...
`Yet when you think of the visions, you don't remember speaking of the house...'
HungarianÉdes fiam mondta , rajta leszek, hogy ezt minden elképzelhető módon kinyomozzák.
'I shall have this investigated in every conceivable way, make no mistake on it.
HungarianAbban reménykedtem, hogy Bo és Dale előlépnek, és tanúskodnak a bátyjuk mellett.
I was hoping that maybe Bo or Dale would step forward and claim to be a witness.
HungarianErre az ajtónálló odarohan, hogy megmentse, és a második golyó őt lyukasztja ki.
The commissionaire came running to save her, and copped it with a second bullet.
Hungarian- Ez több, mint tréfa, Gwen - ült le az ágyra Arthur, hogy lehúzza bőrnadrágját.
It is more than a jest, Gwen, said Arthur, sitting to draw off his leather hose.
HungarianFeltételezhetnénk, hogy a barátaik vagy a csodálóik akarják kiszabadítani őőket.
One has to assume that those seeking to free them are their friends or admirers.
HungarianMegígértem Bébének Vietnámban, hogy ahogy véget ér a háború, üzletfelek leszünk.
I promised Bubba in Vietnam that as soon as the war was over, we'd be partners .
HungarianHa történik valami, van éppen elég profi alkalmazottunk, hogy megbirkózzon vele.
If anything does happen, we've got plenty of paid professionals to deal with it.
HungarianMegerősíti a pénzügyi tőkét azzal, hogy a felelősséget a fogyasztóra hárítja át.
It strengthens financial capital by transferring responsibility to the consumer.
HungarianMindamellett, úgy vélem, hogy ezen a ponton lehetetlen lett volna többet elérni.
Nevertheless, I believe it was impossible to achieve more at this point in time.