"homály" English translation

HU

"homály" in English

HU homály
volume_up
{noun}

One big, business blur.
Furcsa változás következett, oszlani kezdett a homály, majd fény jelent meg a feje fölött.
A strange blurring, passed through, and then sunlight glittered close overhead.
homály (also: ború, komorság)
A kinti vakító napfény után kellemesen hatott a hűvös homály.
It was pleasant coming into the cold dimness after the glare outside.
Akki nem tudta eldönteni, ez csak különcség-e, vagy a szellemi homály leplezése.
Akki wondered if it were really eccentricity as much as plain dimness.
A kantinban viszonylag hűvös volt, a homály szinte megváltásnak tűnt az ikernapok vízlopó ragyogása után.
The interior of the cantina was relatively cool, and the dimness was a relief from the moisture-stealing intensity of Tatooine's twin suns.
A homály nem jelentett problémát Kannának, és úgy vélte, ugyanez igaz társára is.
The gloom was no obstacle to Kettle, nor, she suspected, to her companion.
A folyosón megszűnt a homály, fehér, izzó fény világította meg a poros, kavargó levegőt.
The gloom of the hallway vanished, a white, glowing light suffusing the dusty air.
Reggel a homály és a fény kemény harcot vívott a vidék uralmáért.
In the morning brightness and gloom struggled to control the landscape.
homály (also: köd, pára, szellemi zűrzavar)
volume_up
haze {noun}
A reszkető homály fokozatosan oszlani kezdett.
The flickering haze grew gradually brighter.
A homály csak ekkor kezdett szétoszlani, Hari csak ekkor fedezett fel valamit mögötte.
Only then, the haze parted, revealing something far more beautiful, emerging from the distance.
A Homály újabb hulláma lökődött a légbe.
A fresh brew of Haze floated into the room.
homály (also: sötétség, folt, árnyék, felhő)
volume_up
cloud {noun}
Egyre nagyobb számban érkeztek a felhők, és az eget hamarosan egybefüggő, szürke homály borította.
Clouds came in greater numbers, and soon the sun was lost behind an overcast.
Nem köd vagy felhő, amibe a tekintetem belefullad, mintha ismeretlen hatalom borítana homályt a tájra, hogy elfátyolozza, s e homály lassan tovahúzódik a folyó fölött.
It is not mist or cloud that defeats my eyes: there is a veiling shadow that some power lays upon the land, and it marches slowly down stream.
homály (also: sötétség)
volume_up
murk {noun}
A homály kivilágosodott egy hajszálnyit.
The murk lightened a little.
A köd időnként napokig úgy körülzárta a börtönt, hogy a környező csipkés sziklacsúcsok csak halványan látszottak a homály gyorsan elillanó résein át.
The mists closed down on the prison for days at a time so that the great rocky battlements of the surrounding tors were seen as dim glimpses through fleeting gaps in the murk.
Így tehát nem tudatos elhatározás, hanem véletlen folytán burkolta homály a próféciát.
And so the prophecy was veiled in obscurity, not by design, but by accident.
Az ilyen tehetséget nem rejtheti homály, de még királyi udvar sem.
Such skill as that one has should not be hidden in obscurity, or even in the court of a king.
homály (also: üvegbura, roló, roletta, árnyalat)
volume_up
shade {noun}
Poirot szeme egy pillanatra elkáprázott a kinti homály után.
For a moment Poirot was dazzled, coming in from the shade outside.
homály (also: kísértet, menedék, árnyék, szellem)
volume_up
shadow {noun}
Mindez csupa homály és sötétség, egy valószínű bűntény árnyával súlyosbítva
It was all dim and vague, but always there is the dark shadow of crime behind it.
Bár ne vallanának kudarcot akkor sem, amikor titeket a Homály földjére elkísérnek.
May that virtue not wholly fail under the Shadow into which you go!'
A sötét homály leszakadt róla, s szép látomás látogatta meg e beteg tájon.
The dark shadow had passed, and a fair vision had visited him in this land of disease.
homály (also: alkony, szürkület, félhomály)
Twilight was dimming the room.
Aztán jött a napnyugta, egy utolsó szomorkás pillantás a világra, aztán a bíbor homály és az éjszaka.
Then came the setting, the last sad glance across the world; then purple twilight and the night.
Egy szakadék fölött vezető felvonóhídon keresztül jutottak be, amit gondosan eltakart a homály.
They entered over a drawbridge spanning a chasm luckily hidden in the twilight, a drawbridge giving footing to only one horse at a time.

Context sentences for "homály" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianPedig az én származásomat nem fedte homály, Fartom fia vagyok az északi hegyekből.
And I was no blank shield, but the younger son ofFarthom in the northern hills.
HungarianValamilyen homály vette körül Lightner halálát, de én sose tudtam meg, mi volt az.
Some sort of controversy had surrounded Lightner's death, but I never knew what it was.
HungarianValamint elismerem, téged egy kis homály övez, amelyet most kell eloszlatnom.
And I must confess a little mystery surrounds you which I will explain.'
HungarianFurcsa változás következett, oszlani kezdett a homály, majd fény jelent meg a feje fölött.
A strange blurring, passed through, and then sunlight glittered close overhead.
HungarianA köd - a homály? - mindent elfödött, mintha függönyt vontak volna körénk.
Mist or shadows blotted out everything like a great blanket all round us.
HungarianSzóval Csirkevár Homály Wallace döglött lovának köszönheti a létét? kérdezte.
So Chickentown exists because Wallace Murkitts horse died? she said.
HungarianEzzel a mondattal zárta vissza az ajtót a szobára, ahol Homály Henry kilehelte a lelkét.
And with that she closed the door on the room where Henry Murkitt had breathed his last.
HungarianMaradt tehát némi homály a humánföldrajz legmeglepőbb tényével kapcsolatban.
What else can we learn from African languages that we didn't already know from African faces?
HungarianÚgy hullottak le rólam a homály évei, mintha millió gyertya gyúlt volna ebben a kápolnában.
All my gloomy years were gone as if a million candles had been lighted in this chapel.
HungarianHomály Henry viszont alighanem rendkívül büszke volt rá, hogy a családjuk nevét viseli a város.
But apparently Henry Murkitt was very proud of having his familys name on the town.
HungarianEgyre nagyobb számban érkeztek a felhők, és az eget hamarosan egybefüggő, szürke homály borította.
Clouds came in greater numbers, and soon the sun was lost behind an overcast.
HungarianA homály ólomkalapként nehezedett fejére, karimája szorosan záródott a szemöldöke fölött.
The smoke was like a lead hat; its brim too tight around her brow.
HungarianMivel tulajdonosát homály fedi, itt áll a múlt szellemeként, hogy a jelent kísértse.
Because its title is in doubt, it exists, a very substantial ghost of the past to haunt the present.
HungarianA homály pedig attól van, hogy ide, a katlan fenekére a nap sugarai még nem hatoltak le.
It was gloomy here because he was at the bottom of a hole and the sun had not yet reached that far.
Hungarian.. de akkor is egy egész sor dolgot még mindig homály takarna.
If we could isolate that - but there is so much that remains obscure.
Hungarian*** 2 HOMÁLY HENRY HAGYATÉKA *** A szobában sötét volt, áporodott, dohos öregségszag terjengett benne.
2 - WHAT HENRY MURKITT LEFT BEHIND IT WAS DARK INSIDE the room; the air still and stale.
HungarianOdakint barátságtalan homály, süvítő szél és szűnni nem akaró havazás fogadott minket.
Beyond the garage lay a chaos of bleak light, shrieking wind, and a perpetual avalanche of falling snow.
HungarianEmbelyonban sosem volt éjszaka, legfeljebb színjátszó homály.
There never had been night in Embelyon, only an opalescent dimming.
HungarianHogy mit tett a tó ezután vele, arra jótékony homály borult.
Of what that lake had done to her he cleansed his mind thoroughly.
HungarianEzért rendkívül örülök annak, hogy ez a bizonytalanság és homály egyszer s mindenkorra eloszlik.
Therefore, I am delighted that this uncertainty and confusion has been cleared up once and for all.