HU hulladék
volume_up
{noun}

Sam eltűnődött azon, honnan tudhatta OConnor ezt olyan biztosan a rengeteg szerves hulladék között.
Among all the organic debris, Sam wondered how she could be sure.
Tengeri hulladék, kiszakadt növények, döglött és eleven halak örvénye zúdult Toshióra.
A cloud of sea debris, torn-up plants, and dead and living fish whirled about him like clods in a cyclone.
Pieces of floating debris drifted all about nearby.
hulladék (also: kacat, limlom, szemét, vacak)
volume_up
junk {noun}
A Tatuin sivatagi gazdag hulladék-lelőhelyül szolgáltak.
The deserts of Tatooine were a veritable graveyard of junk.
Vidd el innen ezt a hulladék kocsit a francba.
Get that junk wagon out of here.
A számítógép nélkül fejezte be a mondatot Leicester kapitány a hajó nem több, mint pár ezer tonna ócskavas és hulladék.
Without the computer, Captain Leicester said slowly, the ship is nothing but a few thousand tons of scrap metal and junk.
hulladék
hulladék (also: szemét)
hulladék (also: cél, célkitűzés, határ, befejezés)
volume_up
end {noun}
Néhány tagállamban a háztartási hulladék akár 90%-a a hulladéklerakókban végzi.
In some Member States as much as 90% of household waste ends up at landfill sites.
Azok feladata a hulladék kezelése, noha közismert, hogy a hulladék végül hulladéktelepekre vagy szemétládákba kerül.
They have to manage waste collection, although it is known that waste will end up in dumps and refuse bins.
A jelenlegi termelői és értékelési árak nem fedeznék a költségeket, és a nap végén még mindig lenne hulladék, csak még koncentráltabb formában.
At current production and sale prices it would not cover costs, and there would still be waste at the end of the day, only more concentrated.
hulladék (also: szemét)
Mögötte komposzt, rothadó zöldség és minden elképzelhető hulladék állt magas halomban, akár egy barikád.
Compost, deadwood, rotting garbage, and uprooted stumps stood in a massive pile like a revolutionary's barricade.
Az ET-k azonban bármelyik percben lecsaphatnak rájuk, Dart mégis úgy kezeli valami ezeréves ipari hulladék kérdését, mintha a Scotland Yard legújabb rejtélyes esete lenne!
Any day now, the Eatees would be down on them, and he was treating the alleged burying of industrial garbage thousands of years ago as if it was the latest Scotland Yard mystery!
hulladék (also: rendetlenség, hordágy, alom)
volume_up
litter {noun}
- Ezen a ponton itt - Delray az egyik rakodófülkére koppantott, ahol szintén rengeteg volt a hulladék -, három további denevérember és két denevémémber várta őket.
'They were met at this point' Delray tapped one of the trash-littered loading bays 'by three more batmen and two batwomen.
hulladék
volume_up
offal {noun}
Kis-Lengyelországban a hulladék 7%-át dolgozzák fel újra.
In Małopolska, 7% of refuse is recycled.
A csatorna és a hulladék orrfacsaróan, áporodottan bűzölgött.
Smells rose out of the gutters and refuse, rank and pervasive.
Carriage of refuse and sewage.
hulladék (also: verekedés, darabka, törmelék, töredék)
volume_up
scrap {noun}
i) az adott országban folytatott előállítási műveletekből származó hulladék és törmelék;
( I ) WASTE AND SCRAP RESULTING FROM MANUFACTURING OPERATIONS CONDUCTED THERE ;
E hulladék nagy része nagyobb mennyiségben tartalmaz aranyat és ezüstöt, mint a bányákban található arany- és ezüstérc.
Much of this scrap contains higher levels of gold and silver than is contained in the ore in a gold or silver mine.
A számítógép nélkül fejezte be a mondatot Leicester kapitány a hajó nem több, mint pár ezer tonna ócskavas és hulladék.
Without the computer, Captain Leicester said slowly, the ship is nothing but a few thousand tons of scrap metal and junk.
hulladék (also: selejt, hulladékpapír, káló)
volume_up
trash {noun}
Fejezd be az ordibálást, te kis gyenge emberi hulladék.
Stop your bawling, you weak little speck of human trash.
Hogy mersz bizalmaskodni velem, emberi hulladék?
How dare you call me by a familiar name, you piece of human trash.
A kanálisokat még mindig eldugaszolta a húshagyókeddi szenny, a szemétgyűjtőkből kicsordult a hulladék.
She saw the clutter and trash ofMardi Gras still piled everywhere in the gutters, and in the trash cans which were never enough to contain it.
volume_up
trim {noun}
hulladék (also: veszteség, tékozlás, pazarlás)
volume_up
waste {noun}
Ez átfogó támogatást jelent - a radioaktív hulladék és a veszélyes hulladék kezelését.
This should include comprehensive support - the management of radioactive waste and dangerous waste.
A legfontosabb érdeme az irányelvnek a hulladék-hierarchia elfogadása.
The greatest virtue of this directive is the adoption of the waste hierarchy.
Az azbesztszálakat tartalmazó hulladék veszélyes hulladéknak minősül.
Waste containing asbestos is hazardous waste.
hulladék (also: selejt)
It was redundant: waste matter.

Context sentences for "hulladék" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianSzagról legalább három hullát azonosítottam a hulladék különböző szintjein.
I reckoned by scent at least three dead bodies, scattered through the rubble.
HungarianErre ő: "Aha, tollak, bőr, csont por, hulladék, amit kiszárítottak és földolgoztak táppá."
He said, "Yeah, feathers, skin, bone meal, scraps, dried and processed into feed."
HungarianA falon piszokcsíkok húzódtak, mindenfelé csomókba gyűlt a por és a hulladék.
Smears of dirt were left on the walls, here and there were little balls of dust and filth.
HungarianEbben a pillanatban alakult át hajóból haszontalan, víz sodorta hulladék fává.
In that instant she was changed from a ship to a heap of drift-wood.
HungarianÉtkünk az emberi hulladék, már ha létezik ilyen, mert csak a rosszakra vadászunk.
You are right, you see, she is dead, but only dead to human life.
HungarianCampania egyik napról a másikra hatalmas lépést tehetne előre, és hulladék-újrahasznosító közösséggé válhatna.
Campania could make a huge leap overnight towards becoming a recycling community.
HungarianAzok laknak ilyen bádogputrikban, amikhez hulladék üvegből csináltak ablakot meg papundekliből?
The kind that live in those shacks all made out of pieces of tin, and windows from salvage and even cardboard?
HungarianÕ idővel gyöngyöket talált a hulladék között.
In time, he discovered treasures amid the dis- cards.
HungarianHa ez a helyzet, az lesz a kérdés, ki fogja csökkenteni a hulladék keletkezését, és növelni az újrafeldolgozást és a hasznosítást?
The question is, if this is the case, who is going to reduce production and increase recycling and recovery?
HungarianHa azonban az összetett hulladék égetését hasznosítási módszernek ítéljük, és ezáltal jövedelmező üzletággá tesszük, az legalábbis kétes elgondolás.
However, deeming coincineration a method of recovery and therefore a lucrative industry is very dubious indeed.
HungarianA hulladék egy része elégett, s a kürtőt a levegőbe röpítve száz és száz mérföldnyire elárasztotta a környéket gőzzel és füsttel.
Some of the residues had been burned off; had gone up the chimney with smoke and vapor to drift for hundreds of miles before settling.
HungarianUgyanis Louth megyétől csupán 280 kilométerre, Angliában, a sellafieldi atomerőműben található a legnagyobb mennyiségű radioaktív hulladék.
The largest collection of such material is housed at Sellafield nuclear plant in England just 280 kilometres from County Louth.
HungarianAz csak hulladék.
HungarianAz Európai Bizottság által finanszírozott projekt ezért a hulladék szelektált gyűjtésének szándékát is meg fogja bénítani, és minden éghetőnek fog minősülni.
The project financed by the European Commission will thereby destroy any enthusiasm for segregation, as everything will be combustible.
HungarianEzért még mindig azt kell feltételeznünk, hogy a mérgező anyagokat szándékosan keverték bele, és a takarmányokat a hulladék költségeinek csökkentésére használták.
We must therefore continue to assume that toxic substances were deliberately mixed in, that feedstuffs were used to save on disposal costs.