HU

hulladék {noun}

volume_up
Sam eltűnődött azon, honnan tudhatta OConnor ezt olyan biztosan a rengeteg szerves hulladék között.
Among all the organic debris, Sam wondered how she could be sure.
Tengeri hulladék, kiszakadt növények, döglött és eleven halak örvénye zúdult Toshióra.
A cloud of sea debris, torn-up plants, and dead and living fish whirled about him like clods in a cyclone.
Pieces of floating debris drifted all about nearby.
A Tatuin sivatagi gazdag hulladék-lelőhelyül szolgáltak.
The deserts of Tatooine were a veritable graveyard of junk.
Vidd el innen ezt a hulladék kocsit a francba.
Get that junk wagon out of here.
A számítógép nélkül fejezte be a mondatot Leicester kapitány a hajó nem több, mint pár ezer tonna ócskavas és hulladék.
Without the computer, Captain Leicester said slowly, the ship is nothing but a few thousand tons of scrap metal and junk.
hulladék
hulladék (also: szemét)
Néhány tagállamban a háztartási hulladék akár 90%-a a hulladéklerakókban végzi.
In some Member States as much as 90% of household waste ends up at landfill sites.
Azok feladata a hulladék kezelése, noha közismert, hogy a hulladék végül hulladéktelepekre vagy szemétládákba kerül.
They have to manage waste collection, although it is known that waste will end up in dumps and refuse bins.
A jelenlegi termelői és értékelési árak nem fedeznék a költségeket, és a nap végén még mindig lenne hulladék, csak még koncentráltabb formában.
At current production and sale prices it would not cover costs, and there would still be waste at the end of the day, only more concentrated.
hulladék (also: szemét)
Mögötte komposzt, rothadó zöldség és minden elképzelhető hulladék állt magas halomban, akár egy barikád.
Compost, deadwood, rotting garbage, and uprooted stumps stood in a massive pile like a revolutionary's barricade.
Az ET-k azonban bármelyik percben lecsaphatnak rájuk, Dart mégis úgy kezeli valami ezeréves ipari hulladék kérdését, mintha a Scotland Yard legújabb rejtélyes esete lenne!
Any day now, the Eatees would be down on them, and he was treating the alleged burying of industrial garbage thousands of years ago as if it was the latest Scotland Yard mystery!
- Ezen a ponton itt - Delray az egyik rakodófülkére koppantott, ahol szintén rengeteg volt a hulladék -, három további denevérember és két denevémémber várta őket.
'They were met at this point' Delray tapped one of the trash-littered loading bays 'by three more batmen and two batwomen.
hulladék
Kis-Lengyelországban a hulladék 7%-át dolgozzák fel újra.
In Małopolska, 7% of refuse is recycled.
A csatorna és a hulladék orrfacsaróan, áporodottan bűzölgött.
Smells rose out of the gutters and refuse, rank and pervasive.
Carriage of refuse and sewage.
i) az adott országban folytatott előállítási műveletekből származó hulladék és törmelék;
( I ) WASTE AND SCRAP RESULTING FROM MANUFACTURING OPERATIONS CONDUCTED THERE ;
E hulladék nagy része nagyobb mennyiségben tartalmaz aranyat és ezüstöt, mint a bányákban található arany- és ezüstérc.
Much of this scrap contains higher levels of gold and silver than is contained in the ore in a gold or silver mine.
A számítógép nélkül fejezte be a mondatot Leicester kapitány a hajó nem több, mint pár ezer tonna ócskavas és hulladék.
Without the computer, Captain Leicester said slowly, the ship is nothing but a few thousand tons of scrap metal and junk.
Fejezd be az ordibálást, te kis gyenge emberi hulladék.
Stop your bawling, you weak little speck of human trash.
Hogy mersz bizalmaskodni velem, emberi hulladék?
How dare you call me by a familiar name, you piece of human trash.
A kanálisokat még mindig eldugaszolta a húshagyókeddi szenny, a szemétgyűjtőkből kicsordult a hulladék.
She saw the clutter and trash ofMardi Gras still piled everywhere in the gutters, and in the trash cans which were never enough to contain it.
Ez átfogó támogatást jelent - a radioaktív hulladék és a veszélyes hulladék kezelését.
This should include comprehensive support - the management of radioactive waste and dangerous waste.
A legfontosabb érdeme az irányelvnek a hulladék-hierarchia elfogadása.
The greatest virtue of this directive is the adoption of the waste hierarchy.
Az azbesztszálakat tartalmazó hulladék veszélyes hulladéknak minősül.
Waste containing asbestos is hazardous waste.
hulladék (also: selejt)
It was redundant: waste matter.

Context sentences for "hulladék" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianNéhány tagállamban a háztartási hulladék akár 90%-a a hulladéklerakókban végzi.
In some Member States as much as 90% of household waste ends up at landfill sites.
HungarianMásodszor, e hulladék esetében a begyűjtési irányszámot 2016-ig 85%-ra emeltük.
Secondly, we have increased collection targets for this waste to 85% by 2016.
HungarianSok-sok tonna radioaktív hulladék van Európában, amit embereknek kell mozgatniuk.
We have many tonnes of radioactive waste in Europe which people have to move about.
HungarianMert a rakomány - Buster ismét nagyot kortyolt a sörből - gyógyászati hulladék volt.
Because their cargo - Buster sipped more beer and shivered -was medical waste.
HungarianA fogászati higany a kommunális hulladék elégetésekor a légkörbe is behatol.
Dental mercury also infiltrates the atmosphere during communal waste incineration.
HungarianA kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladék kezelésének kérdése nagyon időszerű.
The subject of the management of spent fuel and radioactive waste is highly topical.
HungarianEnnek leglátványosabb példája az elektronikus hulladék nagyarányú megnövekedése.
The huge growth in electronic waste is the most visible example of this.
HungarianSzagról legalább három hullát azonosítottam a hulladék különböző szintjein.
I reckoned by scent at least three dead bodies, scattered through the rubble.
Hungariani) az adott országban folytatott előállítási műveletekből származó hulladék és törmelék;
( I ) WASTE AND SCRAP RESULTING FROM MANUFACTURING OPERATIONS CONDUCTED THERE ;
HungarianA hulladék között kis állat csontváza hevert, rajta barna irha maradványai
A skeleton with a tangle of brown hair adhering to it lay among the debris.
HungarianNem ez a módja a probléma megoldásának, különösen nem a hulladék esetében.
That is not the way to solve the problem, particularly with regard to waste.
HungarianCA: Ez egy atomerőmű, amelyiknek meg van a saját hulladék kezelési megoldása.
CA: It's a nuclear power plant that is its own waste disposal solution.
Hungarian"Olyan messze vagyunk, hogy a halaink által termelt hulladék eloszlik, nem koncentrálódik."
"We're so far out, the waste from our fish gets distributed, not concentrated."
HungarianErre ő: "Aha, tollak, bőr, csont por, hulladék, amit kiszárítottak és földolgoztak táppá."
He said, "Yeah, feathers, skin, bone meal, scraps, dried and processed into feed."
HungarianA falon piszokcsíkok húzódtak, mindenfelé csomókba gyűlt a por és a hulladék.
Smears of dirt were left on the walls, here and there were little balls of dust and filth.
HungarianA becslések szerint az ilyen hulladék mennyisége 2020-ra eléri a 12,3 millió tonnát.
It is estimated that such waste will reach 12.3 million tonnes by 2020.
HungarianA javasolt irányelv nem járul hozzá a hulladék mennyiségének átfogó csökkentéséhez.
The proposed directive does not contribute to an overall reduction in the volume of waste.
HungarianA legfontosabb érdeme az irányelvnek a hulladék-hierarchia elfogadása.
The greatest virtue of this directive is the adoption of the waste hierarchy.
HungarianEbben a pillanatban alakult át hajóból haszontalan, víz sodorta hulladék fává.
In that instant she was changed from a ship to a heap of drift-wood.
HungarianA forgalmi dugók a levegőszennyezés, a zajártalom és az üzemanyag-hulladék fő előidézői.
Traffic jams are a major contributor to air pollution, noise pollution and fuel waste.