HU ideges
volume_up
{adjective}

ideges
Az indián felpumpált izmai és gyors, ideges mozdulatai sokmindent elárultak.
The Indian's rebuilt muscles and quick, nervous motions told their own tale.
Az Akvitor visszafordult a nerekekhez, s ideges arckifejezésük láttán elkomorodott.
The Acquitor glanced back at the Nerek, frowned at their flushed, nervous expressions.
Rinaldi megmoccant, mintha Estios megjegyzésétől ideges lett volna egy kicsit.
Rinaldi shifted as if Estios's suggestion made him nervous.
Az asszony kezdett ideges lenni, túl jól ismerte már ezeket a jeleket, tisztában volt a fiú kérdéseivel.
She was getting edgy: he knew the signs well, and she was aware of his scrutiny.
Ez az érv nagyon is ismerős érzéseket ébresztett az ideges pátriárkában.
That was an argument that certainly rang a bell with the edgy prelate.
Néhány perccel múlt egy óra, túl korán ahhoz, hogy az ember inni kezdjen, de Gronke ideges volt.
It was a few minutes after one, too early to start drinking, but he was edgy, and what the hell.
ideges (also: izgő-mozgó, izguló, rázós)
The jittery little movements were contrived.
Derrick was nervous and his hands were jittery.
I just get jittery.
ideges (also: izgatott, izgulékony)
volume_up
jumpy {adj.}
Ideges volt az utóbbi időben mama, valamit látott, amitől nagyon megijedt.
Hes been jumpy lately, Ma; just saw something thats scared him bad.
'Feeling jumpy tonight, Mr Beaumont?' he asked.
'I've been feeling jumpy every night, just lately.'
ideges (also: vakmerő, arcátlan, bátor, pimasz)
volume_up
nervy {adj.}
Very nervy, agreed Miss Prescott.
He's so nervy and on edge.
Csak azért, mert Molly... egy kicsit talán ideges.
Just because she-well-maybe she's a bit nervy.
volume_up
antsy {adj.}
Ideges volt, ujjai egyfolytában mozogtak, alig bírt nyugton maradni, agyában táncot járt a részeg humor, a cinizmus és az eszelős kíváncsiság.
He was antsy, fingers working at his sides, almost unable to stand still, his brain a riot of dizzy humor, cynicism and crazed curiosity.
ideges (also: izgatott)
volume_up
fazed {adj.}
ideges (also: nyugtalan, türelmetlen)
Kártyajátéka is hasonlóan kidolgozott és finom volt, mire Gurgeh azon kapta magát, hogy ő pont ellentétesen reagál: ideges lett tőle, és fészkelődni kezdett.
His card-playing was equally studied and deliberate, and Gurgeh found himself reacting in the opposite manner, becoming nervous and fidgety.
ideges (also: izgatott, zavart)
ideges (also: izgatott)
volume_up
het up {adj.}
Azt hiszem, arról van szó, hogy Molly ideges alkat, és nem fért össze velük, különösen az anyjával nem.
I suppose she's just highly strung and-she didn't get on with them-particularly her mother.
ideges (also: ingerült, bosszús)
ideges (also: csökönyös, türelmetlen)
Türelmes csendben várakozott oly sokáig, melytől még talán egy elf is ideges lett volna.
In patient silence he waited, so long a time that even an elf could grow restive.
ideges (also: nyugtalan, álmatlan)
Hosszú, ideges ujjai voltak, mozgékonyak és nyugtalanok, mint egy rovar csápjai.
He had long, quivering fin- gers as agile and restless as the antennae of an insect.
Borzasztóan ideges voltam egész délelőtt.
I've been terribly restless all day.
Egyre csak dobolt vékony, ideges ujjaival, mint a poinsettia-hajtások Mrs.
His thin restless fingers tap-tapped, like the poinsettia shoots tapping against Mrs.
ideges (also: izgatott)
Ezzel együtt ideges leszek, amíg a telefonos nem végzi el a dolgát.
Nevertheless, I'll be on edge until the man from the phone company's done his job.
He's so nervy and on edge.
Órák óta ideges volt, ahogy eljöttek a házból, és csak egy kicsit nyugodott meg repülés közben, de ez a megnyugvás rövid életűnek bizonyult.
He had been on edge since he'd come to her house several hours ago, and then he had relaxed a bit when their flight had taken off from LAX, but his relaxation had been short-lived.
ideges (also: meglazult, feldúlt)
ideges (also: feszült, aggodalmaskodó)
Félszemű Johnny nagyon ideges, hogy sosem látja meg a napfényt.
Johnny 0ne- Eye is alot uptight, he never gets tosee the light of day.
Csak megismételni tudom, hogy érthetetlen számomra a Tanács elnökségének ideges és védekező hozzáállása.
I can only repeat that the uptight, defensive attitude of the Council Presidency is beyond me.
Kicsit ideges vagyok, azt hiszem leautózok már ma este Richmondba.
I'm a little wired, so I'm driving down to Richmond tonight.
York Deville felügyelő, egy kicsi, ideges ember társaságában várta, akit szemmel láthatóan kimerítettek az előző éjszaka fejleményei.
York was waiting, along with a supervisor named Deville, a tiny nervous man who'd obviously been wired for many hours.

Context sentences for "ideges" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianMinden gond nélkül el tudta vezetni papi kocsiját, de látszott rajta, hogy ideges.
She could certainly handle Pappy's truck, but she could not relax behind the wheel.
HungarianHosszú ideig mozdulatlanul lógott ott és közben az ideges Pengék felkiabáltak neki.
She hung there a long time, motionless, while the anxious Blades called up to her.
HungarianTöbbször fel kellett mutatnia az igazolványát az ideges, ügybuzgó rendőröknek.
He had to flash his ID several times to get past the converging authorities.
Hungarian- Amikor fölfedezték a gyilkosságot, és Ralph nem került elő, szörnyen ideges lettem.
'When the murder was discovered and he didn't come forward, I was terribly upset.
HungarianNem volt éppen ideillő az ideges vihogása, de Leland Gauntot nem zavarta.
It was a harsh sound, a little hysterical, but Leland Gaunt did not seem alarmed.
HungarianNem volt sem meglepett, se különösebben ideges, amikor a rohamosztagosok felbukkantak.
He wasn't surprised, or particularly upset, when the stormtroopers snowed up.
HungarianA fák rejtekéből tucatnyi szempár figyelte ideges érdeklődéssel a menetet.
From the foliage, several dozen pairs of wide eyes watched the procession nervously.
HungarianLancaster azt mondta, hogy maga nagyon ideges volt, amikor este odament az épülethez.
Mr. Lancaster said you were pretty upset when you went to the office, last night.
HungarianA második világháború volt ilyen folytatta a parancsnok; hallatszott, hogy ideges.
World War Two was like this, the CO went on, giving voice to his nerves.
Hungarian- Ideges mozdulatot tett, és megpróbált felemelkedni, de Glyneth gyengéden visszatolta.
He made a fretful movement and started to raise himself, but Glyneth pushed him back.
HungarianA széken ült, amit a sajtzabáló vagy az ideges mosolyú fiatal visszaállított az ágy elé.
Either the sensualist or his pearl-toothed companion had taken pity on her.
HungarianAztán Chris hirtelen, ideges mozdulattal felkelt az asztaltól, és átment a nappaliba.
Tense, Chris got up abruptly from the table and went to the living room.
HungarianIdeges mosolya már nem tűnt el, a vigyor mintha ráfagyott volna az ajkaira.
His thin but eager smile no longer fluttered uncertainly; it was fixed.
HungarianIdeges, kapkodó, bizonytalan (bár láthatóan büszke, hogy ilyen fontos szerepet játszik).
Flusteredunsure of himself (slightly thrilled, though, at his importance).
HungarianBeszéd közben ideges táncmozdulatokat tett, a lábával verte a ritmust saját kántálasához.
He was doing a little dance as he spoke, stamping his feet to the rhythm of his chant.
HungarianÉpp egy gyilkossal kirándulunk és Te meg azt mondod nekem, ne légy ideges?
I'm on a road trip with a killer and you're telling me not to be upset?
HungarianIdeges szerkesztők kis csoportja gyülekezett a főszerkesztő irodája előtti szűk folyosón.
A small, tense group of editors huddled in the short hallway outside Feldman's office.
HungarianVic szája ideges mosolyra rándult, és majdnem elejtette a cédulákat megint.
Vic gave a twitchy little smile and almost dropped the ballots again.
HungarianEl felismerte Asmartha, a fogadósnő ideges arcát és rámosolygott.
El recognized the anxious face of Asmartha the innkeeper, and smiled up at her.
HungarianTigra nyugtalan és ideges lett a távollétében; széttépte az ágyat.
Tigra had grown anxious and restivein his absence and had torn apart the bed.