"igazgatás" English translation

HU

"igazgatás" in English

HU igazgatás
volume_up
{noun}

Fontos létrehozni és alkalmazni az elektronikus igazgatás stratégiáját.
It is important to create and apply a strategy for electronic administration.
Az igazgatás, a bürokrácia és a szükségtelen uniós jogalkotás növelése nem bír ilyen értékkel.
An increase in administration, red tape and unnecessary EU legislation does not represent that.
Mivel az igazgatás akadályt gördített elé, július óta nem teljesül ez a kötelezettség.
Following the blocking by the administration, this obligation has not been met since July.
igazgatás (also: rendelkezés, címzés, tanács, irány)
igazgatás (also: kezelés, irány, vezetés, rohanás)

Context sentences for "igazgatás" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianÚgy vélem, hogy a polgárok, a vállalkozások és az igazgatás egy háromszöget képeznek.
I believe that there is a triangle formed by citizens, undertakings and governance.
HungarianÁlszent arccal fordultak el az ilyenfajta igazgatás gyakran véres módszereitől.
They turned hypocritical eyes away from the often bloody necessities of such government.
HungarianAz ügynökségek az európai igazgatás egységei, bár jellegük egyedi.
Agencies are European administrative units, although they have a unique nature.
HungarianItt olyan szerény területről van szó, amely megfelelő igazgatás esetén önmagától működik.
Here we have a Cinderella area that is absolutely au naturel if it is properly managed.
HungarianSzeretném hozzátenni, hogy én is pártolom a repülőtér-igazgatás optimalizálásának célkitűzését.
To conclude, I also welcome the objective of optimising airport management.
HungarianA fellépéseik nincsenek összhangban a XXI. századi korszerű igazgatás követelményeivel.
Your actions do not match up to 21st century leadership.
HungarianA program különösen a következő három területre összpontosít: tanterv, igazgatás és finanszírozás.
This agenda is particularly focused on the three specific areas of curricula, governance and funding.
HungarianEz nem pénz, hanem kapacitás és célirányos igazgatás kérdése, a célirányos segítségnyújtás nem kizárólag az anyagi eszközöktől függ.
It is a question of capacity and targeted management, targeted aid that does not depend solely on financial means.
HungarianAz uniós igazgatás működésének kérdésével a Garriga Polledo-jelentés 125. és 126. bekezdése nagyon röviden foglalkozik.
This question of how the EU is actually administered is dealt with very succinctly in paragraphs 125 and 126 of the Garriga Polledo report.
HungarianAz igazgatás egyszerűsítése érdekében az ezekben az esetekben alkalmazandó árfolyamoknál a meghatározó ügyleti tény havonta esedékes.
For reasons of administrative practicability, the operative event for the exchange rate applicable in those cases should be monthly.
HungarianMeggyőződésem továbbá, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a döntéshozatal és az igazgatás terén növeljük intézményeink átláthatóságát.
I also believe that we must do our utmost to increase the decision-making and administrative transparency of our institutions.
HungarianA rossz igazgatás csalódást kelt sok gazdában, a tulajdonjogok tisztázatlanok lesznek, hatalmas földadót kell fizetni a korrupt kormányoknak.
Mismanagement is disappointing to many farmers, ownership rights are unclear, enormous basic taxes have to be paid to corrupt governments.
HungarianAz általunk talált végső formátumtól függetlenül úgy vélem, hogy az igazgatás kérdése nagyban befolyásolni fogja majd a végleges szabályozást.
No matter what eventual format we find, I think this question of management will be very important in influencing the final arrangements.
HungarianMeglepő teljesítmény egy olyan embertől, aki ennyire nem ismeri a jogot, és ennyire nincs tisztában a szervezés és az igazgatás alapvető kérdéseivel.
Quite an amazing accomplishment for a man as ignorant of law and as contemptuous of the minutiae of management as Seldon seems to be.
HungarianEz egy lépés lenne azon megfontolt igazgatás felé, amelyet a pénzintézetekben gyakorolni kellene, és amelyet Európában még nem sikerült megvalósítani.
This would be a step towards the prudent management that financial institutions should practise and that we have still not achieved in Europe.
HungarianA megosztott igazgatás alapelvének értelmében a tagállamok felelősek a strukturális alapok pénzügyi támogatására való programok kiválasztásáért.
In line with the principle of shared management, the Member States are responsible for selecting operations for financing under the structural funds.
HungarianAz igazgatás egyszerűsítése érdekében e támogatási összeg átváltási árfolyama meghatározó ügyleti tényének a borászati év elejére kell esnie.
For reasons of administrative practicability, the operative event for the exchange rate for the amount of that premium should fall at the beginning of the wine year.
HungarianA közvetlen igazgatás tekintetében a Bizottság tavaly elindított egy portállal elérhető honlapot, amely hozzáférést biztosít a különböző főigazgatóságok legfontosabb honlapjaihoz.
With regard to direct management, the Commission launched a website last year, with a single portal giving access to all relevant sites in the various directorates-general.
HungarianFontos azonban emlékeztetni arra, hogy éppen az intézményi verseny következtében tesztelik az igazgatás legjobb formáit és különítik el azokat a legkevésbé megfelelőktől.
However, it is important to remember that it is as a result of institutional competition that the best forms of governance are tested and distinguished from those forms that are less suitable.