"indít" English translation

HU

"indít" in English

HU

indít {verb}

volume_up
A Boszorkánymester nem indít közvetlen támadást.
The Warlock Lord would not launch a direct attack.
A Bizottság 2011 elején nyilvános konzultációt indít a kollektív európai jogorvoslatról.
The Commission will launch a public consultation at the beginning of 2011 on a European approach to collective redress.
A Bizottság 2008 szeptemberében kommunikációs webkampányt indít a tisztességtelen üzleti gyakorlatról szóló irányelvről.
The Commission will launch a communication web campaign on the UCP Directive in September 2008.
Ez indít bennünket arra, hogy egy másik társasjátékot is eljátsszunk.
That will enable us to play another game... a game called `Murder.'
Elmehetnék az újságokhoz, de hát a Post amúgy is indít egy sorozatot az SEC-ről.
I could go to the papers, but the Post is going to run a story about the SEC thing.
' 'The FBI has a case running on Kealty.
Ha be van jelölve ez az opció, akkor a K3b mindig új programpéldányt indít, függetlenül attól, hogy fut-e már egy üresjáratban levő másik példány.
If this option is checked K3b will always start a new instance regardless of whether another idle instance is already running or not.
Miért nem indít a Bizottság vizsgálatot?
Why does the Commission not start its own investigation?
Mint az az ipse, amelyik a kurjongatásával hógörgeteget indít el egy meleg téli napon.
Like a guy who starts an avalanche just by shouting too loud on a warm winter day.
Nagyon gyakorlatiasan azokkal a munkákkal indít, amelyek már most nyilvánosan hozzáférhetőek.
It starts in a practical manner with works that are already in the public domain.

Context sentences for "indít" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianMint az az ipse, amelyik a kurjongatásával hógörgeteget indít el egy meleg téli napon.
Like a guy who starts an avalanche just by shouting too loud on a warm winter day.
HungarianMinden egyes tagállam a saját útját járja, és indít nemzeti támogatási intézkedéseket.
Every Member State is doing its own thing and launching national support measures.
HungarianEgy trónbitorló kikiáltja magát a Tiste Edurok császárának, és hadjáratot indít ellenünk.
A usurper proclaims himself emperor of the Tiste Edur, and now leads an invasion.
HungarianA globális felmelegedés veszélyes versengést indít el az energiaforrásokért.
Global warming will trigger a dangerous contest over energy resources.
HungarianNagyon gyakorlatiasan azokkal a munkákkal indít, amelyek már most nyilvánosan hozzáférhetőek.
It starts in a practical manner with works that are already in the public domain.
HungarianEz drámai változásokat indít meg a kor szerinti megoszlásban és a népességszerkezetben.
This is resulting in dramatic changes to the age structure and the population structure.
HungarianDe hát ilyen az élet: különböző utakon indít el, míg a végén ki-ki egyedül marad.
But that was what life didit took you down separate roads until one day you found yourself alone.
HungarianA Bizottság e célból hamarosan nyilvános konzultációt indít a témában.
For this reason, the Commission will soon be launching a public consultation on this matter.
HungarianUgyanakkor nem gondolom, hogy ez az irányelv egészségügyi turizmust indít el Európában.
However, I do not think that this directive will result in the development of health tourism in Europe.
HungarianLether a szabadság nevében indít háborút, és ezzel morálisan magasabb szintre lép.
Letheras declares a war in the name of liberty and would therefore assert the right of the moral high ground.
HungarianA Egyháztanácsi Büntető Törvényszék landolás után késedelem nélkül különítményt indít a barlangba.
The Consistorial Court of Discipline intends to send a squad to the cave as soon as they land.
HungarianA Tanács közös uniós katonai akciót indít a szomáliai partok menti tengeri biztonság fokozására.
The Council launches an EU joint military action to improve maritime security off the Somali coast.
HungarianEz arra a jellemzően belga következtetésre indít engem, hogy valószínűleg jó kompromisszumot értünk el.
This leads me to the very Belgian conclusion that we have probably reached a good compromise.
HungarianAzt vártam, hogy ez a döntés láncreakciót indít be Európa többi országában is.
I had great expectations that this would be a ruling that would have a knock-on effect on other countries in Europe.
HungarianAztán támadást indít az összes nélkülözhető emberével.
Then he's going to attack the walls with every man he can muster.
HungarianA városi bíróságtól függ, hogy eljárást indít-e vagy sem.
It's up to the city's attorney's office whether to prosecute.
HungarianHányszor nem indit a rossz eszközök Látása rosszra!
How oft the sight of meanes to do ill deeds, Make deeds ill done?
HungarianNem indít be a tudat, hogy bármikor lebukhatunk?
Doesn't it turn you on, knowing we could be caught at any moment?
HungarianEzért a 2011-es költségvetés nyíltan vitát indít, még akkor is, ha ez szimbolikus bejegyzésekkel történik.
The 2011 budget therefore introduces debates explicitly, even if they are only written in symbolically.
HungarianÜgynökei ilyen villámgyors letartóztatásából Langley rájön, hogy áruló van a soraiban, nyomozást indít, és meg is találja.
Graduates of the Kormushka were famous for their ruthlessness, dedi-cation, and loyalty.