"irányvonal" English translation

HU

"irányvonal" in English

HU

irányvonal {noun}

volume_up
irányvonal (also: sor, határ, határvonal, zsinór)
Anélkül, hogy protekcionisták lennénk, az ebben megvédett irányvonal kevésbé számít naivnak.
Without being protectionist, the line defended here may be described as less naïve.
Tudni kell, hogy a PSUC-irányvonal valójában a kommunista párt irányvonalát jelenti.
It is necessary to explain that when one speaks of the P.S.U.C. line one really means the Communist Party line.
Úgy is mondhatnám, hogy ez az általános irányvonal.
This is, so to say, the general line.
Azt szeretném, ha az Európai Unió végre elismerné, hogy a politikai irányvonal megváltoztatása teljes bukást hozott.
I want the European Union to finally acknowledge that this change of policy has been a complete failure.
Biztosítjuk a Nyugatot, hogy a politikai irányvonal folytatódni fog még arra is hajlandó vagyok, hogy a leszerelési megállapodásokkal együtt éljek, ha annyira ragaszkodtok hozzá.
We will assure the West that his policies will continue—I can even live with the arms agreement if you insist.
A jelentésben említett másik fontos irányvonal, amellyel teljes mértékben egyetértek, az az energiahatékonyság javítása és a fenntartható energia arányának növelése.
Other important lines of policy in the report with which I am in full agreement are increasing energy efficiency and increasing the share of sustainable energy.
irányvonal (also: magatartás)
Mivel a 2000. év nem számított szokványosnak, nem tekinthető reprezentatív kiindulópontnak egy adott irányvonal vizsgálata szempontjából.
Since the year 2000 was untypical, it can thus not be considered as a representative starting point for examining a trend.
(94) A fenti táblázatból kitűnő irányvonal egyértelműen jelzi a Közösségi iparág eladási árainak 2002-től tapasztalható csökkenését.
(94) The trend which emerges from the above table clearly shows an important depression of the Community industry sales prices as from the year 2002.

Context sentences for "irányvonal" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA fontos az, hogy az irányvonal, az információ, a tevékenységi kör világos legyen.
The important thing is that the compass, the information, the scope is clear.
HungarianFizikailag egy nagyon menő, elegáns irányvonal került előtérbe mostanában.
Physically, a really cool, elegant, thinking coming along lately.
HungarianEz az irányvonal az e területet érintő hosszú távú költségvetési elvek alaposabb megvitatását is szükségessé teszi.
It also calls for a more in-depth discussion on the long-term budgetary principals in this area.
HungarianMár most látjuk, hogy egyre keményebb irányvonal kezd kialakulni az intézményben, és úgy gondoljuk, hogy ez rossz hozzáállás.
We can already see a hardening of attitudes today within the institution; we think that this is the wrong approach.
HungarianEz az egyetlen fenntartható irányvonal.
It is the only sustainable way forward.
HungarianAbban is bízom, hogy a Bizottság az Ön elnökségéhez hasonló intenzitással, és ugyanazon politikai irányvonal mentén fog cselekedni.
I also hope that the Commission will act with the same intensity and the same political direction as your Presidency.
HungarianAz Európai Uniót több különböző szervezet irányítja, amelyeknek egy közös irányvonal, azaz a lojális együttműködés mentén kell haladniuk.
There are various powers governing the European Union, and they need to have a common thread, which is cooperative loyalty.
HungarianKinnock asszony, a fejlődési irányvonal nagyon fontos, de a kötelező erejű támogatási kötelezettségvállalás a Cotonou-i Megállapodásban már benne van.
Mrs Kinnock, the development link is very important, but the binding aid commitment is in the Cotonou Agreement - it is already there.
HungarianBiztosítjuk a Nyugatot, hogy a politikai irányvonal folytatódni fog még arra is hajlandó vagyok, hogy a leszerelési megállapodásokkal együtt éljek, ha annyira ragaszkodtok hozzá.
We will assure the West that his policies will continue—I can even live with the arms agreement if you insist.
HungarianHisszük, hogy az alapvető irányvonal helyes, de hisszük azt is, hogy néhány olyan témában, amely kulcsfontosságú a jövő tekintetében, még kiigazításokra van szükség.
We believe that the basic orientation is right, but we also believe that adjustments are still needed on some of the issues that hold the key to the future.
HungarianMa mindössze három azonnali, józan javaslattal élnék a legsürgetőbb feladatok kezelésével kapcsolatban, egyben megnyitva az utat a politikai irányvonal érdemi módosítása felé.
Today, I just want to make three immediate, good-sense proposals to deal with the most pressing issues while opening the way for a real change of political orientation.