"jár" English translation


Did you mean: jar, to jar
HU

"jár" in English

HU jár
volume_up
{verb}

1. general

Nem jár a Névtelen Alkoholisták gyűléseire, vagy ilyesmi, de abbahagyta.
He doesn't go to Alcoholics Anonymous or anything, but he quit.
Emellett szívből jövő köszönet jár a bizottság titkárának, David Lowe úrnak.
Moreover, heartfelt thanks go out the committee's secretary - Mr David Lowe.
Köszönet jár az egészségügyi miniszternek is, aki támogatta ezt a változtatást.
My thanks for this must also go to the Minister for Health, who was in favour of this change.
jár (also: fog, működik, indít, irányít)
De miért jár a fejében a korai halál gondolata?
Why should her mind run on early death?
Do the two girls run around together?
'They all run on diesel.
jár (also: látogat)
De az is lehet, hogy csak az jár a fejében, hová viszi a kedvesét aznap este.
Or maybe he was just dreaming of stepping out with his baby that evening.
De ha lépésről lépésre jár el, bizonyosan megszabadul üldözőitől.
He had decided that the only way he could escape the Persecutors forever was by taking these steps.
Nyomkövető magabiztosan, tettre készen jár, hogy elfedje, vakon bolyong.
Tracker walks his steps assured and purposeful, to belie that he wanders lost.
Ahhoz, hogy eljussanak ide, utazniuk kell, és az az utazás széndioxid-kibocsátással jár.
They travel and cause carbon emission while they are getting here.
Egyszer beléhasított, hogy talán körbe-körbe jár, de ezt a gondolatot gyorsan kiverte a fejéből.
At one point it occurred to her that she might be traveling in a circle, but she pushed the thought quickly from her mind.
Csupán Aquitania romantikus meséiben létezik, ahol csodás tetteket visz véghez, szép hölgyeknek udvarol és fantasztikus küldetésekben jár!
He exists only in the romantic fables of Aquitaine, where he does marvellous deeds and woos lovely maidens and travels far and wide on wonderful quests!
jár (also: lépked, megy, tapos, tipor)
Meijer úr jelentése bemutatja azt a rögös utat, amin az ország már sikeresen jár.
Mr Meijer's report shows the stony path the country has already successfully trodden.
jár (also: inog, mozog, kacsázik, billeg)
jár (also: gyalogol, bejár, megy, sétál)
A legtöbb ügyvédnő olyan arckifejezéssel jár-kel, mintha csak a veszekedést keresné.
Most women lawyers walk around with chips on their shoulders looking for fights.
- Emberek, a pasas jár a vízen, és most meg elbátortalanodik, a falon nem megy át.
He walks on water, folks, and he is discouraged because he doesn't walk through walls.
A bűn a földön jár, és fel is ismerhető.
Evil does walk the earth and can be recognized as such.

2. "gép"

Véleményünk szerint a jelentésben vizsgálni kellene annak következményeit is, hogy mivel jár a közszolgálati feladatok magánkézbe való átadása a közpénzek kezelésére.
In our opinion the report should also examine the consequences for public fund management of transferring public service functions to private enterprises.

Context sentences for "jár" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianBottal jár, de így is szüksége van arra, hogy egy erős kéz a karja alá nyúljon.
He walks with a cane, but needs a firm hand under his fragile arm for stability.
HungarianA globális tőke egyszerűen oda áramlik, ahol nem jár költséggel a CO2-kibocsátás.
The global capital will simply move to where there is no cost for emitting CO2.
HungarianA munkahelyteremtés és a gazdasági növekedés terén is hatalmas előnyökkel jár.
It also has enormous benefits in the fields of job creation and economic growth.
HungarianSzerintem igen, bár nehéz és összetett lesz, és nem jár majd konfliktusok nélkül.
I do believe so, though it will be difficult, complex and not without conflict.
HungarianE vállalásnak teszünk most eleget, és reméljük, hogy a Tanács is így jár majd el.
We are now honouring this commitment and we hope that the Council will also do so.
HungarianHa most valaki azt mondja neki, hogy a házban kísértet jár, nem tiltakozott volna.
If someone had told her that the house was haunted, she would not have scoffed.
HungarianRendesen bánnak ugyan velem, de nyilván az jár a fejükben, eltúlozom a veszélyt.
They treat me well, but people apparently think I am exaggerating the threat.
HungarianAz Istennő nem hagy minket el, amíg legalább egyetlen hívő megadja neki, ami jár.
The Goddess will not fail us while a single worshipper gives her what is due.
HungarianIgaz, hogy megállapodtunk a két fokról, ez a szám azonban következményekkel is jár.
It is true that we agreed on two degrees, but this figure also means something.
HungarianAnnyit még elmondhatok tette hozzá hogy ez a férfi nagyon fontos küldetésben jár.
I might even add, Julie said, that the man had a very important purpose here.
HungarianMit kéne szólnom ahhoz, hogy az exbarátnőm nyelve egy másik pasi szájában jár?
Should I be upset that my ex-girlfriend has her tongue down that guy's throat?
HungarianValójában más még a közelében sem jár a képességünknek a hallás helyreállításában.
In fact, nothing even actually comes close to our ability to restore hearing.
HungarianEgy isten szolgálata sok jutalommal jár, de mindig meg kell fizetni az árát.
Serving a god brings many rewards, but it also demands a price, always a price.
Hungarian- két szakértő a Bizottság részéről, akiknek egyike a bizottság elnökeként jár el,
- two Commission experts, one of whom shall act as chairman of the Committee,
HungarianHa most azt mondanám, hogy Ön mindig példásan jár el, elfogultsággal vádolhatnának.
If I were now to say that you are always exemplary, it might be construed as bias.
HungarianItt a Házban egyikünk sem tudja, hogyan lesz vége, és mivel jár majd az a vég.
None of us in this House know where it will end and what that end will bring.
HungarianA vállalkozás átadása nagyobb finanszírozási igénnyel jár, mint a vállalkozásindítás.
Transferring ownership actually requires more financing than starting a business.
HungarianA keresésnél a program az Általános és a Találat lapokon megadottak szerint jár el.
Search in a list of good keys (see Good keys tab) with rules defined in Search tab.
HungarianAz elnök a tanácsadójára nézett és elmosolyodott: megérezte, mi jár a fejében.
The President read his advisor's face and mind at the same time, and smiled.
Hungarian(DE) Elnök úr, azt hiszem ,az Európai Unió helyes úton jár ezzel a rendszerrel.
(DE) Mr President, I think the European Union is on the right lines with this system.