HU játszik
volume_up
{verb}

1. general

játszik (also: megjátszik, előad, szerepel, eljár)
Az igazolási folyamat kulcsszerepet játszik az illegális halászat leküzdésében.
The certification process has a key role to play in combating illegal fishing.
A politikai elszigetelés bármilyen formája csak Lukasenko kezére játszik.
Any form of political isolation will only play into the hands of Lukashenko.
Mindez fontos szerepet játszik a tudásalapú társadalom versenyképességében.
All of this has a major role to play in the competitiveness of a knowledge-based society.
Az igazolási folyamat kulcsszerepet játszik az illegális halászat leküzdésében.
The certification process has a key role to play in combating illegal fishing.
A politikai elszigetelés bármilyen formája csak Lukasenko kezére játszik.
Any form of political isolation will only play into the hands of Lukashenko.
Civilizációnk bizonyos tulajdonságai, nevezetesen a stressz is szerepet játszik benne.
Certain features of our civilisation, notably stress, play their part too.
to play second fiddle
Főnöke mindig szerepeket játszik a kameráknak, de az igazi hatalom hátul marad, hogy irányítsa az országot.
His boss was away performing for the cameras, but the real power had stayed behind to run the country.
Svédországban a vadászat tanítása fontos szerepet játszik, hogy a jövő generációi vadászatot és vadállomány védelmet tanuljanak.
In Sweden training in hunting performs an important function in teaching future generations about hunting and game conservation. Now our hunting traditions can live on.
játszik (also: leír, alakít, ábrázol, lefest)
A sport igen fontos szerepet játszik a társadalomban.
Sport plays a very important role in society.
Egyetértünk azzal, hogy a testnevelés oktatása fontos, és hogy az önkéntes munka fontos szerepet játszik az európai sportmozgalmakban.
We share the view that physical education is important and that voluntary work is an important part of the sports movement in Europe.
. - Elismerjük, hogy a sport, a társadalmi beilleszkedés és integráció, valamint a helyi demokrácia elősegítőjeként, különleges szerepet játszik a társadalomban.
. - We recognise that sport has a special role in society as an instrument of social inclusion and integration, and as a promoter of local democracy.

2. "hangversenyen"

Az igazolási folyamat kulcsszerepet játszik az illegális halászat leküzdésében.
The certification process has a key role to play in combating illegal fishing.
A politikai elszigetelés bármilyen formája csak Lukasenko kezére játszik.
Any form of political isolation will only play into the hands of Lukashenko.
Civilizációnk bizonyos tulajdonságai, nevezetesen a stressz is szerepet játszik benne.
Certain features of our civilisation, notably stress, play their part too.

3. "hangszeren"

4. theatre: "szerepet"

játszik (also: alakít)
volume_up
to act {v.i.}
Most is szerepet játszik morogtam, és megkerültem az íróasztalt.
That's just an act, I growled, moving around the desk.
A kormány eközben Mikulást játszik.
The government, meanwhile, has been acting like Santa Claus.
Egy olyan szervezet, amely ártatlan emberek életével játszik azzal, hogy a hátuk mögött cselekszik.
An organisation which plays with the lives of innocent people by acting behind their backs.

Context sentences for "játszik" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianCsúf, gondolta Morgaine, csúf, groteszk férfi, de amikor játszik, ki gondol erre?
Ugly, she thought, an ugly grotesque man; but when he plays, who would think so?
HungarianÚgy vélem, ez a négy kérdés fontos szerepet játszik az elkövetkező néhány évben.
These are four subjects that I think are important for the forthcoming few years.
HungarianHart remélte, hogy Deigh csak játszik, ezért megacélozta idegeit és megszólalt:
Hoping that Deigh was just playing games, Hart steadied her nerves and spoke.
HungarianTavaly borzasztóan vallásos lett, és szavamra, arra játszik, hogy szentté avassák.
My sister got religion last year and shes shaping up for a sainthood, I swear.
HungarianAz ország konstruktív szerepet játszik a regionális stabilitás fenntartásában is.
The country also plays a constructive role in maintaining regional stability.
HungarianSissy Jackson viszont azt mondta, hogy Cathy egy zenegép, aki lélek nélkül játszik.
But Sissy Jackson said that Cathy was a mechanic on the keyboard, lacking in soul.
HungarianAmit elmondott, az nagyon fontos szerepet játszik a kohéziós politika reformjában.
I think that what he said is very important when we come to reform cohesion policy.
HungarianAz egyik úgy szólt, hogy a Negrin-Prieto kormány a háborús vereségre játszik.
One was that the Negrín-Prieto Government was planning to compromise the war.
HungarianMontenegró fontos szerepet játszik a regionális együttműködésben.
Ladies and gentlemen, Montenegro plays an important part in regional cooperation.
HungarianA kohéziós politika kulcsszerepet játszik a többszintű kormányzás megvalósulásában.
The cohesion policy plays a vital role in the application of multi-level governance.
HungarianA nukleáris biztonság területén kiemelt szerepet játszik az Európai Bizottság.
In the area of nuclear safety, there is a particular focus on the European Commission.
HungarianA bizottság fontos szerepet játszik abban, hogy az Uniót közelebb hozza a polgárokhoz.
The committee plays an important role in bringing the Union closer to the citizen.
HungarianValaki, aki szerepet játszik az új ajánlatokban, szerepel a diagramban is.
One of the people who plays a role in your new offers appears on this diagram.
HungarianFel kell ismerni, hogy a tisztességes verseny kulcsszerepet játszik e téren.
Fair competition should be recognised as playing a key role in this respect.
HungarianEz éppen akkora őrültség lenne, mint a rádió, amelyik csak egy állomást játszik.
That would be as crazy as having a radio which only played one station.
HungarianMeglehetősen hagyományosan játszik, úgy értem, ilyen a licitálási stílusa.
Rather a conventional player - that is, his bidding is strictly conventional.
HungarianAhogy már említették, az euro központi szerepet játszik a pénzügyi rendszer működésében.
As has been said, the euro is central to the functioning of the financial system.
HungarianFőleg, hogy olyantól kapom, aki ír, színészkedik, rendez... és szaxofonon is játszik.
Originally, I kind of felt like... it was really coming after me, you know?
Hungarian- (SK) A Gazprom és a Naftagas az európai fogyasztók bizalmával játszik.
- (SK) Gazprom and Naftagas are gambling with the trust of European consumers.
HungarianA kultúra fontos gazdasági szerepet játszik a regionális fejlesztés fejlődésében.
Culture also plays an important economic role in the development of regional development.