"jól" English translation

HU

"jól" in English

HU

jól {adverb}

volume_up
A helyi seriff egy dagadt, öreg republikánus volt, aki egészen jól elment volna mint Rodney Dangerfield-imitáció.
The local Sheriff was a fat old Republican who did a pretty fair Rodney Dangerfield imitation.
- Jól számolod, azonban ebben nincsenek benne sem a veszélyek, sem a késlekedések.
The reckoning is fair and equable, but accounts neither for dangers nor delays.
elsősorban az erős, igazságos és jól finanszírozott agrárpolitikával;
first and foremost, a strong, fair and well-financed CAP;
Ehelyett jól hangzó szándéknyilatkozatokat és üres ígéreteket tesznek.
Instead, they are simply making fine-sounding declarations of intent and empty promises.
És ez a politika jól működik adók, kedvezmények és határozatok nélkül is.
And these policies work fine without taxes, subsidies or mandates.
- óta először jól érezte magát az otthonában.
Dinner was fine, all the better to make it home in time to have it with the kids.
- A színe Fekete Rózsa, és valami különös véletlen folytán jól illik a hajamhoz.
The color is called Black Rose and by some freak it goes nicely with my hair.
- Jól karbantartott kis gép - mondta Malloy úgy húsz perccel később a klubban.
The aircraft is nicely set up, Malloy said twenty minutes later, in the club.
Valaki, valahol nagyon jól jár, de ez biztosan nem a termelő.
Someone, somewhere, is doing very nicely, but it certainly is not the producer.
jól (also: helyesen)
Did I hear you aright, Hastings?
- Felség, ha az "ötven aranykoronára" gondol, akkor jól hallott.
Sir, if you have grasped the figure 'fifty crowns,' you have heard me aright.
Sohasem lehetek benne biztos, hogy jól értelmezem, amit mondanak.
I'm never sure if I've understood them aright.
Jól van... jól van... nyugodjon meg... jól van...
All right... its all right... take it easy... it's all right...
- Jól van, jól van - hallatszott egy metsző, de ismerős hang.
All right, all right, hissed another, vaguely familiar and much sharper man's voice.
- Jól van, jól van, maga forrófejű - nyögte fáradtan Elliott.
All right, all right, hotshot, Elliott said, exasperated.
Ha valami nem megy jól, nem mindig egy másik program a legjobb megoldás.
If something is not going well, another programme is not always the best solution.
Eleget öltem már, és lőttem olyan jól, sőt talán jobban is, mint ahogy telik tőlem.
I have killed enough and I have shot as well or better than I can shoot.
Lehet, hogy nem akarózik kinyitnod, de istentelenül jól tennéd, ha mégis kinyitnád.
You might not want to open it, but you'd damned well better.

Context sentences for "jól" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianMég jó a szemem, és nincs szemüvegre szükségem, hogy jól megnézzem az embereket!
But I have still two good eyes, and I don't need spectacles to recognize people.
HungarianGondold át jól, amit mondok, az Úr majd megadja neked, hogy mindent meg is érts.
Understand what I say: for the Lord will give thee in all things understanding.
HungarianMost már a legtöbb rendőrség rendelkezik jól kiképzett, terrorellenes osztaggal.
Many police agencies across the world have highly trained counterterror groups.
HungarianCsak tessék fölvenni a kéket, mert az jól fest az én szalmasárga ruhám mellett.
You'll look lots better in blue because I'm going to wear my dun-colored dress.
HungarianVagyunk ahogy vagyunk, jól-rosszul, vagy valahogy, vagy valahogy éppen komiszul.
We are hung as we are hung, for better or worse, or something, or something awful.
HungarianValójában nem sokkal több, mint afféle babonarecept-gyűjtemény, de néha jól jön.
It's really not much more than a cookbook of superstitions, but it comes in handy.
HungarianCsattanós pofont akart adni neki, de Wayne nagyon jól megtanulta elkapni a fejét.
He meant to slap him hard with his open hand, but Wayne was very good at ducking.
HungarianEz volt az első eset, hogy ezt a bizonyos szót kimondtam, már ha jól emlékszem.
It was the first time I ever used that particular word, so far as I can remember.
HungarianEz pozitív dolog, mert - amint azt jól tudjuk - még semmi sincs előterjesztve.
That is a good thing because, as we all know, there is nothing on the table yet.
HungarianEzek a példák jól illusztrálják a Tanács által elfogadott, célirányos stratégiát.
These examples clearly illustrate the targeted strategy adopted by the Council.
HungarianKörös-körül olyan emberek is rejtőztek, akik régebben jól ismerték az illetőt.
There were also people who had known the person in the older days hidden around.
HungarianA ravaszt azért még meg tudom húzni, elvtárs, és jól ismerem ezeket az erdőket.
I need not be an athlete to squeeze a trigger, comrade, and I know these woods.
HungarianEgyvalamit azonban elmondanék neked most, amíg szól a zene, úgyhogy jól figyelj!
But let me tell you this while the music plays on, and listen to me carefully.
HungarianÁm a vén kontesznek helyén volt az esze, és jól megjegyezte, amit a fia mondott.
But the old Comtesse had her wits about her and had marked what her son said.
HungarianEzzel mind jól járnak az Európán belüli harmadik országokból származó emberek.
That is always a win-win situation for people from third countries within Europe.
HungarianMint ön is jól tudja, ez azt jelenti, hogy egész Saltingtont meg kell kerülni.
That, as you know, means going all the way round by Saltington - sixteen miles.
HungarianOsborne talán nem is ismeri fel olyan jól az embereket, mint ahogyan hiszi.
Mr Osborne isn't necessarily as good as he thinks he is at recognising people.
HungarianAmit persze magad nem tudsz jól megcsinálni, az sosem lesz elkészültnek mondható.
So of course, what you don't do properly yourself is never deemed done really.
HungarianDe te ezt jól tudod, és én ezért énekelem el neked a dalokat Cully kapitányról.
But you know, and therefore I am going to sing you the songs of Captain Cully.
HungarianDe Toshio nagyon jól tudta, hogy Darttal együtt végük, ha nyílt terepen érik őket.
But Toshio knew they'd be deadly if they ever caught him and Charlie in the open.