"jelentős" English translation

HU

"jelentős" in English

HU

jelentős {noun}

volume_up
jelentős (also: előjel, jel, jelző, szemafor)
Ez egy fontos jelentős jelzés a Parlament részéről.
This is a very important signal that Parliament has sent.
Szeretnénk, ha az Európai Unió egész politikájának jelentős fordulatát is jelezné.
We should also like it to signal an important turning point in the policy of the European Union as a whole.
Ez azt jelezné, hogy tanultunk a recesszióból, amely oly jelentős hatást gyakorol ránk.
This step would signal that we have learnt the lesson from the recession which is having such a major impact on us.
Természetesen voltak jelentős fejlemények, de maradtak komoly hiányosságok is.
Of course, there have been significant improvements but there are also significant gaps.
Levegőminőségi irányelveink jelentős korlátozásokat tartalmaznak erre vonatkozóan.
Our air quality directives provide for significant restrictions in this respect.
A dohai megállapodás jelentős előrelépést fog eredményezni e fontos területen.
The Doha agreement will be a significant step forward in this important sector.

Context sentences for "jelentős" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA kollégáim által előterjesztett módosítások jelentős részét nem fogom támogatni.
I will not be supporting most of the amendments tabled by some of my colleagues.
HungarianEz egy jelentős történelmi esemény, és nem szeretnék bolondot csinálni magamból.
This is going to be an historic first, and I don't want to make a fool of myself.'
HungarianHálás köszönetet szeretnék mondani az öt előadónak jelentős és kiváló munkájukért.
I heartily thank the five rapporteurs for their considerable and excellent work.
HungarianAz EU és Tajvan jelentős gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokat tartanak fenn.
The EU and Taiwan maintain economic and commercial relations on a large scale.
HungarianJelentős támogatást kell felajánlanunk a fejlődő országoknak ebben a tekintetben.
We must offer developing countries a substantial amount of support in this regard.
HungarianErre a feladatra azonban mindenekelőtt hazánk jelentős szolgálataként tekintünk.
However, above all, we see this task as a valuable service provided by our country.
HungarianJelentős mértékben lelassultunk, mióta Adus kibelezte a lovát a sarkantyújával.
Our pace slowed noticeably after Adus ripped out his horse's guts with his spurs.'
HungarianVagy ezt: "Az euro jelentős belső stabilitást biztosított az euróövezet számára”?
Or this: 'The euro has already provided great internal stability for the eurozone'?
HungarianEzt viszont sajnos a finanszírozás jelentős megnövelése nélkül nem lehet elérni.
Unfortunately this cannot be accomplished without a substantial increase in funding.
HungarianJelentős politikai hatalommal rendelkezik, többel mint zavaros fejével hinné.
You carry considerable political power, more than your confused brain realizes.
HungarianAz iparosodott országok jelentős pénzügyi támogatási csomagról gondoskodtak.
The industrialised countries have provided a substantial financial aid package.
HungarianA horizontális együttműködési megállapodások jelentős gazdasági hasznot hozhatnak.
Horizontal cooperation agreements can bring considerable economic advantages.
HungarianA halálos balesetek száma jelentős szórást mutat az egyes tagállamok között.
The number of deaths varies greatly across the countries of the European Union.
HungarianA következő évtized jelentős demográfiai változásokat fog hozni az Európai Unióban.
The next decade will be one of profound demographic change for the European Union.
HungarianNagyon köszönöm, Duff Úr, feladataival kapcsolatos jelentős kötelezettségvállalását.
Thank you very much, Mr Duff, for your great engagement in your responsibilities.
HungarianÚgy tűnt, jelentős művészi különbségek vannak Audrey szövegei és Satie zenéi között.
There seemed to be artistic differences over Audrey's Iyrics to Satie's songs.
HungarianCosta úr, Ön egy nemrégiben írt levelében ezt "jelentős előrelépésnek” nevezte.
In a recent letter, Mr Costa, you described this as 'substantial progress'.
HungarianKülső segítségre is szükség lesz, ideértve az IMF jelentős beavatkozását is.
External assistance will also be required, including considerable IMF involvement.
HungarianNéhány országban a kereskedelem teszi ki a gazdasági növekedés jelentős részét.
Trade determines a large portion of the economic growth of some countries.
HungarianA valóság az, hogy a fogyatékkal élők élete országonként jelentős mértékben eltérő.
In truth, the lives of our disabled vary incredibly from country to country.