"jelleg" English translation

HU

"jelleg" in English

EN
HU

jelleg {noun}

volume_up
- a csomagok leírását (szám, jelleg, jelölések és számok, súly),
- description of the packages (number, nature, marks and numbers, weight),
Némileg aggódom továbbá a büntetőjogi jelleg miatt, amelyet alkalmazni akar.
I also am a bit concerned about the criminal nature it wants to bring in.
b) egyéb anyagok esetén: jelleg, szint és az adott szint szavatossági határideje.
(b) for other substances : nature, level and expiry date of the guarantee of that level.
2013 után erős KAP-ra van szükség, amiben megmarad közösségi jelleg, az egyes szektorok vagy régiók sajátos jellegének sérelme nélkül.
We want a strong CAP after 2013 that maintains its common character, without detriment to the specific nature of some sectors or regions.
jelleg (also: fajta, faj, válfaj)

Context sentences for "jelleg" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAz európai jelleg fokozása a tagállamokban is megtakarítási lehetőségeket teremt.
More Europe will also create a potential for savings in the Member States.
HungarianVolt benne valami fémes jelleg, mintha kést élesítenének egy fenőkövön.
It was thin, with a faint metallic edge like a knife being sharpened on a whetstone.
HungarianVolt benne valami páratlanul hasonló vonás, valami egyedülállóan rokon jelleg velem.
Something in her was as akin to me as anything in her could have been.
HungarianMost büntetendő a "török nemzet” megsértése, a "törökségi jelleg sértése” helyett.
It is now a punishable offence to insult 'the Turkish nation', rather than 'insulting Turkishness'.
HungarianEgyszóval nem pusztult még ki teljesen belőlük az afrikai jelleg.
In short, they had not yet been destroyed as Africans completely.
HungarianKezének finomságában, tisztaságában volt valami puritán és tudós jelleg.
There was something puritanical and scholarly about his bare hand, and the refinement and cleanliness of it.
HungarianA frissen festett falakon több volt, gondolom, a keleti jelleg, a kacskaringó és a kígyóvonal.
All the walls were freshly painted with a more Oriental bent, I think - more swirls and serpentine lines.
HungarianVan benne valami forró égövi, egzotikus jelleg, s ezt még jobban kiemeli bátyjának hűvös kimértsége.
There is something tropical and exotic about her which forms a singular contrast to her cool and unemotional brother.
HungarianEz további bizonyítéka a koordináció és az egymást kiegészítő jelleg szellemének, ami Parlamentünkben uralkodik.
This is additional proof of the spirit of coordination and complementarity that reigns in our Parliament.
HungarianA mefisztói jelleg ezen az estén különösen feltűnő volt, a szemöldök sajátos íve még nagyobb hangsúlyt kapott.
The Mephistophelean suggestion was heightened tonight, the eyebrows seemed accentuated in their mocking twist.
HungarianJobb híján kísérleti jelleg megállapodást kötöttem egy régi szövetségessel, aki alkalomadtán elmozdíthatja az ügyünket.
Instead, I have the tentative agreement of an old ally to support our cause should the occasion arise.
Hungarian. - A növekvő kereskedelmi és szakmai jelleg korában az ügynökök kikerülhetetlenek a sport világában.
in writing. - In this era of commercialisation and professionalism, agents are unavoidable aspects of the sporting landscape.
HungarianItt van a jelleg, amit összeraktunk.
So here's the modalities that we put together.
HungarianEgyértelmű, hogy a környezetbarát jelleg nem mehet a biztonság rovására, és ezért terjesztettünk elő módosításokat.
It goes without saying that environmental friendliness should never be at the expense of safety, and this is why we have tabled amendments to this effect.
HungarianAmikor a Bizottság erre lehetőséget biztosít, figyelembe kell vennie a bizalmas jelleg megőrzésének szükségességét, valamint a felek érdekeit.
In providing this opportunity the Commission shall take account of the need to preserve confidentiality and of the convenience of the parties.
HungarianAz általános struktúra és a határokon átnyúló jelleg kulcsfontosságú szerepének fenntartása a határ menti közösségek helyi igényeinek kielégítésére.
Maintaining the overall structure and the key role of the cross-border dimension in order to meet the local needs of border communities.
HungarianEz a zsoldos jelleg döntő tényező volt abban, hogy a brit birodalom végül győzedelmeskedett Új-Zéland jól felfegyverzett bennszülött maori lakosságával szemben.
That was the decisive factor in the British Empire's eventual defeat of New Zealand's well-armed indigenous Maori population.
HungarianEgyes esetekben ez csak nagyon kicsi mértékű hozzájárulás volt ugyan, de érződött az egyhangú európai jelleg, mivel mindenki megtette a maga hozzájárulását.
In some cases, they were very small contributions, but the European voice is heard in the sense that everyone actually contributed.
HungarianEzzel kapcsolatban elsődleges fontosságú számunkra a bűnözés elleni küzdelem, elsősorban azért, mert a bűnözésre egyre nagyobb mértékben jellemző a határokon átnyúló jelleg.
In that respect, combating crime is our number one priority, primarily because crime is increasingly crossing over borders.
HungarianAz ombudsman alátámasztotta, hogy törvényes volt a bizalmas jelleg megőrzése, és összhangban állt a dokumentumokhoz való hozzáférésről szóló 2001-es rendelettel.
The Ombudsman confirmed that the preservation of confidentiality was legal and in line with the 2001 Regulation on access to documents.