HU kísértet
volume_up
{noun}

kísértet (also: lélek, szellem, hazajáró lélek)
volume_up
ghost {noun}
A kísértet, akárcsak a Mayfairek, a donnelaithi völgyből származott.
The ghost originated in the glen of Donnelaith, as did the Mayfairs.
Makulátlan ruhájájával, fejkendőjével olyan volt, mint egy fehér lepedős kísértet.
Like a ghost in a white sheet he was in his clean headdress and robe.
Egy kísértet, az egy dolog, de egy olyan szellem, ami ah, olyan ízléstelen!
A ghost was one thing; a spirit that- Ah, it was all too distasteful to Gifford.
kísértet (also: jelenés)
Akárki is volt ez a kísértet, hazudott.
Whatever your apparition was, he was a liar.
Csupán maroknyi utazó jött szembe, egyetlen kivétellel valamennyien gyalogszerrel; a kivétel egy koszlott gebén görnyedezett, amely inkább volt kísértet, mint ló.
They encountered only a handful of travelers as they walked the forest, all but one afoot and that one slouched atop a horse so thin and worn as to appear more an apparition than flesh and blood.
Szörnyű Chester ellenségessége valószínűleg annak szólt, hogy bár Robertson kísértet volt, a gonoszság elviselhetetlen aurája vette körül halálában csakúgy, mint életében.
Terrible Chester's hostility was probably a reaction not to the fact that Robertson was an apparition but to the man's abiding aura of evil, which characterized him both in life and death.
kísértet (also: mumus, rémkép)
volume_up
bogey {noun}
kísértet (also: gonosz szellem)
volume_up
boggle {noun} [Brit.] [dial.]
kísértet
volume_up
bogie {noun} [Scot.] [dial.]
kísértet (also: gonosz szellem)
volume_up
bogle {noun}
kísértet (also: gonosz szellem, kobold, manó, rém)
volume_up
bogy {noun}
kísértet (also: krampusz, mumus)
kísértet (also: látszat, jelenés, rémkép, agyrém)
kísértet (also: jelenés, rémkép, agyrém, káprázat)
Hangok jöttek és mentek, mint megannyi kísértet.
Voices came and went like phantoms.
A démonok harsányan kacagtak benne, és milliónyi álca, kísértet, fantom végezte az élet minden munkájának tükörképét.
The devils shouted with laughter, and millions of imps, evil genii, and phantoms imitated all the ordinary transactions of life.
kísértet (also: szellem)
Elnök úr, fennáll annak kockázata, hogy a szénmegkötés mint valami kísértet ismét elfogadtatja a közvéleménnyel a szennyező szénerőműveket.
Mr President, there is a risk that carbon sequestration will become a sort of poltergeist in regaining public acceptance of the building of dirty coal power stations.
kísértet (also: menedék, homály, árnyék, szellem)
volume_up
shadow {noun}
Belökte az ajtót, és halkan, mint egy kísértet, belépett.
He sidled to the doorway and, softly as a shadow, stepped inside.
De az árnyék megfordult és visszatért, most alacsonyabban, közvetlenül fölöttük, kísértet-szárnya a nádat söpörte.
But the shadow of horror wheeled and returned, passing lower now, right above them, sweeping the fen-reek with its ghastly wings.
Ott van az utca máik oldalán a lejáratott kísértet, egy éjszakára bezárt üzlet árnyékából mereszti rám a szemét.
He's right across the street, in the shadows of a shop bolted for the night, the discredited spirit, glowering at me.
kísértet (also: szellem)
Fekszik arra egy halott férfi meg egy boszorkány, akit félig felfalt egy Kísértet.
There is a dead man there, and a witch eaten by a Specter.
The specter, the spook, the ghost.
kísértet (also: szellem)
(RO) Sajnálatos módon sokan nem tudják, hogy egy új kísértet lebeg Európa felett, a populizmus kísértete.
(RO) Unfortunately, a huge number of us are unaware that a new spectre is looming over Europe, namely, that of populism.
kísértet (also: alkohol, kedv, bátorság, lélek)
volume_up
spirit {noun}
Ebből a szempontból nincsen sok jelentősége, hogy kísértet-e vagy szellem.
Whether he was a ghost or spirit doesn't have a whole lot to do with it.
A kísértet eltávozott, Merrick Mayfair szintúgy.
The spirit was gone, and so was Merrick Mayfair.
Valamiféle szellem vagy kísértet, mint Lidérc!
He's some sort of spirit or ghost like Goblin.
kísértet (also: szellem, hazajáró lélek)
volume_up
spook {noun}
The specter, the spook, the ghost.
A kísértet szeánszokat úgy kellett tekinteni, mint az érintkezés formáját az áldozat és az ő istene között, tehát túlságosan szent dolog volt ahhoz, hogy csak úgy közzétegyék.
They were supposed--these spook sessions--to be confidential between the victim and his God, to be too sacred to be bragged about.
kísértet (also: alakmás)
volume_up
wraith {noun}
Más korokat sohasem ismertem, csak bolyongtam bennük, mint tudatlan kísértet.
Other eras I had never known, wandering, ignorant, a wraith.
Némán, akár a kísértet, ballagott le a Szüzek Házához, s macskánál halkabban osont be.
She went, silent as a wraith, down the pathway to the House of Maidens, and stole inside, treading more silently than any cat.
The other wraith, surely.

Context sentences for "kísértet" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianHa most valaki azt mondja neki, hogy a házban kísértet jár, nem tiltakozott volna.
If someone had told her that the house was haunted, she would not have scoffed.
HungarianA folyosók kihaltak voltak, néha átsuhant rajtuk egy-egy nővér, mint valami kísértet.
The corridors were deserted, except for a few nurses gliding about like ghosts.
HungarianMikor megfordult, a fény az arcába sütött, amitől olyan lett, mint egy kísértet.
She turned around and the light went up into her eyes, making her ghastly.
HungarianMona megrendült, amikor odaértem, hogy a kísértet szerint a gyermeke életben van.
She was deeply affected by the fact that he had said her child was alive.
HungarianNem lakott benne semmiféle mumus vagy kísértet, és nem is volt elvarázsolt kastély.
There was no bogeyman back in there, and Vic most certainly did not come out in Narnia.
HungarianA hang végiggördült az épület földszintjén, és mint valami kísértet visszatért hozzájuk.
The sound seemed to fill the empty downstairs and come back at them like banshees.
HungarianKísértet létükre? szólt közbe Tialys, leplezni igyekezvén hitetlenkedését, kevés sikerrel.
Ghosts? said Tialys, trying to hold the skepticism from his voice, and failing.
HungarianNincs az a vér, ami megfojthatná, hogy itt maradjak lélek nélkül, mint egy habzsoló kísértet.
No amount of blood can drown away its life and leave me but a thriving revenant.
Hungarian*Siegfried a suttogva terjesztett pletykák révén már hallott kísértet járta hajókról.
*Siegfried had heard whispered stories about the ship's being haunted.
HungarianMár csak karnyújtásnyira voltak a menet élén haladóktól: csupa kísértet.
They were close to the first of the people now, and it was clear: they were all ghosts.
HungarianA sűrűsödő homályban egy pillanatra mintha kísértet jelent volna meg előtte.
In the gathering dusk he thought for a moment that it was a ghostly figure that stood there.
HungarianGondolkozz csak, gyermekem, emlékszel te arra felelte a kísértet.
I squeezed it again and there she stood, motionless for an instant, staring at me.
HungarianCsak Isten a megmondhatója, hány ilyen kísértet jár-kel közöttünk.
'And God only knows how many of those ghosts are walking around among us.'
HungarianTegyen egy szívességet, és hagyja abba ezeket a kísértet-házas hülyeségeket...
Do me a favor and stop with all the haunted house nonsense...
HungarianMögöttük a tisztuló porfelhőben mind több kísértet eszmélt borzadva a szakadékra.
And behind them, as the dust cleared, more and more of the ghosts were gazing in horror at the abyss.
HungarianA végtelen síkság alján lassú hömpölygéssel vonult a számtalan kísértet.
On the floor of the endless plain, there was a vast, slow movement among the uncountable ghosts.
HungarianFüggetlen kísértet volt nem így mondanád, kisfőnök? és mi néha nem értettük meg.
She was an independent person, wouldn't you say now, Little Boss, and sometimes we didn't understand her.
HungarianKörben a fal mentén felsorakozott az összes kísértet, akiket az eltelt évek során gyűjtött be magának.
Through tear-filled eyes he seemed to half see an audience to his struggle.
HungarianA hallgatók közelében három vörös kísértet éppen demizsonokat rakodott le szorgalmasan egy mozgólépcsőről.
Near them three red ghosts were busily unloading demijohns from a moving staircase.
HungarianÉs amíg nem jut valami találóbb az eszünkbe... úgy tűnik, hogy a kísértet a legjobb szó rájuk.
And until I can think of something better ... well, ghosts seems to be the best word for them.'