"kíván" English translation


Did you mean: kivan
HU

"kíván" in English

HU kíván
volume_up
{verb}

Vannak alapvető szabályok, amelyeket - ahogyan mondta - nem kíván megkérdőjelezni.
These are some of the fundamental rules which you, as you have said, do not want to call into question.
Mindkét oldal listát készíthet azokról a személyekről, akiket tanúként szerepeltetni kíván a tárgyaláson.
Both sides can list the people they reasonably expect to call at trial.
Daneel has put out a call for meetings.
kíván (also: kedvel, óhajt, akar, tetszik)
Szeretnénk hallani, hogy a Tanács milyen támogatást kíván ehhez nyújtani.
We would like to know from the Council what support they are giving to that.
Megállapítom, hogy számos felszólaló kíván véleményt nyilvánítani.
I notice that several speakers would like to express their opinions.
Szeretném tudni, vajon a Bizottság elő kíván-e terjeszteni ilyen javaslatokat.
I would like to know if the Commission intends to come forward with such proposals.
Jack, ez jóval többet kíván, mint az én szakértelmem és tapasztalatom.
Jack, this is well over my level of expertise and command.
Kattintson további szöveg-o-mata parancsok megjelenítéséhez, ha például az aktuális dokumentumban kijelölt szövegrészből új szöveg-o-mata bejegyzést kíván létrehozni.
Click to display additional AutoText commands, for example, to create a new AutoText entry from a text selection in the current document.
Szorosabb együttműködést kíván továbbá a földközi-tengeri térség forradalmakon átesett déli országaival.
It will also necessitate greater cooperation with the Southern Mediterranean countries that have undergone revolutions.
Az élelmezésbiztonság ezért továbbra is szilárd közös agrárpolitikát kíván.
Thus, food security continues to require a strong common agricultural policy.
Szeretném azonban hangsúlyozni, hogy ez a program átfogó megközelítést kíván.
I wish like to stress, however, that this programme will require a comprehensive approach.
Rendkívüli időket élünk, ami rendkívüli intézkedéseket kíván.
We are living in extraordinary times which require extraordinary measures.
(DE) Megértem, hogy nem kíván beavatkozni Bulgária belpolitikai ügyeibe.
(DE) I understand that you do not want to interfere in Bulgaria's domestic politics.
Válassza ki a függvényt, amelyet az adatok összesítésekor kíván használni.
Select the function that you want to use to consolidate the data.
Jelezze egyértelműen, hogy nem magánbetegként kíván kezelésben részesülni.
Make it clear that you do not want to be treated as a private patient.
Szeretném azonban hangsúlyozni, hogy ez a program átfogó megközelítést kíván.
I wish like to stress, however, that this programme will require a comprehensive approach.
Ha beszélni kíván velem, megtalál a Belvedere-szállóban, hatszázharmincötös szoba.
I am at the Hotel Belvedere when you wish to communicate with me room six-thirty-five.
A szlovák nyelv nem más nyelvek rovására kíván fejlődni.
The Slovak language does not wish to develop at the expense of other languages.

Context sentences for "kíván" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Hungarian. - Az Európa előtt álló jelenlegi gazdasági válság új megközelítést kíván.
in writing. - The current economic crisis facing Europe requires a new approach.
HungarianA Bizottság ezeken a megbeszéléseken a tagállamokkal együtt kíván részt venni.
The Commission is willing to participate in these discussions with Member States.
HungarianSzilszakáll itala nagyon tápláló, de az ember akkor is kíván valami szilárdat.
Treebeard's draughts may be nourishing, but one feels the need of something solid.
HungarianHiányzik az arra vonatkozó objektív elemzés, hogy mit kíván a szubszidiaritás elve.
There is no objective analysis of what is required by the subsidiarity principle.
HungarianHa valaki távozni kíván, semmi okát nem látom, hogy kénytelen legyen itt maradni.
I see no need why any of you should remain in this room if you would prefer not to.
HungarianA stratégiai energiatechnológiai terv pont ehhez a célhoz kíván hozzájárulni.
The Strategic Energy Technology Plan aims to contribute to precisely this goal.
HungarianFontos kérdés az is, hogy Libanon milyen szerepet kíván betölteni a térségben.
What is also in question is the place Lebanon hopes to take in the regional arena.
HungarianA jelentés maga is megerősíti, hogy egy közös európai jogrendszert kíván létrehozni.
The report itself affirms the intent to establish a single European legal order.
HungarianMindannyiunknak el kell ismernünk, hogy ez a helyzet sokoldalú megközelítést kíván.
We all have to acknowledge that this situation demands a multifaceted approach.
HungarianMit kíván a Bizottság tenni, hogy megfelelő módon foglalkozzon a problémával?
What will the Commission be doing to deal with the problem in an adequate manner?
HungarianÉrdekelne tehát, hogy Horvátország valóban az Európai Unió tagjává kíván-e válni.
I therefore wonder if Croatia truly wishes to become a member of the European Union.
HungarianMely más intézkedéseket kíván hozni e területen, például a sztereotípiák ellen?
What other measures does it intend to take, notably to combat stereotypes?
HungarianBryan beszélni kíván velem.
My secretary got a phone-message yesterday that Mr. Bryan wanted to see me.
HungarianEnnek eredményeképpen olyan helyzet állt elő, amely drasztikus fellépést kíván.
As a result, we end up in a situation in which drastic action is required.
HungarianKomarov mostantól egészen a választás napjáig minden este szólni kíván a néphez.
President Komarov wishes to address the nation every night from now until election day.
HungarianBejelentette, hogy fel kíván szólalni a jövő héten a külügyi bizottságban.
He has announced that he will address the Committee on Foreign Affairs next week.
HungarianEz éppen ezért politikai tudatosságot kíván, amelynek számomra két célja van.
This therefore requires political awareness and, for me, that has two goals.
HungarianMilyen lépéseket kíván tenni ezen a területen, hogy megváltozzon a jelenlegi helyzet?
What action do you intend to take in this area, in order to change this situation?
HungarianMilyen gyakorlati intézkedéseket kíván elfogadni e célok elérése érdekében?
What practical measures do you intend to adopt in order to attain these goals?
HungarianMi több, a megkérdezettek 17%-a a jövőben külföldön kíván munkát vállalni.
In addition, 17% said they expected to work abroad at some time in the future.