HU

következő {adjective}

volume_up
Következő hibaA következő hiba sorára ugrik a forrásfájlban.
Next errorSwitches to the file and line where the next error was reported from.
A következő szakasz, a következő fontos lépés a tagjelölt ország státuszának megszerzése.
Now, the next stage, the next important step, is to acquire the status of candidate country.
A következő napirendi pont a következő jelentésekről folytatott együttes vita:
The next item is the joint debate on the following reports:
A következő napirendi pont a következő jelentésekről folytatott együttes vita:
The next item is the joint debate on the following reports:
A következő napirendi pont a következő napirendi pontok együttes megvitatása:
The next item is the joint debate on the following items:
A következő napirendi pont a következő jelentésekről szóló együttes vita:
The next item is the joint debate on the following reports:
A válaszában az éghajlatváltozásról szóló, következő csúcstalálkozókról beszélt.
In your response you spoke about forthcoming summits on climate change.
A következő Európai Tanács a magyar elnökség lezárását jelzi.
The forthcoming European Council marks the end of the Hungarian Presidency.
Tekintetbe fogják ezt venni a soron következő szabályozás során?
Will you agree with this in the forthcoming regulations?
következő (also: követő)
A Szerződés a belőle következő "közösségi módszerrel” együtt valamennyi európai intézmény szerepének teljes tiszteletben tartását feltételezi.
The Treaty, with the ensuing 'Community method', implies full respect for the role of all the European institutions.
A háború következő hat évében, több mint hat millió lengyel pusztult el, ami akkor Lengyelország 35 milliós lakosságának 17%-át jelentette.
More than six million Poles perished during the ensuing six years of war.
Ez a felelőtlenség továbbra is az európai polgárok zsebére megy, mivel az abból következő recesszió eredményeképpen a bankok megsegítésére és a kiadások csökkentésére került sor.
This irresponsibility continues to cost European citizens, both in terms of bank bailouts and spending cuts as a result of the ensuing recession.
következő (also: későbbi, újabb, azutáni)
Vajon vannak-e előkészített következő megoldásaink és következő lépéseink?
I wonder if we have any subsequent solutions and subsequent steps prepared?
Egy következő jelentésben ezt mindenképpen helyre kell igazítani.
That should certainly be improved in a subsequent report.
Ezt kiemelten kellene kezelni mind a soros elnökségnek, mind pedig az utána következő elnökségeknek.
This should be a priority for both the current Presidency and subsequent presidencies.

Context sentences for "következő" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianMás szóval: jobb és igazságosabb jövőt kell építenünk a következő generációknak.
In other words: we have to build a better, fairer future for later generations.
HungarianAdja meg az elválasztójel előtt vagy után kötelezően következő karakterek számát.
Type the minimum number of characters that must come before or after the hyphen.
Hungarian3. a 13. cikk (3) bekezdésében az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:
3. in Article 13 (3), the first subparagraph shall be replaced by the following:
HungarianKövetkezésképpen hálás lennék, ha elmagyarázná még nekünk a következő lépéseket.
Consequently, I would be grateful if you could also explain the next steps to us.
HungarianA következő napirendi pont a Bizottság nyilatkozata a gyógyszerészeti csomagról.
The next item is the Commission statement on the pharmaceutical products package.
HungarianMindez azonban csak fél siker, ha a következő lépések elmaradnak.
Madam President, all this is only half a victory if the next steps are not taken.
Hungarian. - (IT) A következő okok miatt szavaztam az alábbi módosítások mellett.
These are the reasons that led me to vote in favour of the following amendments.
HungarianEzért a következő költségvetés 5%-os növelését helyesnek és szükségesnek tartom.
The request for a 5% increase in the next budget is therefore just and necessary.
HungarianSheának a következő pillanatban már a markában is volt az értékes kis bőrtasak.
A moment later, Shea produced the small leather pouch with its precious contents.
Hungarianb) egy sor egymás után következő számdob leolvasása egy vagy több nyíláson át;
(b) the display of a row of in-line consecutive digits in one or more apertures;
Hungarian(1) A II. melléklet 2. pontjának második mondata helyébe a következő szöveg lép:
1. The following shall be substituted for the second sentence of Annex II (2):
HungarianFeszülten várt, hogy a hefesz felemelkedjen, és elindíthassa a következő lépést.
He tensely waited for the veetole to lift before initiating the next sequence.
HungarianAz Európai Uniónak véleményünk szerint a következő alapelveket kell integrálnia.
The European Commission must, in our view, integrate the following principles.
HungarianAzt üzenem a következő Parlamentnek, "Légy éber, és tartsd a szemed a folyamaton”.
My message to the next Parliament is, 'Be vigilant; keep an eye on the process'.
HungarianHogy konkrétan mire fogunk javaslatot tenni a következő hetek és hónapok során?
What are we going to propose in a concrete way for the coming weeks and months?
HungarianGratulálok önnek, biztos úr, a következő 10 évre vonatkozó energiastratégiáért.
I congratulate you, Commissioner, on the energy strategy for the next 10 years.
HungarianA helyzet a következő: egy rendkívül súlyos humanitárius problémát kell kezelnünk.
The situation is this: we have a very serious humanitarian problem on our hands.
HungarianA következő hat hónap sorsdöntő az európai polgárok és az Európai Unió számára.
The next six months are crucial for Europe's citizens and for the European Union.
HungarianA következő pont a Bizottság nyilatkozata a lehallgatási botrányról Bulgáriában.
The next item is the Commission statement on the eavesdropping scandal in Bulgaria.
HungarianS a következő pillanatban már rá is jöttem, hogy tulajdonképpen csak engem vártak.
And then in the next instant I knew what was wrong; they were all waiting for me.