"kapcsolódik" English translation

HU

"kapcsolódik" in English

HU kapcsolódik
volume_up
{verb}

1. general

A Lisszaboni Szerződés szövegéhez csatolmányként számos jegyzőkönyv és nyilatkozat kapcsolódik.
In addition, several Protocols and Declarations are attached to the Treaty.
És ez a szíj forgatja a vezetőt ami a LED-hez kapcsolódik.
And this fiber turns a wire attached to an LED.
Tehát hiába akarjuk az újságírói védelmet, a háttér, az intézmény, amihez kapcsolódik, inkoherenssé válik.
So as much as we want the shield laws, the background -- the institution to which they were attached -- is becoming incoherent.
Ma, négyévnyi EU-tagság után, Lengyelország egyre aktívabban kapcsolódik be a fejlődő országoknak segélyezésébe.
Today, after four years' membership of the European Union, Poland is joining more and more actively in aid to the developing countries.

2. "fogaskerék"

kapcsolódik (also: megragad, mar, harap, csíp)
. - Köszönöm, hogy felvetette ezt a rendkívül fontos témát, amely némileg kapcsolódik az utána felvetett kérdéshez.
Member of the Commission. - Thank you for raising this very important topic, which is a little bit related to the subsequent question.

Context sentences for "kapcsolódik" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA 15-30 éves fiatalok körében az elhalálozások 25%-a kapcsolódik az alkoholhoz.
Twenty-five per cent of deaths in young people aged 15 to 30 are alcohol-related.
HungarianEz inkább egy olyan jelenség, amely az érintett ország fejlődéséhez kapcsolódik.
It is rather a phenomenon that is linked to the development of the country concerned.
Hungarian(PL) Ez a jelentés az Európa 2020 stratégia fontos célkitűzéseihez kapcsolódik.
(PL) This report is related to the important objectives of the Europe 2020 strategy.
HungarianA második pont a pénzügyi szabályozással összefüggő munka folytatásához kapcsolódik.
The second point concerns the continuation of the work on financial regulation.
HungarianEz harmadik témámhoz is kapcsolódik, ami a koordináció és az együttműködés hiánya.
This is linked to my third point, which is the lack of coordination and cooperation.
HungarianMondandóm nem kapcsolódik Gurmai asszony jelentéséhez, mivel azt már megvitattuk.
This is not related to the Gurmai report because we have spoken about that.
HungarianElőször is a családok helyzete közvetlenül kapcsolódik a gyermekek jogaihoz.
Firstly, the status of families is directly connected with the rights of children.
HungarianKövetkező kérdésem az energiapiac liberalizációjának hatásaihoz kapcsolódik.
My next point concerns the implications of the liberalisation of the energy market.
HungarianEmberi és közösségi tragédiák sokasága kapcsolódik a kommunizmushoz és a fasizmushoz.
The huge scale of human and social tragedy is common to fascism and communism.
HungarianÁltalában a munkanélküliséghez, főleg a hosszú távú munkanélküliséghez kapcsolódik.
It is generally linked to unemployment, and in particular to long-term unemployment.
HungarianMásodik felvetésem a buszvezetők vezetési idejére vonatkozó eltéréshez kapcsolódik.
My second point relates to the derogation concerning driving time for buses.
HungarianAz első a kutatáshoz kapcsolódik, konkrétan a hatodik és hetedik keretprogramhoz.
The first concerns research, in particular, the sixth and seventh framework programmes.
HungarianA fenti jelzések közül az egyik közvetlenül a mai vitánk témájához kapcsolódik.
One of these signals relates directly to the subject of our debate today.
HungarianHa egynél több hálózathoz kapcsolódik, válassza ki az egyik broadcast címet.
If you are connected to more than one network, choose one of the broadcast addresses.
HungarianA második kérdés ezen alapok nyilvántartásának problémájához kapcsolódik.
The second question relates to the problem of the registration of these funds.
HungarianElnök úr, valójában a határozatképesség kérdése nem kapcsolódik ehhez a vitához.
Mr President, actually the quorum issue does not relate to this debate.
HungarianA harmadik a személyek szabad mozgását biztosító schengeni térséghez kapcsolódik.
The third relates to the Schengen area for the free movement of persons.
HungarianAz egyik döntés persze az adminisztratív központ székházához kapcsolódik.
One decision, of course, relates to the headquarters of the administrative office.
HungarianEz a válság a globalizációhoz és a világ kommercializálódásához kapcsolódik.
It is a crisis that is linked to globalisation and the commercialisation of the world.
HungarianUgyanakkor úgy vélem, hogy ez két különösen fontos tényezőhöz kapcsolódik.
At the same time, I believe that it is linked to two particularly important factors.