HU kapcsolat
volume_up
{noun}

1. general

Egyértelmű kapcsolat van e jelentés és a távközlési csomag között.
There is a clear connection between this report and the telecom package.
Mi a lényegi kapcsolat ennyi babona vagy bölcsesség között?
What is the quintessential connection that binds all such wisdom or superstition?
Mindemellett egyértelmű a kapcsolat Teherán jelenlegi keményvonalas nukleáris politikájával.
Besides, the connection with Tehran's present hardline nuclear course is evident.
kapcsolat (also: érintkezés, kapcsolás)
- Egy ismeretlen kapcsolat, olyan helyen, amelyet a mi félrevezetésünkre választottak.
An unidentified contact, a meeting place that might be intended to mislead us.
- Szolid kapcsolat, atommeghajtású tengeralattjáró, határozottan szovjet.
'Solid contact, nuclear-powered sub, positive Russian.
Ha egyszer létrejött a kapcsolat, a legcsekélyebb lazítás is életveszélyes lehet.
Once contact was made, even the smallest distraction could be life-threatening.
volume_up
link {noun}
Egyértelmű kapcsolat van az anyai mortalitás és az önrendelkezés között.
There is a clear link between maternal mortality and self-determination.
Kapcsolat van továbbá az energiahatékonyság és az energiaszegénység között.
There is also a link between energy efficiency and energy poverty.
Szoros kapcsolat van a biztonság, a politikai stabilitás és a gazdaság között.
There is a close link between security, political stability and the economy.
Athén tökéletes helyszín a kapcsolat újraélesztésére.
Athens is a convenient place to renew the association.
Õszintén remélem, hogy ez a kapcsolat mindkettőnk számára a legkedvezőbben alakul, Mr.
I confidently expect the greatest mutual benefit from our association, Mr.
A származási- és tranzitországok és az európai célországok párbeszédét intézményesíteni kell, hogy az a valódi, a fejlesztésre épülő kapcsolat alapja lehessen.
Dialogue between countries of origin and transit and European states receiving immigrants must be institutionalised in order to provide a cornerstone for a genuine association based on development.
kapcsolat
volume_up
attach {noun}
Azerbajdzsán a keleti partnerségben részt vevő hat partnerország egyike, és nagy jelentőséget tulajdonítunk az e kapcsolat alapját képező közös értékek tiszteletben tartásának.
Azerbaijan is one of the six partner countries under the Eastern Partnership, and we attach great importance to respect for the common values underpinning this relationship.
Senki sem kételkedik abban, hogy a hozzájuk fűződő kapcsolata nagyon erős, de ahogyan én látom a dolgokat, ez a kapcsolat azért szoros, mert a gyermekeinek voltak a házastársai.
Nobody doubts that he was much attached to them both, but he was attached to them, as I see it, because they were, respectively, the husband and the wife of his daughter and his son.
kapcsolat (also: kapcsolódás)
Nyilvánvaló tehát a kapcsolat az innováció, a képességek és a fenntarthatóság között.
So the linkage between innovation skills and sustainability is evident.
A gazdasági, politikai, társadalmi és biztonsági kihívások közötti kapcsolat létfontosságú.
The linkage between economic, political, social and security challenges are crucial.
E kapcsolat, röviden, kötelező, és azt támogatjuk.
This linkage, in short, is imperative, and we support it.
Jégcsap és Széth - ez természetellenes kapcsolat.
Icicle and Seth--the conjunction's unnatural.
That seems like a pretty crucial conjunction.
kapcsolat (also: kapcsoló pedál, kopula)
volume_up
copula {noun} (copulae)
- Ez most csak egy röpke kaland - kérdezte -, vagy egy hosszú távúra tervezett kapcsolat kezdete?
Is this a casual liaison, he asked, or one intended tti signal a long-term bonding?
Legelőször is itt van ez a kapcsolat Jaffe és ő közte.
For one, the liaison between Jaffe and himself.
kapcsolat (also: kapcsolódás)
Az Európát és az Egyesült Államokat összekötő kapcsolat egyedi és történelmi.
The relationship linking Europe and the United States is unique and historic.
kapcsolat (also: kötelék, összefüggés, viszony)
volume_up
nexus {noun}
kapcsolat (also: emberi érintkezés)
A JÁRMÛ PRIMÉR REFERENCIAJELEI ÉS A HÁORMDINENZIÓS KOORDINÁTARENDSZER KÖZÖTTI KAPCSOLAT
RELATIONSHIP BETWEEN REFERENCE GRID AND VEHICLE'S PRIMARY REFERENCE MARKS
Nem tudom, mi lehet a kapcsolat a két dolog között.
Your references do not correlate.
kapcsolat (also: rokon, viszony, elbeszélés, arány)
Vajon milyen kapcsolat lehet köztük, miért jár oda olyan gyakran?
What was the relation between them, and what the object of his repeated visits?
Nem tudom elhinni, hogy nincs kapcsolat a múlt éjjeli történések és a halott bírók között.
I can't believe there's no relation between what happened last night and the dead judges.
Tárgy: Az EU és a nyugat-balkáni országok közötti kapcsolat
Subject: Development of relations between the EU and the Western Balkan countries
kapcsolat (also: összefüggés, rokonság)
A közös érdekekre épülő kapcsolat korlátlan lehetőségekkel rendelkezik.
It is a relationship with great shared interests and unlimited potential.
Az élelmiszerrel és az italokkal való egészséges kapcsolat nagyon fontos.
A healthy relationship with food and drink is particularly important.
Az Európát és az Egyesült Államokat összekötő kapcsolat egyedi és történelmi.
The relationship linking Europe and the United States is unique and historic.
volume_up
tie {noun}
Semmiféle kapcsolat, se rokon, se barát nem zavarhatta az élvezetek önközpontú hajszolását.
No tie to anyone -family or friend - ever interrupted their self-centered pursuit of pleasure.
Avalloch nekem csupán a házasságom miatt rokonom; nincs köztünk vérségi kapcsolat, amelyet megszentségtelenítenék.
Avalloch is kin to me by marriage alone; there is no blood tie to dishonor.
Minden köztük lévő kötés, egy kapcsolat.
Every tie between them is a relationship.

2. business

kapcsolat (also: üzelmek)

3. "két ember között"

kapcsolat (also: helyzet, alap, alapzat, körülmények)

4. business: "üzleti"

Context sentences for "kapcsolat" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianÉs létrejött a kapcsolat a diplomácia és az alulról jövő kezdeményezések között.
And there was an interaction between diplomacy and the power coming bottom-up.
HungarianEnélkül a kapcsolat nélkül a szellem nem öltehetett testet az anyagi világban.
Because he had summoned the spirit, he knew how those mana threads were twined and
HungarianKapcsolat nélküli módban is fel lehet venni a letöltési sorba új kéréseket.
You can browse offline, while still being able to add new transfers as queued.
HungarianÜdvözlöm a jelentés pozitív megjegyzéseit a Kínával való kapcsolat javulásáról is.
I echo the report's words about the improvement in cross-straits relations.
HungarianEz a partnerségi kapcsolat segítene megelőzni a jelenlegihez hasonló újabb válságot.
This partnership would contribute to preventing another crisis like the present one.
HungarianEz a fordulat az országhoz fűződő mindenfajta kapcsolat kiépítését segítené.
Such a turn would ease the development of all sorts of ties with this state.
HungarianUtána könnyebb lesz az élet és a jó kapcsolat kialakítása a szomszédokkal.
Then it is easier to live and establish good relations with one's neighbours.
HungarianTudjuk, hogy a világegyetemet a bal és jobb oldal közötti kapcsolat tartja egybe.
We know our universes are united though -- links between left and right.
HungarianA madarakról szólván valahogy majd pedzegetik a testi kapcsolat témáját.
Talk about birds, then try to nudge him to the subject of physical companionship.
HungarianItt lehet megadni, hogy a kapcsolat ideje alatt mely DNS-kiszolgálót kell használni.
Allows you to specify a new DNS server to be used while you are connected.
Hungarian. - Mindig is szoros kapcsolat volt az USA és az Európai Unió között.
in writing. - Relations between the US and the European Union have always been strong.
HungarianÁllítólag gyenge és könnyen megbontható kapcsolat fűzi őket emberi patrónusaikhoz.
It is said their bonds to their human patrons are weak and corruptible.
HungarianA gyermek és közöttem valóban van rokoni kapcsolat, de nem olyan, amilyenre te gondolsz.
'There's a kinship between the child and me, but not the one you suggested.'
Hungarian- Ezek szerint ön meg volt győződve arról, hogy a kapcsolat nem komoly?
But you yourself were persuaded that there was nothing serious in the affair?
HungarianÜdvözlöm a jelentés pozitív megjegyzéseit a Kínával való kapcsolat javulásáról is.
I welcome the report's positive comments about the improvement in cross-straits relations.
HungarianSzeretné letölteni az üzeneteket mielőtt a kapcsolat nélküli üzemmódra vált?
Do you want to download messages for offline use before you go offline?
HungarianA küldöttségükkel kialakított kapcsolat a konferencia egész ideje alatt hasznosnak bizonyult.
The contacts with your delegation throughout the conference proved most useful.
HungarianNem; apám és öcsém között huzamosabb ideje megszakadt a kapcsolat.
No, there is an estrangement of long standing between my father and my brother.
HungarianEz a kapcsolat egyedül azért jöhetett létre, mert testben halott voltam.
It was a communication that happened only because I was physically dead.'
Hungarian- kérdezte a tábornok Foleytól, miután megvolt a kapcsolat.
What's this for, sir? the general asked Foley, once the phone lines were properly lashed up.