"keres" English translation


Did you mean: kérés
HU

"keres" in English

HU keres
volume_up
{verb}

Azt hiszik, veszettül sokat keres, és közben éli világát.
They think we earn an enormous wage as well as having a soft time of it.
Az adóhivatal szerint 45 ezret keres évente.
IRS records show you earn $45,000 a year.
Ma a világ dolgozóinak közel a fele kevesebb mint két dollárt keres naponta.
Today, nearly half of the people working in the world earn less than USD 2 a day.
keres (also: üldöz, vadászik, kutat)
A hajtóvadászat megindult, és a rendőrség ezúttal azt is tudta, hogy kiket keres.
The hunt was on, and this time the police knew who they were looking for.
Érezte, hogy egy kéz megragadja a blúza hátát, fogást keres rajta azután lecsúszik.
His hand brushed the back of her blouse, hunting for purchase, and slipped off.
És akkor még nem tudtad, hogy Gutman is megjött és keres.
And you didn't know then that Gutman was here hunting for you.
keres (also: vár)
Valójában csak Ravelston megnyugtatására mímelte, hogy állást keres.
It was only to please Ravelston that he had even been pretending to look for work.
Õ pedig két vadászgéppel keres minket, amíg tele vannak üzemanyaggal.
He's got two fighters to look for us.and the fighters have plenty of fuel.
A tervük egyszerű volt: Jennifer besurran a villába és nyomokat keres...
Their plan was simple: Jennifer would sneak into the mansion and look for clues...
Olyan kifejezést keres, amely a hasonlósági beállítások bármely kombinációjára illeszkedik.
Searches for a term that matches any combination of the similarity search settings.
Kutyházi és Sternwood, a két excentrikus, aki épp cirkuszt keres magának.
Reilly and Sternwood, two stooges in search of a comedian.
Helyesírási hibákat keres a dokumentumban, az aktuális kurzorpozíciótól visszafelé.
Searches the document for spelling errors backwards from the current cursor position.
keres (also: kutat)
Miért akart megölni, és miért keres meg minden alkalmat arra, hogy megalázzon?
Why did it try to kill you, and why does it seek to humiliate you?
Kit keres meg, hogy szóljon vele, kitárulkozzék neki, a maga oldalára csalogassa?
Whom will he seek out-to speak with, to trust, to lure to his side of it?
Apám azt mondta, az itteni gyülekezetben keres nekem feleséget - mondta mosolyogva.
My father told me he would also seek a wife for me at this gathering, he said with a smile.

Context sentences for "keres" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianIgen Azt mondta egy férfit keres... akivel egy fagyasztóban találkozott Fagyasztó?
Yes She said she was looking for... a man she met in a refrigerator Refrigerator?
HungarianElmondta, hogy Dorchesterből jött, és házat keres Essex vagy Suffolk területén.
He explained that he was from Dorchester and was househunting in Essex and Suffolk.
HungarianÉrezte, hogy egy kéz megragadja a blúza hátát, fogást keres rajta azután lecsúszik.
His hand brushed the back of her blouse, hunting for purchase, and slipped off.
HungarianVárjon, szólt, mindjárt jön az üzlettársam, ő talán ismeri azt, akit maga keres.
Wait, he said; my partner is arriving and he may know the person you are looking for.
HungarianBizonyára az Ég sújtott le rám mondja a másik, és a vallásban keres menedéket.
'I am sure I am struck from Heaven', says another, and he falls to the serious part.
HungarianHiba a %S tanúsítvány OCSP-vel való ellenőrzése során - nem jól képzett kérés.
Error trying to validate certificate from %S using OCSP - malformed request.
HungarianCheeseman, egy lambethi könyvkereskedő segédet keres.
He said that a Mr Cheeseman, a bookseller in Lambeth, was looking for an assistant.
HungarianVapor Kettő-Egy, kérés engedélyezve, de maradjon hatezerrel a célpont fölött.
Vapor Two-One, request approved, remain at six thousand MSL over the target.
HungarianDe az is meglehet, hogy szépen keres leánykereskedelemmel Cholonban, a kínai negyedben.
Perhaps he was happily making money out of girls in Cholon,* the Chinese suburb.
HungarianMorgan maximum évi negyvenezer dollárt keres, ezért szívesen beszélget erről a témáról.
She earns forty thousand a year max, so she wants to talk about my good fortune.
HungarianNos, ha valakinek rossz a lelkiismerete, miért nem keres fel személyesen?
Well, if someone had a guilty conscience, why wouldn't he approach you directly?
HungarianShea némán kiürítette szilkéjét, amelyet Allanon kérés nélkül újratöltött.
Shea finished the bowl in silence, and Allanon refilled it without being asked.
HungarianHelyesírási hibákat keres a dokumentumban, az aktuális kurzorpozíciótól visszafelé.
Searches the document for spelling errors backwards from the current cursor position.
HungarianNe aggódj, ha Ran keres, megmondom neki, hogy halaszthatatlan dolgod akadt.
If Ran asks for you, I'll tell him you've got important business of your own.
HungarianMindez persze egyáltalán nem magyarázta meg, mit keres nála az előszobaszekrényben.
But that didn't explain what the hell he was doing in her house, hiding in her closet.
HungarianMadeline az íróasztalán heverő papírok között turkál, elszántan keres valamit.
She's shuffling papers on her desk, trying desperately to find something.
HungarianA West End közelében a taxis kérés nélkül megállt egy diszkrét sarki kocsmánál.
As they neared the West End the taximan drew up, unbidden, at a discreet pub on a corner.
HungarianAz ügyfelem havi kilencszáz dollárt keres, és körülbelül hatszázötvenet visz haza.
She makes nine hundred dollars a month, and takes home around six-fifty.
HungarianA beszélgetés vége felé Jannings megkérdezte, nem keres-e véletlenül állást.
Toward the end of the conversation, Jannings had asked him if he was looking for work.
HungarianMiss Gorringe úgy gondolta, a főfelügyelő egy bizonyos bejegyzést keres.
To Miss Gorringe he gave the appearance of a man looking for one particular entry.