"kiemelkedő" English translation

HU

"kiemelkedő" in English

HU kiemelkedő
volume_up
{noun}

kiemelkedő (also: párkány, kiugrás, kiszögellő, kiugró)
A piacra jutás mindkét tábor számára kiemelkedő jelentőségű probléma.
The subject of market access is a salient issue for both camps.
Én csak néhány kiemelkedő pontra szeretnék rávilágítani.
I would just like to highlight a few salient points.
kiemelkedő (also: előjel, jel, jelző, szemafor)
volume_up
signal {noun}
signal instance of courage
Kína kiemelkedő nemzet és fontos partnere az Európai Uniónak.
China is a significant nation and an important partner of the European Union.
(PT) Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim, Európa demográfiai jövőjének kérdése méltó e Parlament kiemelkedő figyelmére.
(PT) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, the question of Europe's demographic future has merited significant attention from this Parliament.
Ötven mérföldes körzetben a Mount Apo magányos csúcsa volt az egyetlen kiemelkedő tereppont; a legrosszabb pillanatban kapták el őket a vadászok.
The lone peak of Mount Apo was the only significant terrain around for fifty miles-it was the worst moment to be caught by fighters.

Context sentences for "kiemelkedő" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianTudjuk, hogy két kiemelkedő fontosságú téma uralja majd a decemberi Európai Tanácsot.
We know that two major topics will dominate the European Council in December.
HungarianMindebben természetesen kiemelkedő szerepük van a nőknek, a női döntéseknek.
In all this, women, and women's choices of course, have an exceptional role.
HungarianMostanában nincsenek kiemelkedő tehetségek a hírszerzés világában, gondolta kedvetlenül.
These days cream seldom rose in the intelligence communitybut crap still floated.
HungarianEz kiemelkedő sporteseménynek ígérkezik, és magam is már alig várom eljövetelét.
That is a major sporting event which I am certainly looking forward to.
HungarianEzen országok számára minden olyan lépés kiemelkedő fontosságú, amely javít a helyzeten.
Any measures aimed at improving conditions in these countries are very important.
Hungarian. - A közúti szállítás kiemelkedő gazdasági tevékenység az EU-n belül.
in writing. - Road transport is an essential economic activity in the EU.
HungarianKiemelkedő fontosságú a gyorssebességű internethez való hozzáférés mindenki számára.
The importance of access to high-speed internet for everyone is paramount.
HungarianVéleményem szerint Grossetête asszony jelentése csakugyan kiemelkedő fontosságú.
In my opinion, the report by Mrs Grossetête is very important indeed.
HungarianA javasolt kompromisszumcsomagba bekerültek bizonyos kiemelkedő fontosságú intézkedések.
Certain key provisions have been included in the proposed compromise package.
Hungarian(RO) A tengeri szállítás egyre inkább kiemelkedő fontossággal bír az Európai Unió számára.
(RO) Maritime transport is becoming extremely important for the European Union.
HungarianEzen terület kiemelkedő lehetőségeket hordoz a szegénységi ciklus megtörésére.
This area offers great opportunities for breaking the cycle of poverty.
HungarianA kékúszójú tonhalfaj megőrzése és védelme azonban kiemelkedő jelentőségű.
However, the preservation and the protection of species of bluefin tuna are paramount.
HungarianHa az ő kiemelkedő képességeik egyesülnek egymással, nincs ellenség, aki felérne velük.
The combination of their considerable talents couldn't be matched by their opponents.
HungarianA Nemzetközi Törvényszékkel való kapcsolatában a jogállamiság kiemelkedő jelentőségű.
In its relationship with the International Criminal Court, the Rule of Law is paramount.
HungarianMeghajolok kiemelkedő tehetséged előtt ezen a területen vágott vissza Chamlis.
'I bow to your superior talents in that field,' Chamlis snapped back.
HungarianAz egyik a tagállamok, a szubszidiaritás kiemelkedő szerepe ebben a kérdésben.
One is the important role here of the Member States, of subsidiarity.
Hungariankérdezte a sötét vizekből kiemelkedő sárkány.
I thought for certain it was Dead? said the worm, as it rose out of the darkened waters.
HungarianEzek kiemelkedő lépések a megelőző, 2006-os elnökválasztásokhoz viszonyítva.
These are major steps forward compared with the previous, presidential, elections in 2006.
HungarianA közel nulla energiaigényű épületek energiahatékonysága kiemelkedő.
Nearly zero energy buildings are buildings with very high energy performance.
HungarianGlasgian egy kiemelkedő sziklán állt, körülbelül harminc méternyire jobbra Khamtól.
Glasgian stood on a stony rise about thirty meters to Kham's right.