"kitevő" English translation

HU

"kitevő" in English

HU kitevő
volume_up
{noun}

1. general

volume_up
index {noun} (indices)

2. mathematics

kitevő

Context sentences for "kitevő" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAggasztó a megosztott bankszektor és a GDP 90%-át kitevő államadósság.
The divided banking sector and public debt amounting to 90% of GDP are alarming.
HungarianBhutánt egyébként északon és délen a világ lakosságának 38 százalékát kitevő két ország veszi körül.
Bhutan's bordered on its north and south by 38 percent of the world's population.
HungarianSzó sincs arról, hogy megkülönböztetnénk a 25-30%-ot kitevő muszlim albánokat Macedóniában.
There is no question of discriminating against the 25 or 30% of Muslim Albanians in Macedonia.
HungarianA költségvetés egyharmadát kitevő strukturális alapok elosztása pontosan ezeken a bázisadatokon alapul.
The allocation of structural funds, one third of the budget, actually relies on this base data.
HungarianEzt azonban az egy-egy ország GDP-jét kitevő áruk és szolgáltatások kiszámolásánál nem veszik figyelembe.
This, however, is not recognised when calculating the goods and services that make up the GDP of a country.
HungarianEzt az összesen 429 millió eurót kitevő összeget tovább lehet növelni a szükségletfelmérés eredményétől függően.
These amounts, totalling EUR 429 million, may be further increased, depending on the needs assessment.
HungarianA tagállamok által bejelentett szabálytalanságok száma 2006-ban egészen 1143 millió eurót kitevő szintig emelkedett.
The number of irregularities notified by the Member States rose in 2006 to the equivalent of EUR 1 143 million.
HungarianÉs végül ott a GDP 1%-át vagy 1,5%-át kitevő pénzügyi élénkítés: a Közösség erőfeszítése a válságból való kilábalásra.
And finally the fiscal stimulus of 1% or 1.5% of GDP as the Community's attempt to bring the crisis to an end.
HungarianAz egy év alatt euró milliárdokat kitevő jövedéki adó szolgálhat a tüdőrák elleni küzdelem költségeinek finanszírozására.
Billions of euros a year in excise duties could serve to finance the health costs of combating lung cancer.
HungarianA dán KODA elnevezésű szerzői jogvédő társaságot 1973 óta folyamatosan forgalmának 10%-át kitevő bírsággal fenyegetik.
The Danish copyright society KODA has been constantly threatened with a fine of 10% of its turnover since 1973.
HungarianEgy kiszerelési egységnek (kötegnek, csokornak, doboznak, stb.) 5, 10 vagy a 10 többszörösét kitevő darabból kell állnia.
A UNIT OF PRESENTATION ( BUNCH , BOUQUET , BOX AND THE LIKE ) , MUST CONSIST OF 5 , 10 OR A MULTIPLE OF 10 PIECES .
Hungarianb) minden év május 1-je előtt a négy negyedév alatt érvényes zsilipárak átlagának 7%-át kitevő részösszegből.
(b) one component equal to 7 % of the average of the sluice-gate prices ruling for the four quarters preceding 1 May of each year.
HungarianTámogatom a Cohn-Bendit úr által javasolt elképzelést: miért nem összpontosítunk a GDP 4%-át kitevő katonai kiadásokra?
I approve of the idea put forward by Mr Cohn-Bendit: why not focus on military expenditure, which accounts for 4% of GDP?
HungarianAzt, hogy mekkora szükség van erre a jelentésre, jól mutatja a 160 milliárd eurót kitevő kereskedelmi deficit által jellemzett kőkemény valóság.
The need for this report is highlighted by the hard reality of the trade deficit of EUR 160 billion.
HungarianA Bizottság maga is rámutatott, hogy ezzel egy jelentősebb, mintegy 6 milliárd eurót kitevő évi megtakarítás válna lehetségessé.
The Commission itself has said that this could bring about savings of greater impact, of approximately EUR 6 billion per annum.
HungarianÉs ekkor a Tanács olyan szép megoldásokkal áll elő, mint az idei vagy a jövő évre vonatkozó, a GDP 1,5%-át kitevő költségvetési ösztönző.
Then the Council comes up with nice little resolutions, such as the fiscal stimulus of 1.5% of GDP this year or next year.
Hungarian2010-ben továbbá létrehozták a 200 millió eurót kitevő európai mikrofinanszírozási eszközt a mikrohitelt igénylők részére.
The European Microfinance Facility was also created in 2010, pooling funds amounting to EUR 200 million, assigned to those who need micro-credits.
HungarianA rövid távú helyzet állandósult, az uniós költségvetés a forrásainak közel 75%-át kitevő nemzeti hozzájárulások rabjává vált.
As what was short-term has lasted, the Union budget has become a prisoner of national contributions, which make up almost 75% of its resources.
HungarianUgyanakkor tény, hogy az Európa területének 90%-át kitevő európai vidék szenved az elhagyatottságtól és a gazdaság stagnálásától.
However, it is a fact that the European countryside, which accounts for 90% of European territory, is suffering from abandonment and economic stagnation.
HungarianA garanciák és az újratőkésítés révén a tagállamok az Európai Unió GDP-jének több mint 30%-át kitevő potenciális támogatást nyújtottak a bankoknak.
Through guarantees and recapitalisation, Member States provided the banks with potential support amounting to more than 30% of the European Union's GDP.