HU

korlátozás {noun}

volume_up
Elvben nincs korlátozás magának a kábelfektetésnek a hosszát érintően.
In principle there is now no limitation on the length of the cabling itself.
Kezelnünk kell ezt a hatalmas ügyet, melyre az időbeli korlátozás sem járt még le.
We must deal with this mammoth affair, for which the limitation period is not yet at an end.
Nem fogadhatjuk el, hogy az országok korlátozás nélkül halmozhatnak fel államadósságot.
We cannot accept that countries should run up national debts without limitation.
korlátozás (also: kivonat, rövidítés)
korlátozás (also: kivonat, rövidítés)
korlátozás (also: korlát, elhatárolás)
Tudomásom szerint ilyen korlátozás egyetlen nemzeti parlamentben sem létezik.
To my knowledge, no such restriction exists in any national parliament.
- bármilyen mennyiségi korlátozás vagy ezzel egyenértékű intézkedés alkalmazása.
- the application of any quantitative restriction or measure having equivalent effect.
- mennyiségi korlátozás vagy azzal azonos hatású intézkedés alkalmazása.
- the application of any quantitative restriction or measure having equivalent effect.
korlátozás (also: előírt munkafeladat)

Context sentences for "korlátozás" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEzért nem engedhetjük meg a korlátozás nélküli tömeges adattovábbítást.
That is why we cannot allow the mass transmission of data without restrictions.
HungarianA MÛVELETET KÖVETÕEN KORLÁTOZÁS NÉLKÜL TÁMADÁSOKAT INTÉZNEK A KNK HADIHAJÓI ELLEN.
3. SUBSEQUENT TO THIS OPERATION, CONDUCT UNRESTRICTED OPERATIONS AGAINST PRC NAVAL UNITS.
HungarianEzért kerülnünk kell a szubszidiaritás megsértését vagy túl sok korlátozás felállítását.
We ought therefore to avoid infringing subsidiarity or creating excessive restrictions.
HungarianA költségvetési korlátozás számunkra, választott képviselők számára, kötelező vezérelv.
Budget restrictiveness must remain a guiding principle for us as elected representatives.
HungarianMég sohasem éltem át ehhez fogható, földi ok vagy korlátozás nélküli bizonyságot, önfeledtséget.
I had never known such certainty, such ecstasy without limits or mundane cause.
HungarianAz ilyen beszéd sokkal többet árthat, mint bármilyen kereskedelmi korlátozás.
That kind of talk can damage us more than any trade restrictions.
Hungarian- Megengedték, hogy útra keljek mindenféle korlátozás nélkül; és ennyi tökéletesen elég.
I have been granted leave to go, with no restrictions; that is enough.
HungarianUgyanakkor önmagában még egy korlátozás nélküli könyvvizsgálói záradék sem elegendő.
However, even a clean audit opinion in itself is not enough.
HungarianA sajtószabadság elvét kell követni, beleértve a korlátozás nélküli internet-hozzáférést is.
Media freedom, including unrestricted internet access, is to follow.
HungarianNe adjunk korlátozás nélküli felhatalmazást, ha az európai állami támogatási térképről van szó.
Do not give carte blanche when it comes to the European State aid map.
HungarianA harmadik zónát nem érinti a hamufelhő, ezért semmiféle korlátozás nincs a légi közlekedésben.
The third zone is not affected by ash, resulting in no restrictions of any type on operations.
HungarianEz viszont nem jelenti azt, hogy minden korlátozás egyben megfelelően indokolt is lenne.
Saying that, however, does not make it clear that all restrictions must be particularly well motivated.
HungarianTámogatásunk az európai ombudsman számára nem korlátozás nélküli.
Our support for the European Ombudsman is not without limits.
HungarianHasonlóképpen, bár a jog implicite átruházható, sokféle korlátozás van ebből a szempontból.
Similarly, although the right is implicitly transferable, there are various limitations in this respect.
HungarianRemélem, hogy egyértelmű lépéseket tesznek a fenti korlátozás, illetve tilalom megszüntetése érdekében.
I hope you will take a firm stand on the removal of that entry ban.
HungarianA bolgár és a román állampolgárok munkavállalása továbbra is átmeneti korlátozás alá esik az Európai Unióban.
Bulgarian and Romanian nationals still face temporary restrictions on working in the EU.
HungarianA behozatali vámok Törökországban alacsonyak, és az ADK-behozatalra nem vonatkozik más korlátozás.
Import duties in Turkey are low and there are no other restrictions for imports of SWR into Turkey.
HungarianElőször is: az éves beszámoló immár harmadik éve kap korlátozás nélküli megerősítő véleményt.
Firstly, for the third year in a row, the annual accounts have received an unqualified positive opinion.
HungarianMivel az egyetértési megállapodást nem a 153. cikk alapján fogadták el, ezért ez a korlátozás arra nem vonatkozik.
Since the MoU is not adopted on the basis of Article 153, this limit does not apply.
HungarianA szabadság alig több egy szakadozott hálónál, amit egy rakás pitiáner, kitalált korlátozás köré tekerünk.
Freedom was little more than a tattered net, draped over a host of minor, self-imposed bindings.