"látogatás" English translation

HU

"látogatás" in English

HU látogatás
volume_up
{noun}

látogatás
volume_up
call {noun} (visit)
Why this sort of formal call?
Talán csak egy újabb telefonhívás vagy látogatás bírja majd rá, hogy megszabaduljon a ritka madarától.
It might take a follow-up phone-call or visit to make her decide to get rid of her rara avis.
Néhány nappal e látogatás után Bingley ismét megjelent, mégpedig egyedül.
A few days after this visit, Mr. Bingley called again, and alone.
látogatás (also: kíséret, jelenlét, ápolás, ellátás)
látogatás (also: hajlam, hívás, kiáltás, elhivatottság)
A látogatás után írtam egy cikket, amelyben javasoltam egy, a mediterrán térségeket összefogó közösség létrehozását.
Following the visit, I wrote an article calling for a Mediterranean community.
Elizabeth most azt várta, hogy Lady Catherine átad egy levelet Charlotte-tól, mert ez lett volna a látogatás egyetlen valószínű oka.
Elizabeth now expected that she would produce a letter for her from Charlotte, as it seemed the only probable motive for her calling.
látogatás (also: ítélet, szemle, megfenyítés)

Context sentences for "látogatás" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA dohányzás kérdése többször is vitára adott okot a szülői látogatás előtti napokban.
The issue of smoking had been repeatedly discussed in the days before the visit.
HungarianGeorge Berenson zavarban volt, pedig sejtelme sem volt a látogatás céljáról.
George Berenson was flustered, though he had no idea of the purpose of the visit.
Hungarian- Egy baráti látogatás... vidéken - mélázott Poirot, azután megrázta a fejét.
A visit to a friend - in a country house, mused Poirot, then shook his head.
HungarianNéhány látogatás után, Will úgy érezte, elő kell jönnie komoly kérdésekkel.
After a few visits, Will seemed to think he had to ask me serious questions.
HungarianA látogatás alapján állíthatom, hogy a jelentés nem pusztán teoretikus.
Because of this visit I can say that the report is not at all purely theoretical.
HungarianA szobánk ablakából kiszűrődő fény bizonyította, hogy valóban nekünk szól a látogatás.
The light in our window above showed that this late visit was indeed intended for us.
HungarianEgész egyszerűen cs-cs-csodálatos, ahogy az a homokos szokta mondani az Utolsó látogatás-ban.
'It's just d-d-delicious, as the gay fellow in Brideshead Revisited used to say.
HungarianE tekintetben reményt keltő az a látogatás, amelyet Obasanjo úr nemrég tett a régióban.
In this respect, the visit just made to the region by Mr Obasanjo is very encouraging.
HungarianA Rock-a-Boogie étteremben tett látogatás jelentősen enyhítette Mary félelmeit.
The Rock-a-Boogie went a fair distance toward allaying Mary's fears.
HungarianCasmir, látva Lady Desdeát és az udvarhölgy arckifejezését, megsejtette a látogatás okát.
Casmir, noting Lady Desdea and her set countenance, divined the purpose of the visit.
HungarianLydia ábrándjaiban a brightoni látogatás jelentette a földi boldogság tökélyét.
In Lydia's imagination, a visit to Brighton comprised every possibility of earthly happiness.
HungarianA látogatás megtörtént, és egy szó sem hangzott el a demokratikus értékekről.
The visit took place and not a word on democratic values was uttered.
HungarianSzinte biztos, hogy a királyi látogatás során egy bejelentés lát napvilágot.
Almost certainly an announcement will be made during the royal visit.
HungarianRemélem, ez a látogatás azt jelenti, hogy végre van valami konkrét közlendője?
I hope this means that you have some definite news for us at last ?
HungarianAzt mondhatnám, hogy kellemes látogatás volt, de hát a körülmények...
Well, I would say that it's been a pleasure, but under the circumstances...
HungarianLegközelebb a látogatás után írt, amikor már találkozott Miss Bingleyvel.
She wrote again when the visit was paid, and she had seen Miss Bingley.
HungarianA hivatalos látogatás ilyen kurta-furcsa befejezése valamiféle pánikreakciónak látszott.
Cutting short a state trip was something of a panic reaction, wasn't it?
HungarianNégyük közül William volt az, akit a leginkább megindított a látogatás.
Of the quartet it was William who was most distressed by the place when they got there.
Hungarian- Mogorván nézett rájuk, nem is leplezve, hogy nem tetszik neki a látogatás.
She scowled at them, without camouflaging her dislike of the visit.
HungarianEbből a szempontból a látogatás simának és kellemesnek látszik.
Secretary Fiedler has the mone- tary-support agreement ready for initialing, too.